ประกาศรายชื่อพระ-เณร สอบได้ ปธ.9 ปี 2554

ประกาศผลสอบ ปธ.9 ปี 54 พระ-เณรได้เฮ 60 รูป สามเณร ไอคิวเป็นเลิศซิว 8 ที่นั่ง ขณะที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครองแชมป์สอบได้สูงสุด 4 รูป

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 25 มี.ค. ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2554 ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9  โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมรอฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

จากนั้น พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9  ซึ่งมีพระ-เณร เข้าสอบ จำนวน 385 รูป สอบได้ทั้งหมด 60 รูป แบ่งเป็นสามเณร 8 รูป โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปญฺญาธโร วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
 2. พระมหาอุเชน วราสโย วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ
 3. พระมหาศราวุธ จิตตทนฺโต วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
 4. พระมหาประจักษ์ ทีปธมฺโม วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
 5. พระมหาไพโรจน์ ขนฺติโก วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
 6. สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
 7. สามเณรวีรชัย กันทอง วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ
 8. พระมหามนตรี เขมชาโต วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพฯ
 9. พระมหาเปรมปรี ปญฺญาวชิโร วัดบางนาใน กรุงเทพฯ
 10. พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ
 11. พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ
 12. พระมหาสนธยา สญฺญจิตฺโต วัดบางบำหรุ กรุงเทพฯ
 13. พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร วัดราชบุรณะ กรุงเทพฯ
 14. พระมหาเอกสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
 15. พระมหาเทพ ฐิตเทโว วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
 16. พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
 17. พระมหาอุดร อุตฺตโร วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 18. พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 19. สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 20. พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ
 21. พระมหาศราวุธ ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ
 22. พระมหาหน่อ นริสฺสโร วัดบุญรอดธรรมาราม กรุงเทพฯ
 23. พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช วัดแสนสุข กรุงเทพฯ
 24. พระมหามงคล มงฺคโล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 25. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 26. สามเณรสุริยนต์ สินสมุด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 27. สามเณรปรีชา เหง้าโอษา วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 28. พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
 29. พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
 30. พระมหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
 31. พระมหาวินัย อาทิจฺจวณฺโณ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
 32. พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ
 33. พระมหาพิชัย ตปสีโล วัดอมรคีรี กรุงเทพฯ
 34. พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี วัดบางไผ่ นนทบุรี
 35. พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 36. พระมหาธานนท์ เวคชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 37. พระมหาทรงชัย วิชยเภรี วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ
 38. พระมหาจันทร จิรวํโส วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
 39. พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม วัดต้นสน อ่างทอง
 40. สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ วัดมะขามเรียง สระบุรี
 41. พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต วัดพระพุทธบาท สระบุรี
 42. พระมหาอำพล สทฺธมฺโมภาโส วัดจองคำ ลำปาง
 43. สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ วัดจองคำ ลำปาง
 44. พระมหาสมคิด จนฺทรํสี วัดสันต้นผึ้ง เชียงราย
 45. สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ วัดสันต้นผึ้ง เชียงราย
 46. พระมหาวิเชียร วชิรเมธี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 47. พระมหาบรรจง สุธีโร วัดท่าสะอาด หนองคาย
 48. พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส วัดพระธาตุพนม นครพนม
 49. พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา
 50. พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ
 51. พระมหาธีรเพชร ธีรเวที วัดแจ้งเจริญดอน ชลบุรี
 52. พระมหาคมสันต์ ชินวโร วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี
 53. พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม วัดชัยมงคล ชลบุรี
 54. พระมหาจักรี ปิยธมฺโม วัดพระงาม นครปฐม
 55. พระมหาศรวุฒิ สิริวณฺโณ วัดพระงาม นครปฐม
 56. พระมหาสมัคร ธมฺมิโก วัดห้วยจระเข้ นครปฐม
 57. พระมหาเพ็ช ฐานิสฺสโร วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม
 58. พระมหาสมนึก ถาวโร วัดขันเงิน ชุมพร
 59. พระมหาพุทธมา ฐานุตฺตโร วัดอนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต และ
 60. พระมหาไพรัช ปภสฺสโร วัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา


สำหรับสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้มากที่สุดในปี 2554 

 • อันดับที่ 1 ได้แก่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สอบได้ 4 รูป
 • อันดับที่ 2 มี 2 วัด คือ วัดสามพระยา กับวัดเทพลีลา สอบได้วัดละ 3 รูป 

ส่วนสถิติรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง

 • ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 385 รูป สอบได้ 60 รูป
 • ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 371 รูป สอบได้ 72 รูป,
 • ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 533 รูป สอบได้ 105 รูป,
 • ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 590 รูป สอบได้ 228 รูป,
 • ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 785 รูป สอบได้ 158 รูป,
 • ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,422 รูป สอบได้ 481 รูป,
 • ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,294 รูป สอบได้ 739 รูป  และ
 • ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 15,251 รูป สอบได้ 1,183 รูป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า ผลสอบปีนี้เป็นที่น่าพอใจ ตอนแรกหวังว่าจะมีผู้สอบได้ถึง 84 รูป เพื่อให้ตรงกับปีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อได้ 60 รูป ก็ยังถือว่าน่าพอใจ  

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น

ออกผลสอบ

ผลสอบบาลี ป.ธ.4 ออกหรือยังไม่ออก ถ้าออกแล้วต้องเข้าไปเว็ปไหน

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system