ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาเขมร

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

หมายเหตุ

  • ศัพท์ที่เลือกเอามาลง เน้นที่แปลกแตกต่างจากภาษาไทยเอาไว้ก่อน อาจเป็นทางด้านความหมาย เสียง หรืออื่น ๆ และก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ อีกตามเคย
  • บางคำเป็นคำประสม แต่มีส่วนประกอบที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ทุกส่วน
  • บางคำ คำอ่านหากดูเวียนหัวมาก จะจุดแบ่งพยางค์เอาไว้ให้อ่านง่ายขึ้น  แต่ค่อยๆ ไปทีละคำสองคำก่อน  แต่ดูยากว่าจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์ไหน
  • การอ่านออกเสียงอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เนื่องจากบางคำฟังจากภาษาพูด ซึ่งไม่ถูกต้องเหมือนผู้รู้กำหนด (แต่ไม่มีใครพูด)  และบางคำผู้รู้กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าควรอ่านอย่างไร ดังนั้นจึงไม่รับรอง   อีกทั้งระบบตัวอักษรภาษาไทยแทนเสียงที่ไม่เอื้ออำนวยให้ชัดเจนเป๊ะๆ ด้วย
บาลี-สันสกฤต เขมร ไทย
กญฺญา กัญ.ญา นางสาว, คำนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
กมฺม+เพียร กัม เปีย กรรมเวร
กมฺมวิธิ กัม.มะ.วิ.ที โปรแกรม, รายการวิทยุหรือโทรทัศน์
กาตพฺพกิจฺจ กา.ตับ.พะ.เก็จ ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
การฏฺฐาน กา.รัต.ทาน หน่วยงานใหญ่ระดับหนึ่งในระบบราชการ
การิยาลัย กา.ริ.ยา.ลัย ที่ทำงาน
การิยาลยนิยม กา.ริ.ยา.ลัย.นิ.ยม ขั้นตอนการดำเนินเรื่องหรือเอกสาร
กีฬากร เก็ย.ลา.กอ นักกีฬา
กุปฺปกมฺม กบ.ปะ.กัม ประท้วง, ก่อการจลาจล
โกสิกา* กอฺ.ซิ.กา เซล (cell)
ขีณภาว เค็ย.นะ.เพียบ การสิ้นสุด, หมดสภาพ
ขุทฺธกาลย* คต.ทะ.กา.ลัย หน่วยงานใหญ่ระดับหนึ่งในระบบราชการ
เขตฺต แคต จังหวัด, เขต
คณนี เกียะ.นะ.นี บัญชี
คณเนยฺย เกียะ.นะ.เน็ย ฝ่ายบัญชี, แผนกบัญชี
คณเนยฺยกร เกียะ.นะ.เน็ย.ยะ.กอ นักบัญชี
คณปกฺษ เกียะ.นะ.ปัก พรรคการเมือง
คิลานุปฏฺฐาก กิ.เลีย.นุ.ปัต.ทาก พยาบาลชาย
คิลานุปฏฺฐายิกา กิ.เลีย.นุ.ปัต.ทา.ยิ.กา นางพยาบาล
คุรุโกสลฺย กุ.รุ.กอฺ.ซ็อล คุรุศาสตร์
ไจฏนฺย* จัย.ด็อน บังเอิญ
ชลผล จล.ละ.พ็อล ประโยชน์ที่ได้จากน้ำหรือทะเล
ฐาน+สวรฺค ทาน ซัว สวรรค์
ฐิต เทิต็ อยู่ (บ้านเลขที่ ....)
ตนฺตฺรีกร+ ด็อน.ตเร็ย.กอ นักดนตรี
ถาม+พล ทาม.มะ.ปล พลังงาน
ถิรเวลา เท.เว.เลีย เวลาที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น เวลาทำงานเข้า-ออก
ทสฺสนาวฏฺฏี เตียะฮ.ซะ.นา.วัต.เด็ย นิตยสาร
ทินานุเลขน ตึน.เนีย.นุ.เลก สมุดจดบันทึกส่วนตัว, สมุดจดบันทึกประจำวัน, ไดอารี่
ทูรทสฺสนิกชน ตู.ระ.เตียะฮ.ซะ.นึก.กะ.จน ผู้ชมโทรทัศน์
เทวโกสลฺย เตป.กอฺ.ซ็อล พรสวรรค์
เทสจร เตฮ.ซะ.จอ ท่องเที่ยว
เทสจรณ เตฮ.ซะ.จอ การท่องเที่ยว
เทสภาว เตฮ.ซะ.เพียบ วิว, ทิวทัศน์, ภูมิทัศน์
เทฺว ทเว สองเท่า, คูณสอง
ธาตุอากาส เทียต.อา.กาฮ สภาพอากาศ
นครปาล โนะ.โก.บาล ตำรวจ
นโยปาย เนียะ.โย.บาย การเมือง, นโยบาย
นรวิทู โน.เรียะ.วิ.ตู นักมานุษยวิทยา
นายกฏฺฐาน เนีย.ยัวะ.กัต.ทาน หัวหน้าใหญ่ของหน่วยงานราชการระดับหนึ่ง
นาฬิ เนียล ทะนาน
นิกฺเขปปท นิก.แคบ.ปะ.บ็อต วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก, ดุษฎีนิพนธ์
นิมิตฺตรูป นิ.มึต.ตะ.รูป สัญลักษณ์, ภาพลักษณ์
นิสฺสย นิฮ.ซัย ชะตา-วาสนา-โฉลกที่ทำร่วมกันมาในอดีตชาติ
เนสาท เน.ซาต ประมง
ปจฺเจกเทส ปัจ.แจก.กะ.เตฮ เทคนิก, เฉพาะเรื่อง, เทคโนโลยี
ปจฺเจกวิทฺยา ปัจ.แจก.กะ.วิต.ทเยีย เทคโนโลยี
ปฏิสนฺถารกิจฺจ ปะ.เดะ.ซ็อน.ทา.ระ.เก็จ การต้อนรับ (hospitality)
ปณฺณาลย บ็อน.นา.ลัย ห้องสมุด
ปทวิโสธน บ็อต.ปิ.ซอต ประสบการณ์
ปฺรเทส บอ.ระ.เตฮ ต่างประเทศ, คนต่างชาติ
ปวรกญฺญา บอ.วอ.กัญ.ญา นางงาม (ที่ได้จากการประกวด)
ปาตุกมฺม ปา.โตะ.กัม ประท้วง
ปาปกมฺม บาป.ปะ.กัม บาปกรรม
ปารมฺภ บา.ร็อม เป็นห่วง
ปุคฺคลิก บก.กะ.ลึก พนักงาน
ปุเรปฺรวตฺติศาสฺตฺร โบะ.เร.ปรอ.วัต.เตะ.ซาฮ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ปูรฺพ โป.เปีย บูรพา
ปติ ปเด็ย ผัว
ปฺรชาปฺริย ปรอ.เจียะ.ปเร็ย น่ารักน่านับถือ, มีมนุษยสัมพันธ์, ดัง, เป็นที่ชอบพอของผู้อื่น
บฺรชาบฺริยภาพ ปรอ.เจียะ.ปเร็ย.ยะ.เพียบ ความน่ารักน่านับถือ, ความมีมนุษยสัมพันธ์, การเป็นที่ชอบพอของบุคคลรอบข้าง
ปฺรชาพลรฏฺฐ ปรอ.เจีย.ปล.ร็วต ประชาชน
ปฺรติกมฺม ปรอ.เตะ.กัม ปฏิกิริยา, แพ้ (ยา)
ปฺรพนฺธ ปรอ.ปน เมีย
ปฺรภว ปรอ.พบ ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา
ปฺรวตฺติรูป ปรอ.วัต.เตะ.รูบ ประวัติบุคคล, ประวัติส่วนตัว
ปฺรสาสน ปรอ.ซาฮ กล่าว, คำกล่าว (คำสุภาพ)
เปกฺขชน แปก.กะ.จน ผู้สมัคร
ปฺรติชฺญา* ปดัจ.ญา ตั้งปณิธาน
ผฺตนฺทาโทส* พด็อน.เตีย.โตฮ ลงโทษตามกฎหมาย (+ K. prefix)
พนฺธ ปน ภาษี
พนฺธนาการ ป็วน.เทียะ.เนีย.เกีย การคุมขัง, ที่คุมขัง
วรฺณ ปัวฺ สี
วรฺตมาน ปัว.ระ.เมียน ข่าว
วรฺตมานวิทฺยา ปัว.ระ.เมียน.วึต.ทเยีย เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลกมฺม ปล.ละ.กัม (ออก) แรงในการทำงาน
พลกร ปล.ละ.กอ กรรมกรแรงงาน
วากฺย เปียก คำ, คำพูด
วินย ปิ.เน็ย ลงโทษตามวินัย, ลงโทษตามกฎระเบียบ
วิวรณ ปิ.ปัวฺ นิทรรศการ
วิภวโลก ปิ.พบ.โลก โลก
พิมฺพ ปุม พิมพ์
พีช ชาติ ปูจ ซาฮ เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์
ไวทฺย แปต แพทย์
เวสิยา* แปฮ.ซยา โสเภณี
เภรวกมฺม เพีย.เรียะ.เวียะ.กัม การก่อความไม่สงบ
เภรวชน เพีย.เรียะ.เวียะ.จน ผู้ก่อความไม่สงบ
ภาสาวิทู เพีย.ซา.วิ.ตู นักภาษา, นักภาษาศาสตร์
ภูมิ พูม หมู่บ้าน
เภสชฺช เพ.ซัจ.เจียะ เครื่องดื่ม (ยา?)
โภชนียฏฺฐาน โพ.เจียะ.นี.ยัต.ทาน โรงอาหาร, ร้านอาหาร, ภัตตาคาร
มชฺฌมณฺฑล มัช.เชียะ.มน.ดล ศูนย์, ศูนย์กลาง
มฎฺฏ* ม็อต ละเอียด
มตฺเตยฺยสาลา* มัต.ตัย.ยะ.ซา.ลา โรงเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
มธฺโยบาย มตฺต+อุปาย* มัต.ทโย.บาย มาตรการ การจัดการเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ, เส้นทางการเดินทาง
มนฺตฺรีราชการ มน.ตเร็ย.เรียจ.จะ.กา ข้าราชการ
มหาวิถี โม.ฮา.วิ.เท็ย ถนนเส้นหลักในเมืองหลวง
มหาวิทฺยาลย โม.ฮา.วิต.ทเยีย.ลัย คณะ (Faculty)
มโหสฺรพ* มหุสฺสว มะ.ฮอฺ.ซร็อบ มหรสพ
มาติกา เมีย.เตะ.กา วาระ (Agenda)
มาตุฆาต เมีย.โตะ.เคียต ฆ่าแม่ตนเอง
มิตฺร ภกฺติ-ภตฺติ มึต เพียะ เพื่อน, เพื่อนสนิท
มุขวิชฺชา มุก.วิจ.เจีย รายวิชา, วิชาเอก
มูลปณฺณทานปตฺร มูล.ละ.บัน.เตียน.นะ.บัต เช็คสั่งจ่ายเงิน (cheque)
ยุว ยุว.เว็ย เยาวชน, วัยรุ่น
โยธ โย.เทีย ทหารราบ
รฏฺฐกร ร็วฺต.ทะ.กอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รฏฺฐการ ร็วฺต.ทะ.กา ทางการ
รฏฺฐาภิปาล ร็วฺต.ทา.พิ.บาล รัฐบาล
รมณียฏฺฐาน รม.มะ.นี.ยัต.ทาน สถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รยเวลา* โร.เยียะ.เปล ระยะเวลา
ราชาณาจกฺร* เรีย.เจีย.นา.จัก ราชอาณาจักร
รุกฺขวิถี รุก.คะ.วิ.เท็ย ถนนสายที่มีต้นไม้ขึ้นประดับสองข้างทาง
รูปวิทฺยา รูป.ปะ.วิต.ทเยีย ฟิสิกส์
รูปิยปณฺณ รู.เป็ย.ยะ.บัน ธนบัตร, เงินตรา
ลกฺขขณฺฑ เลีย็ก.คัน เงื่อนไข
ลกฺขขณฺฑนิก เลีย็ก.คัน.นิ.กะ หนังสือแจกแจงรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดกฏเกณฑ์
ลทฺธผล ลัต.ทะ.พ็อล ผล (การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
ลาช เลียจ ข้าวตอก
ลาป เลียบ ทา
ลามก เลีย.มัวะ อุจจาระ
วปฺปธรฺม วับ.ปะ.ทัวฺ วัฒนธรรม
วารีอคฺคิสนี* เวีย.รี.อัก.กิฮ.ซะ.นี ไฟฟ้าพลังน้ำ
วิกฺกยปตฺร วิก.กัย.ยะ.บัต ใบเสร็จรับเงิน
วิจฺฉิกา วิจ.เชะ.กา พฤศจิกายน
วิชฺชาชีว วิจ.เจีย.จี.เวียะ วิชาชีพ
วิญฺญาณกฺขนฺธ วิญ.เญียน.นัก.คัน วิญญาณ
วีถิ วิ.เท็ย ถนนขนาดเล็กในเมืองหลวง
วิธานการ วิ.เทียน.นะ.กา มาตรการ
วิธิศาสฺตฺร วิ.ที.ซาฮ ขั้นตอนการทำงาน, วิธีทำ
วินิโยค* วิ.นิ.โยก ลงทุน
วิสย วิ.ซัย ทางด้าน, ด้าน
เวทมนฺต เวต.ตะ.มน เวทมนต์
สกมฺมภาว ซะ.กัม.มะ.เพียบ กิจกรรม, การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
สํสาร ซ็อง.ซา แฟน, คู่รัก
สํหาริม ซ็อง.ฮา.รึม เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
สณฺฐาคาร ซ็อน.ทา.เกีย โรงแรม
สฺถาปตฺยกร ซะ.ทา.ปัต.ตยะ.กอ สถาปนิก
สนฺติสุข ซ็อน.เตะ.ซก ยามรักษาความปลอดภัย
สนฺนิสีท ซ็อน.นิ.เซิต็ การประชุมระดับชาติ
สปฺปุริส ซับ.โบะ.เราะฮ ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือบริจาคเงินหรือสิ่งของ
สภาวการณ ซเพียบ.กา สถานการณ์, สถานการณ์ขั้นรุนแรง
สมาหรณกมฺม ซะ.มา.ฮะ.ร็อน.นะ.กัม บูรณาการ
สมฺผสฺส ซ็อม.เพาะฮ รูปโฉม, รูปลักษณ์ภายนอก, ความงาม
สมฺโภช ซ็อม.โพต เลี้ยงฉลอง, ฉลอง
สรีรงฺค ซะ.เร็ย.เรียง สรีระร่างกาย
สวนาการ ซะ.วะ.นา.กา การเข้าฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สหการ ซะ.ฮะ.กา ร่วมงานกัน
สหการี ซะ.ฮะ.กา.เร็ย ผู้ร่วมงาน
สหคมน ซะ.ฮะ.กม ชุมชน, กลุ่มในชุมชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมบางอย่าง
สหชีว ซะ.ฮะ.จีบ สหภาพแรงงาน
สหปฺรติปตฺติการ ซะ.ฮะ.ปรอ.เตะ.บัต.กา งานที่ต้องร่วมงานกัน
สวรฺค ซัวฺ สวรรค์
สกลวิทฺยาลย ซา.ก็อล.วิต.ทเยีย.ลัย มหาวิทยาลัย
สากฺสี* ซาก.เซ็ย พยาน
สาร+วรฺตมาน ซา ปัวฺ.ระ.เมียน ข่าวสาร
สาร+มนฺทีร* ซา.ระ.มน.ตี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สารจร ซา.รา.จอ หนังสือเวียน
สารณ ซา.รา.นา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
สิกฺขาสาลา เซิก็.คา.ซา.ลา การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
สิทฺธิมนุสฺส เซิต็ มนุฮ สิทธิมนุษยชน
สิปฺปกมฺม เซิบ็.ปะ.กัม งานศิลป์, ของสวยงามที่ทำขึ้นมา
สิริสฺวสฺตี เซะ.เร็ย.ซัว.ซเด็ย มงคล, เป็นมงคล
สิลฺปการิณี เซิล็.ลปะ.กา.ริ.นี นางรำ
สีตุณฺหภาว เซ็ย.ตน.ฮะ.เพียบ อุณหภูมิ
สุขาภิปาล โซะ.คา.พิ.บาล สาธารณสุข
สุวตฺถิภาว โซะ.วัต.เถะ.เพียบ ความปลอดภัย
สฺวัยปฺรวตฺติ* ซวัย.ปรอ.วัต อัตโนมัติ
สฺวาคมน ซวา.กม ต้อนรับ, ยินดีต้อนรับ
เสวกมฺม เซ.วา.กัม การบริการ, การให้บริการ
เสฺนห ซแน รัก, ความรัก, อันเป็นที่รัก
โสภณภาว ซอ.พ็วน.เดียะ.เพียบ ความงดงาม, ความงาม
หิรญฺญวตฺถุ เฮะ.รัญ.วัต.โทะ การเงิน, การคลัง
อกฺษรสิลฺป อัก.ซอ.เซิล็ นวนิยาย
อกฺษรสิลฺป อัก.ซอ.เซิล็ นวนิยาย, วรรณกรรม
องฺคุลีเลข อ็อง.กุ.ลี.เลก พิมพ์ดีด
อติถิชน อะ.เตะ.เทะ.จน ลูกค้า
อธฺยาศฺรย อัต.ทยา.ซรัย อัธยาศัย, เมตตากรุณา, ไม่ถือสา
อนามิก อะ.นา.มึก บุคคลนิรนาม
อนุวตฺต อะ.นุ.ว็วฺต ทำตาม, ทำ
อนุสฺสาวริย* อะ.นุฮ.ซาว.วะ.รี ที่ระลึก
อนฺตรชาติ อ็อน.ตะ.ระ.เจียต นานาชาติ, ระหว่างประเทศ
อนฺตราคมน อ็อน.ตะ.รา.กม ช่วยเหลือประสานงาน
อนฺโตปฺรเวสน อ็อน.ดอฺ.ปรอ.เวฮ ข้ามแดน, ข้ามประเทศ
อลงฺการ อะ.ลัง.กา (เครื่อง) ประดับเพื่อความสวยงามในโอกาสพิเศษ
อาการ อา.กา.ระ อาการ (ป่วย)
อากาสจร อา.กาฮ.ซะ.จอ สายการบิน
อาชฺญาธร อาจ.ญา.ทอ ผู้มีอำนาจตัดสินใจและลงนาม
อาณตฺติ อา.นัด (หมด) อายุ, (หมด) เวลา
อาณาพฺยาปาล อา.นา.พเยีย.บาล ผู้ปกครอง (นักเรียน)
อติเทว อา.ติ.เตบ เทพเจ้า
อาวาหวิวาห อา.เปีย.ปิ.เปีย การแต่งงาน, งานแต่งงาน
อาว* อาว เสื้อ
อาสยฏฺฐาน อา.ซัย.ยัต.ทาน ที่อยู่, ที่อยู่ทางไปรษณีย์
อาสฺรูว* อา.ซเริว็ เสียชื่อ, เสื่อมเสีย
อาหรณ นีหรณ อา.ฮะ.ร็วฺน.นี.ฮะ.ร็วน นำเข้า ส่งออก
อาหารฏฺฐาน อา.ฮา.รัต.ทาน โรงอาหาร
อาหารูปกรณ อา.ฮา.รู.ปะ.กอ ทุนการศึกษา, อุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ
อิณทาน เอิน็.นะ.เตียน เครดิต
อินฺธน* เอิน็.ทะ.นะ (น้ำมัน) หล่อลื่น
อุทาหรณ โอะ.เตีย.ฮอ อุทาหรณ์, ตัวอย่าง (เช่น.....)
อุสภ โอะฮ.ซะ.เพีย พฤษภาคม
อมฺพิล อ็อม.ปึล มะขาม (เปรี้ยว)
เอกเทส แอก.กะ.เตฮ ผู้เชี่ยวชาญ
เอกสณฺฐาน* แอก.ซัน.ทาน เครื่องแบบ
เอกอุตฺตม แอก.อต.ด็อม พณฯ (พนะท่าน)
เอก แอ.กอฺ โดดเดี่ยว, คนเดียว (ไร้คู่)
โอสถศาสฺตฺร ออฺ.ซ็อต.ทะ.ซาฮ เภสัชศาสตร์
โอสถสฺถาน ออฺ.ซ็อต.ทะ.ซทาน ร้านขายยา
อกฺขรวิรุทฺธ อัก.ครา.วิ.รุต พิสูจน์อักษร

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/vcafe/34812 (ปรับปรุง)

ความคิดเห็น

สวิตต์

สวิตต์

คำบาลียากไหมคร่า

คำบาลียากไหมคร่า

คำว่า จิดต์ =จิ-ด-ต์

คำว่า จิดต์ =จิ-ด-ต์ แปลว่าอะไรครับ

คำว่า จิดต์ =จิ-ด-ต์

คำว่า จิดต์ =จิ-ด-ต์ แปลว่าอะไรครับ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.