ทำเนียบสามเณรนาคหลวง

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ในขณะที่ยังเป็นสามเณร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รูปที่ พ.ศ. นาม นามสกุล อายุ วัด สถานะปัจจุบัน
1. 2374 สามเณรสา - 18 ราชาธิวาสวิหาร  
2. 2451 สามเณรปลด เกตุทัต 20 เบญจมบพิตร  
3. 2503 สามเณรเสฐียรพงษ์ วรรณปก 21 ทองนพคุณ ศ. (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก
4. 2504 สามเณรประยุทธ อารยางกูร 22 พระพิเรนทร์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
5. 2506 สามเณรอุทัย เกลี้ยงเล็ก 20 บางหลวง ปทุมธานี  
6. 2514 สามเณรสำราญ สุขวัฑฒโก 22 สุทัศนเทพวราราม  
7. 2516 สามเณรบรรจบ บรรณรุจิ 20 แก้วฟ้า ราชบุรี ผศ. รท. ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
8. 2519 สามเณรประกอบ วงศ์พรนิมิตร 21 ชนะสงคราม  
9. 2519 สามเณรประยูร มีฤกษ์ 20 ประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
10. 2519 สามเณรสุชาติ สอดสี 22 ปากน้ำ ภาษีเจริญ  
11. 2521 สามเณรชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ 22 มหาพฤฒาราม  
12. 2521 สามเณรสุรินทร์ คุ้มจั่น 22 ดาวดึงษาราม  
13 2521 สามเณรประเชิญ ชื่นรักชาติ 20 ดาวดึงษาราม  
14. 2522 สามเณรสุจินต์ เพชรเนียน 20 ปากน้ำ ภาษีเจริญ  
15. 2523 สามเณรสมชัย ฟักสุวรรณ 22 ชนะสงคราม  
16. 2524 สามเณรสังเวย เนตรนิมิตร 22 ปากน้ำ ภาษีเจริญ  
17. 2525 สามเณรชนะ ภมรพล 22 ราชบุรณะ  
18. 2525 สามเณรวัชระ งามจิตรเจริญ 21 สีหไกรสร  
19. 2526 สามเณรวิชัย ใจมุ่ง 22 ประยุรวงศาวาส  
20. 2527 สามเณรเสน่ห์ เขียวมณี 22 ชนะสงคราม  
21. 2528. สามเณรเกรียงไกร เทพนิมิตร 22 ชนะสงคราม  
22. 2529 สามเณรบุญชู จันทร์สว่าง 22 นิมมันนรดี  
23. 2530 สามเณรสมหวัง แก้วสุฟอง 22 ประยุรวงศาวาส  
24. 2530 สามเณรธรรมนันท์ กันทะเตียน 21 สุทัศนเทพวราราม  
25. 2530 สามเณรเสวก มีลาภกิจ 21 ดาวดึงษาราม  
26. 2530 สามเณรสุทิน สุขดี 21 ดาวดึงษาราม  
27. 2530 สามเณรสำเนียง เลื่อมใส 21 ดาวดึงษาราม  
28. 2531 สามเณรแก้ว ชิดตะขบ 21 จักรวรรดิราชาวาส  
29. 2531 สามเณรปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ 20 บวรนิเวศวิหาร  
31. 2531 สามเณรวิเชียร ปราบพาล 22 ปากน้ำ ภาษีเจริญ  
32. 2531 สามเณรบุญเลิศ โสภา 21 พระพุทธบาท สระบุรี  
33. 2532 สามเณรประสิทธิ์ กุญบุญญา 21 ชนะสงคราม  
34. 2532 สามเณรไพโรจน์ พนารินทร์ 21 ชนะสงคราม  
35. 2533 สามเณรปรีชา บุญศรีตัน 21 หัวลำโพง  
36. 2533 สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ 21 ราชบุรณะ  
37. 2533 สามเณรทองพูล แสงคำ 21 ทองนพคุณ  
38. 2533 สามเณรชัยณรงค์ ศรีมันตะ 22 พลับพลาชัย  
39. 2533 สามเณรวินัย เภาเสน 22 ปากน้ำ  
40. 2534 สามเณรเกรียงไกร เนากลาง 22 บพิตรพิมุข  
41. 2534 สามเณรสมบัติ หม้อมีสุข 22 ดาวดึงษาราม  
42. 2534 สามเณรสุทัศน์ นักการเรียน 20 ดาวดึงษาราม  
43. 2534 สามเณรผดุง แปงการิยา 22 ประยุรวงศาวาส  
44. 2534 สามเณรนิพนธ์ แสงแก้ว 21 ทองนพคุณ  
45. 2534 สามเณรสุวิทย์ สร้อยเสนา 21 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม  
46. 2535 สามเณรธีระพงษ์ มีไธสง 21 ชนะสงคราม  
47. 2535 สามเณรอุเทน สัจจัง 21 ชนะสงคราม  
48. 2535 สามเณรคะนอง ชาวทองหลาง 22 บพิตรพิมุข  
49. 2535 สามเณรสุภา อุทโท 21 ปทุมวนาราม  
50. 2535 สามเณรเกษม โพธิ์พันธุ์ 22 ราชบุรณะ  
51. 2536 สามเณรสำรวจ พันยูเทพ 21 ใหม่อมตรส  
52. 2535 สามเณรจำเนียร ผลาวงศ์ 22 นิมมันรดี  
53. 2535 สามเณรมนตรี สืบด้วง 22 ปากน้ำ  
54. 2535 สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ 22 โมลีโลกยาราม  
55. 2535 สามเณรเวทย์ บุญคุ้ม 22 มหาสวัสดิ์ฯ นครปฐม  
56. 2536 สามเณรเชษฐ์ชาย มีแก้ว 22 ชนะสงคราม  
57. 2536 สามเณรนิกร สิงห์เผือก 23 บพิตรพิมุข  
58. 2536 สามเณรสายัณ ปินะดวง 22 บพิตรพิมุข  
59. 2536 สามเณรณัฐพงษ์ ภูลายยาว 21 ปทุมวนาราม  
60. 2536 สามเณรสุเทพ พรมเลิศ 21 พลับพลาชัย  
62. 2536 สามเณรฉลวย จันทร์หอม 22 ปากน้ำ  
63. 2536 สามเณรพุทธรักษ์ ปราบนอก 21 เพชรวราราม เพชรบูรณ์  
64 2537 สามเณรบุญปั่น น้อยหน่อ 21 ไตรมิตรวิทยาราม  
65. 2537 สามเณรเทพพร มังธานี 22 ปทุมคงคา  
66. 2537 สามเณรสุขุมพงษ์ ภูริวัฒโนภาส 21 มกุฎกษัตริยาราม  
67. 2537 สามเณรธวัช ทะเพชร 21 สร้อยทอง  
68. 2537 สามเณรประกอบ สมันทอง 22 เทวีวรญาติ  
69. 2537 สามเณรสนอง นิสสัยดี 22 สุทัศนเทพวราราม  
70. 2537 สามเณรณรสิทธิพร บุญตาม 22 ราชโอรสาราม  
71. 2537 สามเณรไพฑูรย์ อุทัยคาม 23 ศรีสุดาราม  
72. 2537 สามเณรเสริม ทุ่นใจ 21 ศรีสุดาราม  
73. 2537 สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์ 21 อนงคาราม  
74. 2537 สามเณรวรธาร ทัดแก้ว 22 อ่างทอง อ่างทอง  
75. 2537 สามเณรวิวัธน์ บุญวัตร 21 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์  
76. 2537 สามเณรนราธิป แก้วประสิทธิ์ 22 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม  
77. 2537 สามเณรเกรียงไกร บุญพระคม 22 ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร  
78. 2538 สามเณรสมชาย บุญเกลี้ยง 22 บพิตรพิมุข  
79. 2538 สามเณรโยธิน โทคำมา 20 บพิตรพิมุข  
80. 2538 สามเณรสมเจตน์ ผิวทองงาม 21 ประยุรวงศาวาส  
81. 2538 สามเณรวิบูลย์ อุ่นแก้ว 23 บึง นครราชสีมา  
82. 2538 สามเณรนรินทร์ แซ่หลิว 21 พระงาม นครปฐม  
83. 2539 สามเณรอรุณ เฮียงฮม 22 ตรีทศเทพ  
84. 2539 สามเณรรัตนะ ปัญญาภา 22 มหาธาตุ  
85.. 2539 สามเณบุญเลิศ บารมี 21 ราชบุรณะ  
86. 2539 สามเณรขวัญชัย ใจศิริ 21 ทองนพคุณ  
87. 2539 สามเณรกฤษณชัย แดงพูลผล 22 นิมมานรดี  
88. 2539 สามเณรคำพอง เถื่อนช้าง 21 นิมมานรดี  
89. 2539 สามเณรประสูติ เรียงเรียบ 22 ประยุรวงศาวาส  
90. 2539 สามเณรปัญญา โปร่งใจ 21 ประยุรวงศาวาส  
91. 2539 สามเณรสำเริง แสงศิริ 21 จันทาราม  
92. 2539 สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน 22 ราชโอรสาราม  
93. 2539 สามเณรสยาม ราชวัตร 22 ศรีสุดาราม  
94. 2539 สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ 21 จักรวรรดิราชาวาส  
95. 2540 สามเณรมหาศาล สืบนิสัย 22 มหาธาตุ  
96. 2540 สามเณรวิรัช นุโยค 21 มหาพฤฒาราม  
97. 2540 สามเณรสมศักดิ์ แก้วคำบ้ง 22 นางนองวรวิหาร  
98. 2540 สามเณรสามารถ เพชรสมัย 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี  
99. 2540 สามเณรสมหวัง แสงบำรุง 22 ศรีสุดาราม  
100. 2540 สามเณรสุพจน์ คำน้อย 22 อู่ทอง สุพรรณบุรี  
101. 2541 สามเณรมงคล สวัสดี 23 ไตรมิตรวิทยาราม  
102. 2541 สามเณรฉัตรชัย มูลสาร 21 บวรนิเวศวิหาร  
103. 2541 สามเณรจิรกิตติ์ ชัยศรี 21 ราชบพิธ  
104. 2541 สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ 21 สระเกศ  
105. 2541 สามเณรสมพรณ์ พุกสาย 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี  
106. 2541 สามเณรชำนาญ เกิดช่อ 22 เขียนเขต ปทุมธานี  
107. 2541 สามเณรโกวิทย์ พิมพวง 22 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม  
108. 2542 สามเณรเชิดชัย หมื่นภักดี 22 สร้อยทอง  
109. 2542 สามเณรอิทธิยาวุธ เสวาลักษณ์คุปต์ 22 สามพระยา  
110. 2542 สามเณรวิรัตน์ ณุศรีจันทร์ 23 ประยุรวงศาวาส  
111. 2542 สามเณรเดชจำลอง พุฒหอม 22 ปากน้ำ  
112.   สามเณรไกรวรรณ ปุณขันธ์ 22 พระงาม นครปฐม  
113.   สามเณรอาทิเช่น นาขันดี   บพิตรพิมุข  
114.   สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม   ราชบุรณราชวรวิหาร  
115.   สามเณรธณัทธกร ศรีคำม้วน   วัดราชสิงขร  
116.   สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง   สร้อยทอง  
117.   สามเณรประภาส โรจชยะ   สระเกศ  
118.   สามเณรทิตติ ต่วนโต   ปากน้ำ  
119.   สามเณรวิเชียร เตสะ   โมลีโลกยาราม  
120.   สามเณรฟ้าหยาด มุละสีวะ   ละหาร นนทบุรี  
121.   สามเณรปิยะ จันดาดาล   โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ  
122.   สามเณรชาคริต บำเพ็ญ   พิชโสภาราม อุบลราชธานี  
123.   สามเณรสมคิด ทินนอก   ชนะสงคราม  
124.   สามเณรพิชิตชัย บุญเคน   ชนะสงคราม  
125.   สามเณรโสภณ ผลศาสตร์   ชนะสงคราม  
126.   สามเณรอุดร จันทร์ชนะ   วัดสามพระยา  
127.   สามเณรอานนท์ เหล็กดี   วัดสามพระยา  
128.   สามเณรภาคภูมิ สันหลง   วัดสุทัศนเทพวราราม  
129.   สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์   วัดโมลีโลกยาราม  
130.   สามเณรสุรพงษ์ พันธ์ไผ่   วัดเทพลีลา  
131.   สามเณรอำนาจ จอกนาค   วัดเทพลีลา  
132.   สามเณรอัมราช เหมัง   วัดราชสิงขร  
133.   สามเณรไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ   วัดสระเกศ  
134.   สามเณรประจักษ์ ทองดาษ   วัดสามพระยา  
135.   สามเณรสมอาจ อิ่มเอม   วัดดาวดึงษาราม  
136.   สามเณรสุชิน ลมขุนทด   วัดราชโอรสาราม  
137.   สามเณรสมบัติ ปุ่งคำน้อย   วัดจองคำ ลำปาง  
138.   สามเณรขวัญชัย บุตรพรหม   วัดจองคำ ลำปาง  
139.   สามเณรเสริมศักดิ์ คูณชัย   วัดชัยมงคล ชลบุรี  
140.   สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคำ   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี  
141.   สามเณรอนุวัติ จันทเณร   วัดขันเงิน ชุมพร  
142.   สามเณรอนนท์ สิงห์เล็ก   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
143.   สามเณรเกียรติศักดิ์ สมนาค   วัดสามพระยา  
144.   สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ   วัดอาวุธวิกสิตาราม  
145.   สามเณรจะริน จันทเณร   วัดขันเงิน ชุมพร  
126.   สามเณรนพดล พลเยี่ยม   พระเชตุพนฯ  
127.   สามเณรอรรถเมธ พัฒนพวงพันธ์   สร้อยทอง  
128.   สามเณรสมชาย ทมถา   โสมนัสวิหาร  
129.   สามเณรคำปั่น อักษรวิลัย   กาญจนสิงหาสน์  
130.   สามเณรถาวร กระภูไชย   ทองนพคุณ  
131.   สามเณรอุดม นุพันธ์   โมลีโลกยาราม  
132.   สามเณรสุวิทย์ ธีรเนตร   พระธรรมกาย ปทุมธานี  
133.   สามเณรโกมินทร์ ธรรมชาติ   สร้อยทอง  
134.   สามเณรเด่น ทัพซ้าย   สร้อยทอง  
135.   สามเณรพรชัย หะพินรัมย์   สามพระยา  
136.   สามเณรอัฐ รัตนวัน   ประยุรวงศาวาส  
137.   สามเณรธีระศักดิ์ สุขยิ่ง   อรุณราชวราราม  
138.   สามเณรวิมล แจ้งสว่าง   ต้นสน อ่างทอง  
139.   สามเณรอุทัย ศรีทานันท์   จองคำ ลำปาง  
140.   สามเณรเกรียงศักดิ์ ไชยสมศรี   จองคำ ลำปาง  
141.   สามเณรสมหมาย สงเสนา   จองคำ ลำปาง  
142.   สามเณรชลอ กาไชยา   จองคำ ลำปาง  
143.   สามเณรสมยศ สมโมรา   จองคำ ลำปาง  
144.   สามเณรนิวัฒน์ เรืองมนตรี   จองคำ ลำปาง  
145.   สามเณรสังวาลย์ คำสีเขียว   จองคำ ลำปาง  
146. 2552 สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น 20 เทพลีลา กทม.  
147. 2552 สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล 22 มกุฏกษัตริยาราม กทม.  
148. 2552 สามเณรอรรถพล จอมมงคล 22 สระเกศ กทม.  
149. 2552 สามเณรไพฑูรย์ แก้วลือชัย 20 แสนสุข กทม.  
150. 2552 สามเณรสาธิต พนารี 20 ตากฟ้า นครสวรรค์  
151. 2552 สามเณรนิคม สมเสนาะ 21 บัวงาม ราชบุรี  
152.   สามเณรอนุชน คำมี      วัดสร้อยทอง  
153.   สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์   วัดสระเกศ  
154.   สามเณรอนุชน คำมี   วัดสร้อยทอง  
155.   สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์   วัดสระเกศ  
156.   สามเณรโชคชัย คนไว   วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี  
157.   สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด   วัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา  
158.   สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล   วัดเทพลีลา  
159.   สามเณรวีรชัย กันทอง   วัดชัยชนะสงคราม  
160.   สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ   วัดสามพระยา  
161.   สามเณรสุริยนต์ สินสมุด   วัดปากน้ำ  
162.   สามเณรปรีชา เหง้าโอษา   วัดปากน้ำ  
163.   สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ   วัดมะขามเรียง สระบุรี  
164.   สามเณรศุภชัย อนุมาตย์   วัดจองคำ ลำปาง  
165.   สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ   วัดสันต้นผึ้ง เชียงราย  
166.   สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย   วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี  
167.   สามเณรไพวัลย์ วรรณบุตร   วัดสร้อยทอง  
168.   สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง   วัดจองคำ  
169. 2555 สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ   วัดจักรวรรดิราชาวาส  
170. 2555 สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ   วัดศรีโคมคำ พะเยา  

อ้างอิง

ความคิดเห็น

มีเพื่อนเราด้วยนะ

มีเพื่อนเราด้วยนะ เคยเรียนอยู่วัดสระแก้วด้วยกัน เสียดายที่เราเป็นผู้หญิงเลยได้เรียนแค่นักธรรมเอก เพื่อนเราเก่งมากเลย

สาธุ อนุโทนาครับ

สาธุ อนุโทนาครับ เป็นเว็บที่ดี แต่ตัวหนังสือยังเล็กอยู่ครับ ผมก็เรียนบาลีมาได้ 4 ปีแล้ว แต่ยังสอบ ป.ธ 1-2 ยังไม่ได้เลย สงสัยพื้นฐานด้านบาลีไวยากรณ์ ไม่แน่น
ช่วงแรก ๆ ที่เรียนยังไม่เห็นจะเข้าใจเลย อาจารย์ให้ท่องอย่างเดียวเลย เราก็คิดในใจ ให้ท่่องไปทำไม แถมไม่สอนก่อนว่า ภาษาบาลีมีกี่ตัว พอเรียนไปสักพัก ค่อยมาสอนทีหลัีง มันก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกเลย ประมาณว่าปีแรกงงมาก ๆ หลักการแปลก็ซับซ้อน ต้องมีโยคศัพท์ และมีเลขนอกเลขใน ประมาณว่า มันคล้ายหนังสือการ์ตูน ที่มีคนพูดคุยกัน โดยพูดซ้ำ ๆ เช่น อันว่า บุรุษ กล่าวว่า "อันว่าเธอ ชื่อ อะไร" ปุริโส อาห "กึ นามติ."(ตวํ) แปลเป็นภาษาไทยว่า คุณชื่ออะไร ?

น่าจะมีปัจจุบันของท่านด้วยนะว

น่าจะมีปัจจุบันของท่านด้วยนะว่าปัจจุบันคือใคร ยังอยู่ในเพศสมณะ หรือลาสิกขาแล้ว

ดีแท้ มีอะไรดีๆ

ดีแท้ มีอะไรดีๆ เกี่ยวกับภาษาบาลี พัฒนาต่อไปนะครับ

ขอกราบอนุโมทนา

ขอกราบอนุโมทนา ที่พระคุณท่านสำเร็จการศึกษา บาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เป็นบุคคลที่มีปัญญาเฉลียวดฉลาดและเข้าใจหลักไวยากรณ์บาลีเป็นอย่างดียิ่ง เชื่อว่าบุคคลที่สำเร็จการศึกษาถึง ป.ธ.๙ มีวุฒิภาวะสูง และคุณธรรมล้ำเลิศ เพราะผ่านหลักธรรมคุณธรรมทางตำราเรียนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.