สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.3 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2529 1 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141 โสปิ นสฺส วสลีติ ภควา เตนุปสงฺกมีติ.
  2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141-142 สตฺถา เอกมนฺตํ นิสินฺเนน ฆาเตสฺสามิ โวติ.
2530 1 6 อตุลอุบาสก 186 สตฺถา ตสฺส กถํ พฺรหฺมุนาปิ ปสํสิโตติ.
  2 6 อตุลอุบาสก 186-187 ตตฺถ โปราณเมตนฺติ ปสํสิโตเยวาติ อตฺโถ.
2531 1 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส อิมา คาถา อภาสิ.
  2 7 อัตตโน 137-138 อหํ นาโคว สงฺคาเม อุตฺตริตโรติ อตฺโถ.
2532 1 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา ว อตีตํ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 91-92 เตน ยงฺกิญฺจีติ วุตฺตมตฺเตเยว อภิรุหณตฺถาย สตฺถารํ ยาจึสุ.
2533 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 91-92 สพฺพพุทฺธานํ กิร อวิชหิตเมว เอตฺเถว อุปธาเรถาติ อาหํสุ.
  2 7 จูฬสารีภิกษุ 17-18 สตฺถา ภิกฺขเว อหิริโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2534 1 7 โลฬุทายีเถระ 14 อสชฺฌสยมาลา มนฺตา มลฏฺฐานิยตฺตา มลนฺติ อตฺโถ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ ตํ มตฺตาสุขํ จเชยฺยาติ.
2535 1 5 มหาโมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ โส อุปฺปชฺชตีติ วุตฺตํ.
  2 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ปพฺพชิโต อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2536 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 92-93 มยํ กึ นุ กโรมาติ นิมฺมิตพุทฺธํ มาเปสิ.
  2 8 ธัมมารามเถระ 59-60 ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุํ ธมฺมํ อาวชฺชนฺโตติ อตฺโถ.
2537 1 6 เทวทัต 19-20 สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย กโรติ นามาติ อตฺโถ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2538 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-13 สา สาธุ เทวาติ อถ ภทฺรานิ ปสฺสตีติ.
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 76 อถ นํ ฆรณี นาม อตฺถีติ เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
2539 1 6 ปัญจสตทารกะ 152-153 ทารกา มหากสฺสปตฺเถรํ ปูเชตุกาโม โหติเยวาติ อตฺโถ.
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 30 เอวํ วิปสฺสิพุทฺธกาเล โน เจ ตตฺเถว ชีวถาติ.
2540 1 5 ปฐมโพธิ 115-116 อเนกชาติสํสารนฺติ อิมํ อปราปรํ อนุวิจรินฺติ อตฺโถ.
  2 6 มหากาลอุบาสก 16-17 อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ เอกํ มณีรตนํ อตฺถิ.
2541 1 7 มารธิดา 159-160 อถ นํ สตฺถา กึ ปน อิมา คาถา อภาสิ.
  2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-64 สตฺถา ตสฺส จ อทสฺเสตฺวา น ปกฺกมนฺติ.
2542 1 6 จิญจมาณวิกา 64-67 ปฐมโพธิยํ หิ ทสพลสฺส ลาภสกฺการํ นาเสหีติ.
  2 6 นันทิยะ 157-158 จิรปฺปวาสึ ปุริสํ เสสญาตกา วิยาติ อตฺโถ
2543 1 6 อุตราอุบาสิกา 166-167 ปุณฺโณ เถรํ ทิสฺวา นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจํ อกาสิ.
  2 7 วินิจฉัยอำมาตย์ 41-42 สตฺถา น ภิกฺขเว นาม น โหตีติ อตฺโถ.
2544 1 7 สารีบุตรเถรสัทธิวิหาริก 77-78 อถ นํ สตฺถา อุปจารชฺฌานํ อุปฺปชฺชิ.
  2 8 สักกเทวราช 39-40 สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ธมฺมทานเมว เสฏฺฐํ.
2545 1 5 จูเฬกสาฎก 3-4 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถํ ปาปนินฺนเมว โหตีติ.
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 82-83 สตฺถา ปาฏิหาริยํ กโรนฺโต ว ปฏิจฺฉาทยมานํ ขิปิ.
2546 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี วชฺชํ ฉาเทตีติ อตฺโถ.
  2 8 สันตกายเถระ 78-79 ตสฺส กิร หตฺถปาทกุกฺกุจนฺนาม อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ.
2547 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา กิมิทํ กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.
  2 6 อสทิสทาน 52-53 อถ นํ มลฺลิกา เทวี กถิตนิยาเมเนว สพพํ กาเรสิ.
2548 1 5 ปิโลติกเถระ 77-78 ตํ สุตฺวา สตฺถา อาม โส ทุลฺลโภติ อตฺโถ.
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 31-32 ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทนปพฺพเต ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต โอกิริ.
2548/2 1 6 เปสการธีตุ 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ.
  2 8 นังคลกูฏเถระ 80-81 โส (ภิกฺขุ) พุทฺธานํ อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโชติ.
2549 1 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.
  2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร พุทฺโธ ตปติ เตชสาติ.
2549/2 1 5 ฉัพพัคคิยภิกษุ 44-45 สตฺถา เตสํ สทฺทํ น หนาเปยฺยาติ อตฺโถ.
  2 7 สานุสามเณร 149-150 อถ โส สามเณโร ปคฺฆรนฺเตน ภูมิยํ วิปฺผนฺทิ.
2550 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-14 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 80-81 กตมํ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณนฺติ.
2550/2 1 6 เปสการธีตุ 40-41 ปิตา ปนสฺสา ตนฺตสาลํ ตํ สตฺถา อาห.
  2 6 เปสการธีตุ 43-44 สาปิ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณีติ.
2551 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 74-75 ราชา "เอวรูโป กิร รตนจงฺกมํ มาเปสิ.
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 81-82 ตสฺมึ ขเณ มหาชโน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
2551/2 1 5 จูเฬกสาฏก 1-2 วิปสฺสิทสพลสฺส กาลสฺมึ ติกฺขตฺตุํ มหาสทฺทมกาสิ.
  2 5 จูเฬกสาฏก 2-3 ราชา ปเสนทิโกสโล เต ตถา กรึสุ.
2552 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 93-94 โส เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส วิย จ ชาตนฺติ.
  2 7 วัชชีปุตตกภิกษุ 108 "ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมนฺติ ปีฬิโต เอวมาห. (ไม่มีคาถา)
2552/2 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 92-93 คงฺคาย นิพฺพตฺตา อุทิกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2553 1 7 ทุพพจภิกขุ 127-128 เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจ น มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ.
  2 7 อิสสาปกตอิตถี 129-130 สา อิสฺสาปกตา กตฺวา นานุตปฺปตีติ.
2553/2 1 7 หัตถาจริยปุพพกภิกขุ 139-140 โส กิร เอกทิวสํ อตฺตทมนเมว เต วรนฺติ.
  2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 143-144 เต ภีตา ปิตรํ ปีเฐ คมิสฺสามาติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.
2554 1 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี จินฺเตสิ โถกํปิ อาจินนฺติ.
  2 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 9-10 อนาถปิณฺฑิโก หิ วิหารเมว เวลามสุตฺตมสฺส กเถสิ.
2554/2 1 5 จูเฬกสาฎก 3-4 ราชา สตสหสฺสคฺฆนเก กลฺยาณกมฺมํ กาตพฺพนฺติ
  2 5 มหาธนเศรษฐีบุตร 118 อถสฺส น จิรสฺเสว. ภุญฺชิตุํ อารภิ.
2555 1 6 อุตตราอุบาสิกา 168-169 อถสฺส ปาโตว กสิตฏฺฐานํ สุวณฺณเมว อโหสิ.
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 สา  อุตฺตราย  อาฆาตํ ขมนฺเต ขมิสฺสามีติ.
2555/2 1 6 มหากาลอุบาสก 16-17 สตฺถา อาม ภิกฺขเว ยานกํ โยเชตฺวา ปายาสิ.
  2 6 มหากาลอุบาสก 17-18 อถสฺส ยานกํ โสเธนฺตา อภิมตฺถติ วิทฺธํเสตีติ.
2556 1 8 ธัมมทินนาเถรี 187-189 สา ลทฺธูปสมฺปทา พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ.
  2 8 ปิลินทวัจฉเถระ 141 โส กิรายสฺมา เอหิ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2556/2 1 8 โชติกะ 180-181 อชาตสตฺตุกุมาโรปิ มุทฺทิกํปิ กฑฺฒิตุํ นาสกฺขิ
  2 8 โชติกะ 181 อถ นํ เสฏฺฐี ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2557 1 5 สุปปพุทธะ 42 โส กิร อยํ มม ธีตรํ ยถาสุตํ อาโรเจสิ.
  2 5 สุปปพุทธะ 42-43        โส ตสฺส วจนํ สุตฺวา ยตฺรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ.
2557/2 1 5 มหาธนเศรษฐีบุตร 118-119 โส สเตนปิ สตทฺวเยนปิ โกญฺจสกุโณ วิย ชาโตติ (อาห).
  2 5 อธิมานิกภิกขุ 101 ปญฺจสตา กิร ภิกฺขู ทิสฺวาน กา รตีติ.
2558 1 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-65 สา เอวมยํ สมณํ ธีรา มุนิ เวทยนฺตีติ.
  2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 65 พฺราหฺมโณ ตํ สุตฺวา ว ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ.
2558/2 1 8 วิพภันตกะ 14-15 เถโร ปิณฺฑาย จริตุํ ฆราวสพนฺธนเมว ธาวตีติ.
  2 8 พันธนาคาร 16-17 เอกสฺมึ กิร กาเล ปวิสิตฺวา ปพฺพชึสูติ อาห.
2559 1 7 อัญญตรกุลบุตร 15-16 อถ นํ สตฺถา อุปาสก นิมฺมลา โหถาติ อตฺโถ. (ตัดคาถาแรก)
  2 7 จูฬสาริภิกขุ 17 โส กิร เอกทิวสํ เวชฺชกมฺมํ สุเขน ชีวิตุํ สกฺกา.
2559/2 1 7 จูฬสาริภิกขุ 17-18 กากสูเรนาติ สูรกากสทิเสน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
  2 7 จูฬสาริภิกขุ 18-19 ธํสินาติ อสุกตฺเถโร นาม ปาปชีวิตเมวาติ อตฺโถ.
2560 1 8 มาร 33-34 เอกทิวสํ หิ วิกาเล มหาปญฺโญ (มหาปุริโส) วุจฺจตีติ.
  2 8 อปุตตกเศรษฐี 42-43 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ปูเรตฺวา อทาสิ.
2560/2 1 8 อุคคเสนเสฏฐิปุตฺต 26-27 เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปกาเสตุํ อตีตํ อาหริ.
  2 8 อุคคเสนเสฏฐิปุตฺต 27-28 อตีเต กิร กสฺสปทสพลสฺส อรหตฺเต ปติฏฺฐหีติ.
2561 1 6 สังฆเภทปริสักกน 20-21 เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต ปจฺฉามุขกรณํ วิย อติทุกฺกรนฺติ.
  2 6 กาลเถระ 22-23 โส ตํ สุตฺวา ว กุจฺฉิยํ อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.
2561/2 1 6 อตุลอุบาสก 185-186 อถ เน สตฺถา อาห อิมา คาถา อภาสิ.
  2 6 ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห 156-157 ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส อนาคามิผลํ ปาปุณึสุ.
2562 1 7 เมณฑกเศรษฐี 31-32 อถสฺส  (เสฏฺฐิโน) ชายา ปตฺเต  โอกิริ.
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 32-33 อุปฑฺฒาวเสเส ภตฺเต ปูริตเมว  โหตุ (อิติ)
2562/2 1 7 สัมพหุลภิกขุ 155-156 วตฺถุ ยมกวคฺเค `ปเร เอกมนฺตํ นิสีทิ.
  2 7 สัมพหุลภิกขุ 156-157 สตฺถา `เอกโกว มาตงฺครญฺเญว นาโคติ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2551/2 1 5 จูเฬกสาฏก 1-2 วิปสฺสิทสพลสฺส กาลสฺมึ ติกฺขตฺตุํ มหาสทฺทมกาสิ.
2551/2 2 5 จูเฬกสาฏก 2-3 ราชา ปเสนทิโกสโล เต ตถา กรึสุ.
2545 1 5 จูเฬกสาฎก 3-4 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถํ ปาปนินฺนเมว โหตีติ.
2554/2 1 5 จูเฬกสาฎก 3-4 ราชา สตสหสฺสคฺฆนเก กลฺยาณกมฺมํ กาตพฺพนฺติ
2554 2 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 9-10 อนาถปิณฺฑิโก หิ วิหารเมว เวลามสุตฺตมสฺส กเถสิ.
2538 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-13 สา สาธุ เทวาติ อถ ภทฺรานิ ปสฺสตีติ.
2550 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-14 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.
2554 1 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี จินฺเตสิ โถกํปิ อาจินนฺติ.
2557 1 5 สุปปพุทธะ 42 โส กิร อยํ มม ธีตรํ ยถาสุตํ อาโรเจสิ.
2557 2 5 สุปปพุทธะ 42-43        โส ตสฺส วจนํ สุตฺวา ยตฺรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ.
2549/2 1 5 ฉัพพัคคิยภิกษุ 44-45 สตฺถา เตสํ สทฺทํ น หนาเปยฺยาติ อตฺโถ.
2535 1 5 มหาโมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ โส อุปฺปชฺชตีติ วุตฺตํ.
2548 1 5 ปิโลติกเถระ 77-78 ตํ สุตฺวา สตฺถา อาม โส ทุลฺลโภติ อตฺโถ.
2557/2 2 5 อธิมานิกภิกขุ 101 ปญฺจสตา กิร ภิกฺขู ทิสฺวาน กา รตีติ.
2540 1 5 ปฐมโพธิ 115-116 อเนกชาติสํสารนฺติ อิมํ อปราปรํ อนุวิจรินฺติ อตฺโถ.
2554/2 2 5 มหาธนเศรษฐีบุตร 118 อถสฺส น จิรสฺเสว. ภุญฺชิตุํ อารภิ.
2557/2 1 5 มหาธนเศรษฐีบุตร 118-119 โส สเตนปิ สตทฺวเยนปิ โกญฺจสกุโณ วิย ชาโตติ (อาห).
2532 1 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา ว อตีตํ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.
2555/2 1 6 มหากาลอุบาสก 16-17 สตฺถา อาม ภิกฺขเว ยานกํ โยเชตฺวา ปายาสิ.
2540 2 6 มหากาลอุบาสก 16-17 อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ เอกํ มณีรตนํ อตฺถิ.
2555/2 2 6 มหากาลอุบาสก 17-18 อถสฺส ยานกํ โสเธนฺตา อภิมตฺถติ วิทฺธํเสตีติ.
2537 1 6 เทวทัต 19-20 สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย กโรติ นามาติ อตฺโถ.
2561 1 6 สังฆเภทปริสักกน 20-21 เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต ปจฺฉามุขกรณํ วิย อติทุกฺกรนฺติ.
2561 2 6 กาลเถระ 22-23 โส ตํ สุตฺวา ว กุจฺฉิยํ อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.
2549 1 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.
2550/2 1 6 เปสการธีตุ 40-41 ปิตา ปนสฺสา ตนฺตสาลํ ตํ สตฺถา อาห.
2548/2 1 6 เปสการธีตุ 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ.
2550/2 2 6 เปสการธีตุ 43-44 สาปิ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณีติ.
2547 2 6 อสทิสทาน 52-53 อถ นํ มลฺลิกา เทวี กถิตนิยาเมเนว สพพํ กาเรสิ.
2542 1 6 จิญจมาณวิกา 64-67 ปฐมโพธิยํ หิ ทสพลสฺส ลาภสกฺการํ นาเสหีติ.
2551 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 74-75 ราชา "เอวรูโป กิร รตนจงฺกมํ มาเปสิ.
2538 2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 76 อถ นํ ฆรณี นาม อตฺถีติ เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
2550 2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 80-81 กตมํ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณนฺติ.
2551 2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 81-82 ตสฺมึ ขเณ มหาชโน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
2545 2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 82-83 สตฺถา ปาฏิหาริยํ กโรนฺโต ว ปฏิจฺฉาทยมานํ ขิปิ.
2533 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 91-92 สพฺพพุทฺธานํ กิร อวิชหิตเมว เอตฺเถว อุปธาเรถาติ อาหํสุ.
2547 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา กิมิทํ กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.
2539 1 6 ปัญจสตทารกะ 152-153 ทารกา มหากสฺสปตฺเถรํ ปูเชตุกาโม โหติเยวาติ อตฺโถ.
2561/2 2 6 ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห 156-157 ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส อนาคามิผลํ ปาปุณึสุ.
2542 2 6 นันทิยะ 157-158 จิรปฺปวาสึ ปุริสํ เสสญาตกา วิยาติ อตฺโถ
2543 1 6 อุตราอุบาสิกา 166-167 ปุณฺโณ เถรํ ทิสฺวา นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจํ อกาสิ.
2555 1 6 อุตตราอุบาสิกา 168-169 อถสฺส ปาโตว กสิตฏฺฐานํ สุวณฺณเมว อโหสิ.
2555 2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 สา  อุตฺตราย  อาฆาตํ ขมนฺเต ขมิสฺสามีติ.
2561/2 1 6 อตุลอุบาสก 185-186 อถ เน สตฺถา อาห อิมา คาถา อภาสิ.
2530 1 6 อตุลอุบาสก 186 สตฺถา ตสฺส กถํ พฺรหฺมุนาปิ ปสํสิโตติ.
2530 2 6 อตุลอุบาสก 186-187 ตตฺถ โปราณเมตนฺติ ปสํสิโตเยวาติ อตฺโถ.
2534 1 7 โลฬุทายีเถระ 14 อสชฺฌสยมาลา มนฺตา มลฏฺฐานิยตฺตา มลนฺติ อตฺโถ.
2559 1 7 อัญญตรกุลบุตร 15-16 อถ นํ สตฺถา อุปาสก นิมฺมลา โหถาติ อตฺโถ. (ตัดคาถาแรก)
2559 2 7 จูฬสาริภิกขุ 17 โส กิร เอกทิวสํ เวชฺชกมฺมํ สุเขน ชีวิตุํ สกฺกา.
2533 2 7 จูฬสารีภิกษุ 17-18 สตฺถา ภิกฺขเว อหิริโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2559/2 1 7 จูฬสาริภิกขุ 17-18 กากสูเรนาติ สูรกากสทิเสน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2559/2 2 7 จูฬสาริภิกขุ 18-19 ธํสินาติ อสุกตฺเถโร นาม ปาปชีวิตเมวาติ อตฺโถ.
2539 2 7 เมณฑกเศรษฐี 30 เอวํ วิปสฺสิพุทฺธกาเล โน เจ ตตฺเถว ชีวถาติ.
2548 2 7 เมณฑกเศรษฐี 31-32 ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทนปพฺพเต ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต โอกิริ.
2562 1 7 เมณฑกเศรษฐี 31-32 อถสฺส  (เสฏฺฐิโน) ชายา ปตฺเต  โอกิริ.
2562 2 7 เมณฑกเศรษฐี 32-33 อุปฑฺฒาวเสเส ภตฺเต ปูริตเมว  โหตุ (อิติ)
2546 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี วชฺชํ ฉาเทตีติ อตฺโถ.
2543 2 7 วินิจฉัยอำมาตย์ 41-42 สตฺถา น ภิกฺขเว นาม น โหตีติ อตฺโถ.
2544 1 7 สารีบุตรเถรสัทธิวิหาริก 77-78 อถ นํ สตฺถา อุปจารชฺฌานํ อุปฺปชฺชิ.
2537 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2532 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 91-92 เตน ยงฺกิญฺจีติ วุตฺตมตฺเตเยว อภิรุหณตฺถาย สตฺถารํ ยาจึสุ.
2536 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 92-93 มยํ กึ นุ กโรมาติ นิมฺมิตพุทฺธํ มาเปสิ.
2552/2 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 92-93 คงฺคาย นิพฺพตฺตา อุทิกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.
2552 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 93-94 โส เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส วิย จ ชาตนฺติ.
2534 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ ตํ มตฺตาสุขํ จเชยฺยาติ.
2552/2 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2552 2 7 วัชชีปุตตกภิกษุ 108 "ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมนฺติ ปีฬิโต เอวมาห. (ไม่มีคาถา)
2553 1 7 ทุพพจภิกขุ 127-128 เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจ น มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ.
2553 2 7 อิสสาปกตอิตถี 129-130 สา อิสฺสาปกตา กตฺวา นานุตปฺปตีติ.
2531 1 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส อิมา คาถา อภาสิ.
2531 2 7 อัตตโน 137-138 อหํ นาโคว สงฺคาเม อุตฺตริตโรติ อตฺโถ.
2553/2 1 7 หัตถาจริยปุพพกภิกขุ 139-140 โส กิร เอกทิวสํ อตฺตทมนเมว เต วรนฺติ.
2529 1 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141 โสปิ นสฺส วสลีติ ภควา เตนุปสงฺกมีติ.
2529 2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141-142 สตฺถา เอกมนฺตํ นิสินฺเนน ฆาเตสฺสามิ โวติ.
2553/2 2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 143-144 เต ภีตา ปิตรํ ปีเฐ คมิสฺสามาติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.
2549/2 2 7 สานุสามเณร 149-150 อถ โส สามเณโร ปคฺฆรนฺเตน ภูมิยํ วิปฺผนฺทิ.
2562/2 1 7 สัมพหุลภิกขุ 155-156 วตฺถุ ยมกวคฺเค `ปเร เอกมนฺตํ นิสีทิ.
2562/2 2 7 สัมพหุลภิกขุ 156-157 สตฺถา `เอกโกว มาตงฺครญฺเญว นาโคติ.
2541 1 7 มารธิดา 159-160 อถ นํ สตฺถา กึ ปน อิมา คาถา อภาสิ.
2558/2 1 8 วิพภันตกะ 14-15 เถโร ปิณฺฑาย จริตุํ ฆราวสพนฺธนเมว ธาวตีติ.
2558/2 2 8 พันธนาคาร 16-17 เอกสฺมึ กิร กาเล ปวิสิตฺวา ปพฺพชึสูติ อาห.
2560/2 1 8 อุคคเสนเสฏฐิปุตฺต 26-27 เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปกาเสตุํ อตีตํ อาหริ.
2560/2 2 8 อุคคเสนเสฏฐิปุตฺต 27-28 อตีเต กิร กสฺสปทสพลสฺส อรหตฺเต ปติฏฺฐหีติ
2560 1 8 มาร 33-34 เอกทิวสํ หิ วิกาเล มหาปญฺโญ (มหาปุริโส) วุจฺจตีติ.
2544 2 8 สักกเทวราช 39-40 สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ธมฺมทานเมว เสฏฺฐํ.
2560 2 8 อปุตตกเศรษฐี 42-43 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ปูเรตฺวา อทาสิ.
2536 2 8 ธัมมารามเถระ 59-60 ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุํ ธมฺมํ อาวชฺชนฺโตติ อตฺโถ.
2541 2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-64 สตฺถา ตสฺส จ อทสฺเสตฺวา น ปกฺกมนฺติ.
2558 1 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-65 สา เอวมยํ สมณํ ธีรา มุนิ เวทยนฺตีติ.
2558 2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 65 พฺราหฺมโณ ตํ สุตฺวา ว ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ.
2546 2 8 สันตกายเถระ 78-79 ตสฺส กิร หตฺถปาทกุกฺกุจนฺนาม อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ.
2548/2 2 8 นังคลกูฏเถระ 80-81 โส (ภิกฺขุ) พุทฺธานํ อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโชติ.
2549 2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร พุทฺโธ ตปติ เตชสาติ.
2556 2 8 ปิลินทวัจฉเถระ 141 โส กิรายสฺมา เอหิ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2535 2 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ปพฺพชิโต อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2556/2 1 8 โชติกะ 180-181 อชาตสตฺตุกุมาโรปิ มุทฺทิกํปิ กฑฺฒิตุํ นาสกฺขิ
2556/2 2 8 โชติกะ 181 อถ นํ เสฏฺฐี ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2556 1 8 ธัมมทินนาเถรี 187-189 สา ลทฺธูปสมฺปทา พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ.

ความคิดเห็น

ไม่ต้องมาอ้าง !!

ไม่ต้องมาอ้าง !! ตนเองทำไม่ได้เอง!! ทำไมคนอื่นเข้าสอบได้.
อลุ่มอล่วยมาตลอด. จัดซ่อมให้ก็แล้ว. แบ่งสอบเป็นชั้นๆให้ก็แล้ว. อย่ามาอ้าง!!
ประโยคสองสามนี่แหละ ปัญญหามากกว่าเพื่อน.
บาลีเขาอาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้ง เชื่อมั่นมุ่งมั่นในความสามรถของตนเอง
ดูให้ตาลอย. ท่องให้หูดับกันไปเลย ดูสิ จะสอบได้ไหม
โน่น!! ไปดูเณรน้อยเค้าเรียนกันโน่น อายเด็กไหม.
- เรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึงแม่กองก็ได้ปะคับ

ขอบคุณมากๆครับในความเมตตาและใ

ขอบคุณมากๆครับในความเมตตาและใส่ใจในการศึกษาของนักเรียนบาลี

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากครับ

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากครับ

นี้คือเรื่องจริงครับ

นี้คือเรื่องจริงครับ เพราะเดี่ยวนี้ต้องอาศัยตัวช่วยครับ ถ้าไม่ได้ตัวช่วยก็ตกครับ เพราะมันยากมากครับ

ไม่อยากจะเก็งแล้วเพราะเก็งไปก

ไม่อยากจะเก็งแล้วเพราะเก็งไปก็ไม่ถูก น่าจะลดเนื้อหาให้น้อยลง หรือไม่ก็สอบปีละสี่รอบ โดยกำหนดรอบละภาค แม่กองจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนแปลไป เพราะถ้ากำหนดอย่างนี้แล้ว เนื้อหามันน้อยลงจำได้ง่ายขึ้น บาลีก็จะดูง่ายขึ้น อีกทั้งคุณภาพของนักเรียนก็มีมากขึ้น เพราะแปลไปหมดทุกตัวอักษร โดยกำหนดเรียนเล่มละ 3 เดือน อย่างนี้รับรองได้ว่าอักษรบาลีที่ท่านแม่กองอยากจะให้อยู่ในสมองของนักเรียนบาลีนั้น จะอยู่ในสมองของทุกคนแน่เพราะไม่ต้องจำเนื้อหาที่มากเกินไป จนทำให้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่หมด พอถึงเวลาสอบก็ต้องมาพึ่งเก็ง
ท่านแม่กองเองก็ไม่อยากจะให้เก็ง บาลีเรียนมาทั้งปี แต่วัดกันที่วันสอบเพียงไม่กี่วัน ถ้าข้อสอบออกมาตรงที่เราจำไม่ได้ เพราะเนื้อหาเยอะ ก็ทำให้สอบตก นี่หรือบาลีไทย นักเรียนบาลีบางคนตั้งใจเรียนตั้งใจแปล แต่ข้อสอบออกมาตรงที่จำไม่ได้ก็สอบตก อนิจจาบาลีไทย ท่านแม่จะซื้อเวลาเหล่านั้นกลับมาได้หรือป่าวครับ จึงอยากฝากให้ท่านแม่กองบาลีพิจารณาดูครับ
ถ้าเราทำอยางนี้ รับรองได้ว่านักเรียนจะแปลไปทุกตัวอักษร คุณภาพของนักเรียนก็จะมีมากขึ้น อีกทั้งยังมีคนหันมาเรียนบาลีมากขึ้น ถ้าตกภาคไหนก็ให้ซ่อมภาคนั้น แล้วค่อยไปสอบภาคต่อไป หรือไม่ก็สอบเก็บคะแนน โดยถ้าสอบผ่านตั้งแต่สองภาคขึ้นไปในการสอบทั้งสี่ครั้ง ก็ให้ผ่านไปเลย จะได้ไปเรียนประโยคอื่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system