ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ของสำนักเรียนต่างๆ

ทำเนียบ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล พ ศ สถานะ
0 สมเด็จพระวันรัต (เฮง) เขมจารี      
1 พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเชื้อ 2470 ลาสิกขา
2 พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต 2473 ลาสิกขา
3 พระมหาคุ้ม มนฺตคุตฺโต คามบุตร 2473 ลาสิกขา
4 พระมหาทองคำ ธมฺมทฺธโช มีโอสถ 2474 พระธรรมราชานุวัตร มรณภาพ 2525
5 พระมหาธนิต อตฺตเวที อยู่โพธิ์ 2475 ลาสิกขา
6 พระมหาแปลก เปสโล สนธิรักษ์ 2475 ลาสิกขา
7 พระมหาเจริญ กิตฺตภทฺโท อินทรเกษตร 2475 ลาสิกขา
8 พระมหาวัน กมฺพุวณฺโณ นวลยง 2475 ลาสิกขา
9 พระมหาวิเชียร วิธุโร บำรุงผล 2481 ลาสิกขา
10 พระมหาถิระ เขมาภิรโต สุวรรณาคาร 2474 ลาสิกขา
11 พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมชฺฌายี พินิจจันทร์ 2475 ลาสิกขา
12 พระมหาปรั่ง อิงฺคาโภ บุญศิริ 2475 ลาสิกขา
13 พระมหาสิริ อาจารสิริ เพ็ชรไชย 2490 ลาสิกขา
14 พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ นามโสม 2494 พระธรรมธีรราชมหามุนี มรณภาพ 2531
15 พระมหาวัชระ ฐานจาโร คงอดิศักดิ์ 2495 ลาสิกขา
16 พระมหาพิฑูร ปญฺญาทีโป มลิวัลย์ 2496 ลาสิกขา
17 พระมหาประสิทธิ์ อชฺฌาสโย แจ้งกมล 2501  
18 พระมหาไสว ธมฺมโสภโณ ภักดีพรหมา 2501  
19 พระมหาทองยอด ภูริปาโล บุณยเนตร 2502 พระเทพโพธิวิเทศ จอว.ว้ดไทยพุทธคยา อินเดีย
20 พระมหาบัณฑิต นนฺทปญฺโญ นันทเสนา 2502 ลาสิกขา
21 พระมหาสังคม ปญฺญาสิีริ ศรีราช 2503 ลาสิกขา
22 พระมหาประสิทธิ์ โพธิวฒฺโน หลักโคตร 2503 ลาสิกขา
23 พระมหาอนันต์ นนฺทรตโน มณีรัตน์ 2509 ลาสิกขา
24 พระมหาเพิ่ม ธมฺมกาโม สุคตะ 2515 ลาสิกขา
25 พระมหาชาตรี ฐานิสฺสโร อร่ามเจริญ 2524 ลาสิกขา
26 พระมหาสมชาย อตฺถทสฺสี มีทรัพย์ 2525 ลาสิกขา
27 พระมหามนู สุมโน ทองพืช 2526 พระราชสิทธิโมลี รอง จภ.9 ผอ.แผนกธรรม เจ้าคณะ 6
28 พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร สุดโปร่ง 2528 พระราชสิทธิมุนี วิ. จข.พญาไท ผอ.แผนกบาลีี เจ้าคณะ 7
29 พระมหามิ่ง ภูริทตฺโต อ้นแฉ้ง 2530 เจ้าคณะสลัก 3
30 พระมหาศรีพร วรวิญฺญู ราชิวงศ์ 2532 พระศรีวรเวที วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี
31 พระมหาทองปน อาจารสมฺปนฺโน คำพันธ์ 2535 ลาสิกขา
32 พระมหาเฉลา เตชวนฺโต ต็ะทองด้วง 2536 พระราชวรเวที จอว.วัดราชคฤห์ รอง จภ.14
33 พระมหาสุวรรณ สุวณฺณสิริ เคลือบสุวรรณ 2536 ลาสิกขา
34 พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี อุดมพร 2537 วัดโมลีโลกยาราม เลขานุการ จภ.10
35 พระมหาสุทัสน์ วรทสฺสี ไชยะภา 2538 วัดโมลีโลกยาราม
36 พระมหาชม โชติญาโณ ยาพันธ์ 2539 วัดระหาร จ.นนทบุรี
37 สามเณรรัตนะ กาญฺจนธาตา ปญฺญาภา 2539 ลาสิกขา
38 พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ฤทธิ์มหันต์ 2540 รผอ.แผนกธรรม เลขานุการ จภ.9 เจ้าคณะ 22
39 พระมหาส่ง พุทฺธิวโร ใจเครือ 2540 วัดโมลีโลกยาราม
40 พระมหาสังวร วรกวินฺโท อ่อนสนิท 2540 ลาสิกขา
41 สามเณรมหาศาล ปญฺญิสฺสโร สืบนิสัย 2540 ลาสิกขา
42 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต สัปปพันธ์ 2541 คณะ 1
43 พระมหาสุนทร สุนฺทโร ปัญญาปดิษฐ์ 2542 ลาสิกขา
44 พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส โกต้า 2542 ครูบาลี คณะ1
45 พระมหาสายเพชร วชิรเวที หงษ์แพงจิตร 2542 พระเมธีวรญาณ เลขาฯ แผนกบาลี เจ้าคณะ 8
46 พระมหาจำรัส อจโล เพ็ชรไพฑูรย์ 2542 ครูบาลี คณะ11
47 พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป เพียงตา 2546 ครูบาลี เจ้าคณะสลัก 3
48 พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ บุญธรรม 2547 ครูบาลี เจ้าคณะสลัก 24
49 พระมหาจาย สุสํวโร นำดี 2548 ครูบาลี คณะ 5
50 พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวฑฺโฒ โชคเหมาะ 2549 ครูนักธรรม คณะ 7

ทำเนียบ เปรียญธรรม 9 ประโยค โมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

1 พระมหามา ปสุโต ปุยฝ้าย 42 19 อุบลราชธานี 2506
2 พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ ดิลกลาภ 62 42 ชัยภูมิ 2525
3 พระมหาประยูร จารุวณฺโณ ป้อมสุวรรณ 21   ชัยภูมิ 2535
4 พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ทีอุทิศ 34 13 อุบลราชธานี 2541
5 พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน 37 16 สุรินทร์ 2543
6 พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ 33 12 ศรีสะเกษ 2543
7 พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ 31 11 อุบลราชธานี 2543
8 พระมหาวิเชียร วชิรวํโส เตสะ 28 6 บุรีรัมย์ 2543
9 พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย 34 13 มหาสารคาม 2544
10 พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ 34 13 ศรีสะเกษ 2544
11 พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา 33 12 สกลนคร 2544
12 พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา 30 9 นครพนม 2544
13 พระมหาอุดม อุตฺตมเมธี นุพันธ์ 26 5 บุรีรัมย์ 2544
14 พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ 45 14 ศรีสะเกษ 2545
15 พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ 31 9 ศรีสะเกษ 2545
16 พระมหาคมกฤษณ อสิญาโณ เติมสายทอง 35 13 สมุทรสาคร 2546
17 พระมหาเดชอุดม ธิติธาตา แสงบุญ 24 2 มุกดาหาร 2547
18 พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน 32 12 ร้อยเอ็ด 2548
19 พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ 29 9 อุบลราชธานี 2548
20 พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข สุขรี่ 24 2 มุกดาหาร 2548
21 พระมหาสิงหทัย ภทฺทเมธี สมัครนิล 22 1 ยโสธร 2548
22 พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ 40 20 อุบลราชธานี 2549
23 พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก 34 12 อุบลราชธานี 2549
24 สามเณรสมนึก   แดงเรืองรัมย์ 20   บุรีรัมย์ 2549
25 พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย 32 9 ยโสธร 2550
26 พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร 28 7 อุบลราชธานี 2550
27 พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ 27 7 ชัยภูมิ 2550
28 พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี 24 4 อำนาจเจริญ 2550

ทำเนียบ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพฯ

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด พ.ศ. ปัจจุบัน
1 พระมหาจรูญ จนฺทมาลโย จันทมาลัย ราชสิงขร 2526 ลาสิกขา
2 พระมหาณรงค์ ่จนฺทสีโล เพชรบุญดี ราชสิงขร 2535 ลาสิกขา
3 สามเณรณัทธกร นาคศิริ ศรีคำม้วน ราชสิงขร 2543 สมณเพศ
4 พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โตสุข ราชสิงขร 2547 สมณเพศ
5 สามเณรเศรษฐา เสฏฺฐมโน หินศิลา ราชสิงขร 2547 สมณเพศ
6 พระมหาบุญทำ ธมฺมธีโร จินดารอง ราชสิงขร 2550 สมณเพศ
7 พระมหาสุทธิวิทย์ สุชีโว วิลัยริด ราชสิงขร 2550 สมณเพศ
8 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี วัชรินทร์ ราชสิงขร 2550 สมณเพศ
9 สามเณรอัมราช อมรเสวี เหมัง ราชสิงขร 2550 สมณเำพศ