ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ผู้ที่สอบบาลีประโยค ป.ธ.9 ได้ ด้วยข้อเขียน ตั้งแต่ พ.ศ.2469

พ.ศ. เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ.   จังหวัด
2469  สอบได้ 1 รูปคือ             
  1. พระมหาเมฆ อิสิญาโณ อำไพจริต 28 8 เทพศิรินทร์ฯ พระนคร
2470 สอบได้ 1 รูปคือ             
  2. พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเชื้อ 29 9 มหาธาตุฯ พระนคร
2471 สอบได้ 1 รูปคือ             
  3. พระมหาเจีย เขมโก เทียมวงศ์ 34 14 พระเชตุพนฯ พระนคร
2472 สอบได้ 2 รูป คือ             
  4. พระมหาเพิ่ม ปุญฺญวฑฺฒโน เกตุจรูญ 33 13 ประยุรวงศ์ฯ ธนบุรี
  5. พระมหาจวน อุฏฐายี ศิริสม 33 13 มกุฎกษัตริย์ฯ พระนคร
2473 สอบได้ 2 รูปคือ             
  6. พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต 26 5 มหาธาตุฯ พระนคร
  7. พระมหาคุ้ม มนฺตคุตฺโต คามบุตร 23 3 มหาธาตุฯ พระนคร
2474 สอบได้ 2 รูปคือ             
  8. พระมหาทองคำ ธมฺมทฺธโช มีโอสถ 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
  9. พระมหาเล็ก ปาสาทิโก อยู่เกษ 33 12 อนงคาราม ธนบุรี
2475 สอบได้ 6 รูปคือ             
  10. พระมหาธนิต อตฺตเวที อยู่โพธิ์ 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
  11. พระมหาแปลก เปสโล สนธิรักษ์ 24 4 มหาธาตุฯ พระนคร
  12. พระมหาเจริญ กิตฺติภทฺโท อินทรเกษตร 24 4 มหาธาตุฯ พระนคร
  13. พระมหาวัน กมฺพุวณฺโณ นวลยง 23 3 มหาธาตุฯ พระนคร
  14. พระมหาพาว เมธิโก ธรรมโกศล 33 13 วิเศษการ ธนบุรี
  15. พระมหาปลอด อตฺถการี รัตนเวสส์ 31 10 ราชาธิวาส พระนคร
2476 ไม่มีการสอบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครอง       
2477 สอบได้ 3 รูปคือ             
  16. พระมหาจวน คุณาทโร โพธิ์งาม 26 6 พระเชตุพนฯ พระนคร
  17. พระมหาทับ ติสฺสโร วรกัณฑ์ 40 20 ประยุรวงศ์ฯ ธนบุรี
  18. พระมหาแย้ม ธมฺมสิริ ประพัฒน์ทอง 26 6 ภคินีนาถ ธนบุรี
2478 สอบได้ 2 รูปคือ             
  19. พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ ศุภมาร์ค 37 16 มกุฎกษัตริย์ฯ พระนคร
  20. พระมหาอิ๋น ภทฺรมุนี สัตย์พิจิตร 42 22 ทองนพคุณ ธนบุรี
2479 สอบได้ 3 รูปคือ             
  21. พระมหาอุบล ญาโณปโล เฟื่องประภัสร 30 10 เบญจมบพิตร พระนคร
  22. พระมหายัญ อภินนฺโท คงสมจิตร 23 2 เบญจมบพิตร พระนคร
  23. พระมหาเพียร เขมวีโร ปิ่นทอง 30 10 กันมาตุยาราม พระนคร
2480 สอบได้ 3 รูปคือ             
  24. พระมหานาค อุปนาโค ใจอารีย์ 26 6 บรมนิวาส พระนคร
  25. พระมหาวิน ธมฺมสาโร ทีปานุเคราะห์ 32 10 ราชาธิวาส พระนคร
  26. พระมหาฟื้น ชุตินฺธโร พลายภู่ 33 12 สามพระยา พระนคร
2481 สอบได้ 6 รูปคือ             
  27. พระมหาธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ 42 21 จักรวรรดิฯ พระนคร
  28. พระมหาสุรัส อภิรโส กาญจนพบู 26 6 เบญจมบพิตร พระนคร
  29. พระมหาหวาน ธมฺมมธุโร ฤาไชยคาม 23 2 เบญจมบพิตร พระนคร
  30. พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร โกณเขมะ 24 3 เทพศิรินทร์ฯ พระนคร
  31. พระมหาโปร่ง โชติโก ชื่นใจ 30 10 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
  32. พระมหาวิเชียร วิธุโร บำรุงผล 28 8 มหาธาตุ พระนคร
2482 สอบได้ 3 รูปคือ             
  33. พระมหาสุชีพ สุชีโว ปุญญานุภาพ 23 3 กันมาตุยาราม พระนคร
  34. พระมหาบุญมี อเวรี สมสาร 24 4 บรมนิวาส พระนคร
  35. พระมหาเช้า ฐิตปญฺโญ ยศสมบัติ 31 11 เขาแก้ว นครสวรรค์
2483 ไม่มีการสอบเพราะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก 1 เมษายนเป็น 1 มกราคม      
2484 สอบได้ 3 รูปคือ             
  36. พระมหาถิระ เขมาภิรโต สุวรรณาคาร 37 16 มหาธาตุฯ พระนคร
  37. พระมหาเอี่ยม อุปคุตฺโต ยูวะนิยม 25 5 สระเกศ พระนคร
  38. พระมหาเขียน กิตฺติวฑฺฒโน วงศ์ศรีสังข์ 30 9 สุวรรณาราม ธนบุรี
2485 สอบได้ 8 รูปคือ             
  39. พระมหาเขียน ฐิตสีโล ภูสาหัส 28 8 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
  40. พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร 29 6 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
  41. พระมหาเชื่อม มหาวีโร มหาวีระ 37 16 พระเชตุพนฯ พระนคร
  42. พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมชฺฌายี พินิจจันทร์ 26 6 มหาธาตุฯ พระนคร
  43. พระมหาปลั่ง อิงฺคาโภ บุญศิริ 26 5 มหาธาตุฯ พระนคร
  44. พระมหาสุด ฐิตวีโร พิลาวุฒิ 31 11 แก้วแจ่มฟ้า พระนคร
  45. พระมหาปลอด กมุทฺโท งามสอาด 38 17 สระเกศ พระนคร
  46. พระมหาจับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ 36 16 โสมนัสวิหาร พระนคร
2486 สอบได้ 2 รูปคือ             
  47. พระมหาน้าว ปภสฺสโร นาคศรีรุ้ง 26 5 เบญจมบพิตร พระนคร
  48. พระมหาสนั่น จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร 36 15 พระศรีมหาธาตุฯ พระนคร
2487 สอบได้ 1 รูปคือ             
  49. พระมหาเพิ่ม อาภาโค นาควานิช 28 7 ราชาธิวาส พระนคร
2488 สอบได้ 3 รูปคือ             
  50. พระมหาเสถียร ธมฺมสาโร วรสาร 28 7 จักรวรรดิฯ พระนคร
  51. พระมหาจันทร์ เขมโก ไพจิตร 24 4 เทพศิรินทร์ฯ พระนคร
  52. พระมหาผุย คตญาโณ สายกาลย์ 43 23 ปทุมวนาราม พระนคร
2489 สอบได้ 3 รูปคือ             
  53. พระมหาฉลาด ปญฺญาทีโป บุญลอย 30 9 เบญจมบพิตร พระนคร
  54. พระมหาสาย ตุลโย ปลีหะจินดา 27 6 พระศรีมหาธาตุ พระนคร
  55. พระมหาดิลก สุจิตฺโต ลิ่มนรรัตน์ 26 6 ทองธรรมชาติ ธนบุรี
2490 สอบได้ 2 รูปคือ             
  56. พระมหาสิริ อาจารสิริ เพ็ชรไชย 23 2 มหาธาตุ พระนคร
  57. พระมหาหยด จนฺทิสฺสโร ขจรยศ 31 11 ทองธรรมชาติ ธนบุรี
2491 สอบได้ 3 รูปคือ             
  58. พระมหาสนิธ เขมจารี ทั่งจันทร์ 39 17 พระเชตุพนฯ พระนคร
  59. พระมหาบัว ฐานวุฑฺโฒ สนสร้อย 29 9 ธรรมาภิรตาราม พระนคร
  60. พระมหานริษฐ์ นริฎโฐ หริดำรงค์ 32 11 ธรรมาธิปไตย อุตรดิตถ์
2492 สอบได้ 3 รูปคือ             
  61. พระมหาประยูร สนฺตงฺกุโร พยุงธรรม 32 12 เทพศิรินทราวาส พระนคร
  62. พระมหาวิจิตร สุริยโชติ สุริยโชติ 28 8 เบญจมบพิตร พระนคร
  63. พระมหาสุบิน สุเมโธ ติยบุตร 33 13 โพธิสมภรณ์ อุดรธานี
2493 สอบได้ 3 รูปคือ             
  64. พระมหาบู่ สุจิณฺโณ ไชยเรียบ 41 21 บรมนิวาส พระนคร
  65. พระมหาพรหม ฐิตวํโส กองวงษา 31 11 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
  66. พระมหากี มารชิโน รังสยาธร 42 22 ทองนพคุณ ธนบุรี
2494 สอบได้ 1 รูปคือ             
  67. พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ นามโสม 34 12 มหาธาตุฯ พระนคร
2495 สอบได้ 1 รูปคือ             
  68. พระมหาวัชระ ฐานจาโร คงอดิศักดิ์ 24 3 มหาธาตุฯ พระนคร
2496 สอบได้ 6 รูปคือ             
  69. พระมหาพลอย ญาณสํวโร ช้างเพ็ชร 33 13 เทพธิดาราม พระนคร
  70. พระมหาพิฑูร ปญฺญาทีโป มลิวัลย์ 29 9 มหาธาตุฯ พระนคร
  71. พระมหาจำนงค์ ชุตินฺธโร ทองประเสริฐ 24 4 สระเกศ พระนคร
  72. พระมหาเปลี่ยน ปุณฺโณ สิระพงศ์ 50 30 สัมพันธวงศ์ พระนคร
  73. พระมหาบุญนาค ชินวํโส จูงงาม 37 15 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
  74. พระมหาเสียง นิติปาโล ศีลธรรม 25 4 ตองปุ อยุธยา
2497 สอบได้ 3 รูปคือ             
  75. พระมหาช่วง วรปุญฺโญ สุดประเสริฐ 29 9 เบญจมบพิตร พระนคร
  76. พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ โชคชัย 26 5 สระเกศ พระนคร
  77. พระมหาประเทือง ฐานิสฺสโร  ไตรทิพย์ 28 8 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
2498 สอบได้ 3 รูปคือ             
  78. พระมหาสังเวียร เตชธโร มีเผ่าพงษ์ 26 6 พระเชตุพนฯ พระนคร
  79. พระมหานิยม ฐานิสฺสโร จันทร์นินท์ 32 11 ราชบุรณะ พระนคร
  80. พระมหาอำไพ อุตฺตโม วิจิตรเวชการ 27 7 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
2499 สอบได้ 6 รูปคือ             
  81. พระมหามานิต ถาวโร ก่อบุญ 39 19 สัมพันธวงศ์ พระนคร
  82. พระมหากมล โกวิโท ธนบุตรศรี 29 7 อนงคาราม ธนบุรี
  83. พระมหาวิจิตร วิจารโณ สมบัติบริบูรณ์ 27 7 อนงคาราม ธนบุรี
  84. พระมหาแพร กมฺมสาโร ระสารักษ์ 42 22 เขมาภิรตาราม นนทบุรี
  85. พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ พิณทอง 42 22 กลาง อุบลฯ
  86. พระมหาเคน ฐิตจาโร อรัญญวาส 25 5 ธาตุ ขอนแก่น
2549 สอบได้ 25 รูปคือ             
    พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ       วัดชนะสงคราม กทม.
    พระมหาประสาน อิทธิปญฺโญ       วัดเทพลีลา กทม.
    พระมหาอาทิตย์ อภิญาโณ       วัดบรมนิวาส กทม.
    พระมหาถาวร ฐานวโร       วัดเทวราชกุญชร กทม.
    พระมหาวิมล ภูริเมธี       วัดบางนาใน กทม.
    พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ       วัดมหาธาตุฯ กทม.
    พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ       วัดอาษาสงคราม กทม.
    พระมหาวิชิต ธมฺมธโร       วัดสร้อยทอง กทม.
    พระมหาอุดุลย์ อตุลวํโส       วัดสระเกศ กทม.
    สามเณรฉัตรชัย   หนูชัยแก้ว     วัดสระเกศ กทม.
    พระมหาถาวร ถิรจิตโต       วัดสามพระยา กทม.
    พระมหาสามารถ ปชฺโชโต       วัดสามพระยา กทม.
    พระมหาวัง อายุวฑฺฒโก       วัดสามพระยา กทม.
    พระมหาวิทยา อภิชฺชโว       วัดสามพระยา กทม.
    สามเณรพรชัย   มาเอม     วัดสามพระยา กทม.
    สามเณรอุดร   จันทร์ชนะ     วัดสามพระยา กทม.
    สามเณรอานนท์   เหล็กดี     วัดสามพระยา กทม.
    พระมหาสนั่น สนฺตจิตโต       วัดสังเวชวิศยาราม กทม.
    พระมหาศักดิ์ศรี อมโร       วัดสังเวชศยาราม กทม.
    พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล       วัดสังเวชวิศยาราม กทม.
    พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท       วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
    พระมหาสิงหา สงฺฆสิรี       วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
    สามเณรภาคภูมิ   สันหลง     วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
    พระมหาฉลอม ปิยสีโล       วัดลาดปลาเค้า กทม.
    พระมหาโกมินทร์ ธมฺมวโร       วัดเทพากร กทม.
    พระมหาศิริศักดิ์ ทตฺตสิริ       วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
    พระมหาสำราญ สุเมโธ       วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.
    พระมหาชนะชัย โสตฺถิโก       วัดนวลนรดิศ กทม.
    พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ       วัดโมลีโลกยาราม กทม.
    พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม       วัดโมลีโลกยาราม กทม.
    สามเณรสมนึก   แดงเรืองรัมย์     วัดโมลีโลกยาราม กทม.
    พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร       วัดนวลนรดิศ กทม.
    พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม       วัดชลประทานรังสฤษฎ์  นนทบุรี
    พระมหาสุริยา ฐิตเมธี       วัดละหาร นนทบุรี
    พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท       วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหากิตติพล เมธาชโย       วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาเสงี่ยม สุวโจ       วัดพระพุทธบาท สระบุรี
    พระมหาสุที อิสฺสโร       วัดหนองโว้ง สุโขทัย
    พระมหาพิภพ จนฺทสิริ       วัดอุโมงค์ เชียงใหม่
    พระมหากฤติ กิตฺติธารี       วัดศรีโสดา เชียงใหม่
    พระมหาสุรธีร์ วรมงฺคโล       วัดสะแก นครราชสีมา
    พระมหามานพ เตชธมฺโม       วัดสุทธิวารี จันทบุรี
    พระมหานิรุต ณฎฺฐญาโณ       วัดไร่ขิง นครปฐม
    พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ       วัดคูหาสวรรค์  พัทลุง
2551 สอบได้ 25 รูปคือ             
    พระมหาภูริทัตต์ อินฺทปญฺโญ       เทพลีลา กทม.
    พระมหาอิสรนนท์ อตฺตาธิปติ       เทพลีลา กทม.
    พระมหาศักดิ์ศรี ปุญฺญธโร       บางนาใน กทม.
    สามเณรอนนท์   สิงห์เล็ก     พระเชตุพน กทม.
    พระมหาสถิตย์ ฐิตจิตฺโต       มหาพฤฒาราม กทม.
    พระมหาประมวล ยสินฺธโร       สร้อยทอง กทม.
    สามเณรเกียรติศักดิ์   สมนาค     สามพระยา กทม.
    พระมหาวิทยาเชษฏฐ์ วรธมฺโม       โมลีโลกยาราม กทม.
    พระมหาสารคม ฐานยุตฺโต       โมลีโลกยาราม กทม.
    พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย       โมลีโลกยาราม กทม.
    สามเณรประพันธ์   เหล่าคำ     อาวุธวิกสิตาราม กทม.
    พระมหาสุพจน์ วชิรคฺคติขิณญฺญาโณ       ชัยฉิมพลี กทม.
    พระมหานพพร ปุญฺญชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาอริยะ อริยชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาธีระชัย ธีรชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาอนุชิต ชิตชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาสุริยา ธีรชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาวิฑูรย์ ฉนฺนธูโม       หัวคู้ สมุทรปราการ
    พระมหาคมสรรค์ ญาณเมธี       ชีแวะ ลพบุรี
    พระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม       สระแก้ว สระแก้ว
    พระมหาทองสุข สิริภทฺโท       ชัยมงคล ชลบุรี
    พระมหาสมพงษ์ วํสธมฺโม       ชัยมงคล ชลบุรี
    พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ       สุทธิวารี จันทบุรี
    พระมหายอดรัก วรเมธี       สวนหงส์ สุพรรณบุรี
    สามเณรจะริน   จันทเณร     ขันเงิน ชุมพร
2552 สอบได้ 40 รูปคือ             
    พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต       เทพลีลา กทม.
    พระมหาวิศักดิ์ วิริโย       บางนาใน กทม.
    พระมหาธวัฒชัย วรมุนี       มหาพฤฒาราม กทม.
    พระมหาสามารถ อธิจิตฺโต       สร้อยทอง กทม.
    พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม       สร้อยทอง กทม.
    พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล       สามพระยา กทม.
    พระมหาปณธร จนฺทสีโล       สุทัศนเทพวราราม กทม.
    พระมหาตอง ธมฺมญฺญู       สุทัศนเทพวราราม กทม.
    พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ       โมลีโลกยาราม กทม.
    พระมหาชนสรณ์ กิตฺติวิปุโล       ราชโอรสาราม กทม.
    พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร       หนัง กทม.
    พระมหาเอกชัย ผาสุโก       อนงคาราม กทม.
    พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี       อรุณราชวราราม กทม.
    พระมหาสุธีร์วรินทร์ อินฺทรํสี       ชัยฉิมพลี กทม.
    พระมหาคลี จารุวํโส       ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
    พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี       ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
    พระมหาโสพล สุพโล       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาประยุทธ ธิติชโย       พระธรรมกาย ปทุมธานี
    พระมหาสุเทพ อินฺทวณฺโณ       กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
    พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี       ไผ่ล้อม อยุธยา
    พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร       คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
    พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร       คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
    พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข       จองคำ ลำปาง
    พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร       จองคำ ลำปาง
    พระมหาเอกชัย เขมปาลี       เจดีย์งาม เชียงใหม่
    พระมหาภิรมย์ ฐิตธมฺโม       หนองเสม็ดสันติธรรมาราม ชลบุรี
    พระมหาสุชาติ สุเขสิโน       ชัยมงคล ชลบุรี
    พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ       ชัยมงคล ชลบุรี
    พระมหาประเวศ ปยุตฺโต       เนินพระ ระยอง
    พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล       ใหม่ จันทบุรี
    พระมหาสังวรณ์ กนฺตสีโล       สุทธิวารี จันทบุรี
    พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ       ห้วยจรเข้ นครปฐม
    พระมหาวิวัฒน์ วิริโย       หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
    พระมหาอาทิตย์ อภิวิริโย       หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
    สามเณรวุฒิชัย   อดกลั้น 20   เทพลีลา กทม.
    สามเณรกฤษฎา   เชื้อพหล 22   มกุฏกษัตริยาราม กทม.
    สามเณรอรรถพล   จอมมงคล 22   สระเกศ กทม.
    สามเณรไพฑูรย์   แก้วลือชัย 20   แสนสุข กทม.
    สามเณรสาธิต   พนารี 20   ตากฟ้า นครสวรรค์
    สามเณรนิคม   สมเสนาะ 21   บัวงาม ราชบุรี
                 
                 

อ้างอิง

 

ความคิดเห็น

แต่ท่อนแรกหายไปมากถึง ๔๘ ปี

แต่ท่อนแรกหายไปมากถึง ๔๘ ปี พ.ศ.๒๕๐๐ - พ.ศ.๒๕๔๘
ควรแก้ไขให้สมบูรณ์ จะเป็นประโยชน์เต็มที่มากกว่านี้ครับ

ยอดเยี่ยมครับ

ยอดเยี่ยมครับ ยังรอข้อมูลที่ยังขาดหายอยู่นะครับ

ปี 2550 หายไปไหนครับ

ปี 2550 หายไปไหนครับ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.