พระ-เณร 40 รูป สอบผ่าน ป.ธ.9

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่วัดสามพระยา มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการศึกษาคณะสงฆ์ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ เป็นประธาน และมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักบาลี รวมทั้งเจ้าสำนักเรียนจากทั่วประเทศ มาร่วมงานท่ามกลางการมารอลุ้นผลสอบของพระภิกษุสามเณร กว่า 400 รูป

ทั้งนี้ พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของการเรียนสายบาลี โดยในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบทั้งหมด 410 รูป แต่สอบผ่านเพียง 40 รูป แบ่งเป็นสามเณรสอบผ่าน 6 รูป และ 1 ใน 6 รูปนี้ยังมาจากสำนักเรียนสังกัดธรรมยุตนิกาย คือวัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะที่นอกนั้นเป็นสำนักเรียนสังกัดมหานิกายทั้งสิ้น โดยสามเณรเก่งที่สอบ ป.ธ.9 ผ่าน ทั้ง 6 รูป ประกอบด้วย

 1. สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น อายุ 20 ปี วัดเทพลีลา กทม.
 2. สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล อายุ 22 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม.
 3. สามเณรอรรถพล จอมมงคล อายุ 22 ปี วัดสระเกศ กทม.
 4. สามเณรไพฑูรย์ แก้วลือชัย อายุ 20 ปี วัดแสนสุข กทม.
 5. สามเณรสาธิต พนารี อายุ 20 ปี วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และ
 6. สามเณรนิคม สมเสนาะ อายุ 21 ปี วัดบัวงาม จ.ราชบุรี

ส่วน พระภิกษุที่สอบผ่าน ป.ธ.9 อีก 34 รูป ส่วนใหญ่มาจากวัดในเมืองหลวง ดังนี้

 1. พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต วัดเทพลีลา
 2. พระมหาวิศักดิ์ วิริโย วัดบางนาใน
 3. พระมหาธวัฒชัย วรมุนี วัดมหาพฤฒาราม
 4. พระมหาสามารถ อธิจิตฺโต วัดสร้อยทอง
 5. พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม วัดสร้อยทอง
 6. พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล วัดสามพระยา
 7. พระมหาปณธร จนฺทสีโล วัดสุทัศนเทพวราราม
 8. พระมหาตอง ธมฺมญฺญู วัดสุทัศนเทพวราราม
 9. พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ วัดโมลีโลกยาราม
 10. พระมหาชนสรณ์ กิตฺติวิปุโล วัดราชโอรสาราม
 11. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร วัดหนัง
 12. พระมหาเอกชัย ผาสุโก วัดอนงคาราม
 13. พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี วัดอรุณราชวราราม
 14. พระมหาสุธีร์วรินทร์ อินฺทรํสี วัดชัยฉิมพลี
 15. พระมหาคลี จารุวํโส วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี
 16. พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี
 17. พระมหาโสพล สุพโล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 18. พระมหาประยุทธ ธิติชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 19. พระมหาสุเทพ อินฺทวณฺโณ วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
 20. พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
 21. พระมหาภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
 22. พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
 23. พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข วัดจองคำ จ.ลำปาง
 24. พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร วัดจองคำ จ.ลำปาง
 25. พระมหาเอกชัย เขมปาลี วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่
 26. พระมหาภิรมย์ ฐิตธมฺโม วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม จ.ชลบุรี
 27. พระมหาสุชาติ สุเขสิโน วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
 28. พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
 29. พระมหาประเวศ ปยุตฺโต วัดเนินพระ จ.ระยอง
 30. พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล วัดใหม่ จ.จันทบุรี
 31. พระมหาสังวรณ์ กนฺตสีโล วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
 32. พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ วัดห้วยจรเข้ จ.นครปฐม
 33. พระมหาวิวัฒน์ วิริโย วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 34. พระมหาอาทิตย์ อภิวิริโย วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

หลังประกาศผล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวว่า ผลการสอบถือว่าน่าพอใจ แม้จะได้จำนวนน้อย โดยหลังจากนี้ กองบาลีสนามหลวงจะเปิดศูนย์บาลีทั่วประเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาบาลีในประโยคชั้นสูง คือ 7-8-9 เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนบาลีมากขึ้น โดยจะนำร่องก่อน 3 แห่ง คือวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ และวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ที่มา: ไทยรัฐ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system