กองบาลีฯ จะตั้งศูนย์การศึกษาบาลี (ประโยคสูง) ทุกภาค

ในโอวาทปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ 16 มีนาคม 2552 นี้
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง 
ได้ปรารภเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาบาลี มีใจความว่า

กองบาลีสนามหลวงจะให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาบาลีทั่วประเทศ ภาคละแห่ง รวม 18 แห่ง
โดยมีศูนย์ฯ นำร่อง หรือศูนย์ฯ ทดลอง ก่อน 3 แห่ง ใน 3 ภาค  คือ

  • ภาค 2  ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี
  • ภาค 5  ณ วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
  • ภาค 14 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

ให้เจ้าคณะภาค เป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ ของตน

จะให้สอนชั้นเปรียญ 6-9 และแต่ละชั้นที่เปิดสอน ให้มีนักเรียนชั้นละไม่น้อยกว่า 10 รูป

นักเรียนในภาคมาเรียนที่ศูนย์ฯ จะพักอยู่ที่ศูนย์ฯ หรือไปกลับก็ได้
ทาง พศ.จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะ
จะเรียกว่าเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ได้ เพราะพระมหาเปรียญ 6-9 หลายรูป ก็เป็นพระสังฆาธิการอยู่ด้วย

* ขอขอบคุณ DMC ที่ถ่ายทอดสดการประกาศผลสอบครั้งนี้

Powered by Drupal, an open source content management system