สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 ไทยเป็นมคธ

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2529 1 สัญชัย 91-92 รญฺโญ ปน อปเรปิ คเหตฺวา ทานํ เทนฺติ.
  2 สัญชัย 92 กมฺมกรานํ ปน ปุตฺตา มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
2530 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ.
  2 เทวสหายกภิกขุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
2531 1 ติสฺสเถระ 37-38 เทวโล นาม ตาปโส ทฺวารมชฺเฌ ติริยํ นิปชฺชิ.
  2 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา กุณฺฑิกาย อุทกํ อทาสิ.
2532 1 สัญชัย 75-76 อมฺหากํ หิ สตฺถา ยาวตายุกํ ฐตฺวา (อฏฺฐาสิ).
  2 นันทเถระ 110-111 อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู นนฺโท อรหตํ อโหสิ.
2533 1 โกสัมพิกภิกษู 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
  2 สัญชัย 81-82 เทฺว ปน ชนา ญาตนฺติ วุตฺเต (อาห).
2534 1 จักขุปาลเถระ 6-7 ตํ สุตฺวา มหาปาโล ปพฺพชิสฺสาเมวหนฺติ.
  2 โกสัมพิกะ 50-51 อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ ปตฺตาติ วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ.
2535 1 กาลียักษิณี 46 ตสฺมึ สมเย สตฺถา เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ.
  2 เทวทัต 70 เอกสฺมึ หิ สมเย คณฺหถาติ เถรํ นิมนฺเตสิ.
2536 1 จักขุปาลเถระ 5 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.
  2 จักขุปาลเถระ 5-6 พุทฺธา จ นาม ธมฺมํ ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ.
  1 จักขุปาลเถระ 14 อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ.
  2 มัฏฐกุณฑลี 24 ตํ ทิวสํ ภควา อาฬาหเน วิจริสฺตีติ.
2537 1 เทวทัต 72-73 อตีเต พาราณสิยํ วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.
  2 เทวทัต 136 เทวทตฺโตปิ โข นว อาฆาโต นตฺถีติ.
  2 เทวทัต 136-137 ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนํ เต ปฐวึ ปวิสึสุ.
2538 1 เทวทัต 71 อุปาสโก เตนหิ เอกสฺมึ ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
  2 เทวทัต 72 อตีเต พาราณสิยํ โส ตเถว กโรติ.
2539 1 จักขุปาลเถระ 16 เถรสฺสาปิ สีลเตเชน จกฺขุนา เถรํ อทฺทส.
  1 จักขุปาลเถระ 16 อถสฺส เอตทโหสิ สจาหํ คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ.
  1 จักขุปาลเถระ 16-17 อุปคนฺตฺวา จ ปน ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ.
  2 โกสัมพิกะ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อหญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยึสุ.
2540 1 จักขุปาลเถระ 14-15 อิตฺถีสททฺโท วิย หิ ยฏฺฐิโกฎิคฺคหณกิจฺจํ นตฺถีติ.
  2 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.
2541 1 สัญชัย 93-94 ตทา ปน เตสํ รญฺโญ อตฺตานํ ทสฺสยึสุ.
  2 สัญชัย 97-98 ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.
2542 1 สัญชัย 95-96 อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิ.
  2 สัญชัย 99-100 เอวํ นิสินฺเน สตฺถริ ภิกฺขโวติ หตฺถํ ปสาเรสิ.
2543 1 สัญชัย 94-95 โส ปุนทิวเส เวฬุวนํ ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.
  2 สัญชัย 98-99 ตโต ภตฺตกิจฺจํ กตฺวา อิทฺธิวิสโย เหส.
2544 1 จักขุปาลเถระ 7 (โส) ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
  2 สัญชัย 79-80 เอวํ โลเก เอกสฏฺฐิยา ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ.
2545 1 สัญชัย 96-97 เตน สมเยน อโนมทสฺสี คเหตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
  2 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา รถํ น ปสฺสติ.
2546 1 จักขุปาลเถระ 18-19 อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน น ทิฏฺโฐ ภนฺเตติ.
  2 โกสัมพิกะ 58-59 โกสมฺพิกา ภิกฺขู สตฺถา ภควนฺตํ ขมาเปสุํ.
2547 1 มัฏฐกุณฑลี 23-24 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.
  2 สัญชัย 86-87 อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทตฺวา ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
2548 1 จักขุปาลเถระ 19 อตีเต พาราณสิยํ เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.
  2 สัญชัย 82-83 ตสฺมึ สมเย อุปติสฺส มยฺหํ ภาโรติ อาห.
2548/2 1 ติสสเถระ 35-36 โส กิรายสฺมา ภควโต วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ.
  2 โกสัมพิกะ 55 อเถโก มกฺกโฏ ตํ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
2549 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.
  2 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก คณฺหถาติ วุตฺตํ นาสกฺขิ.
2549/2 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 อถ นํ เทวปุตฺโต นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
  2 ติสสเถระ 39-40 นารโท สพฺพํ ปวตฺตึ ปาทมูเล โอนมาเปสิ.
2550 1 เทวทัต 126 อถ นํ ปุตฺโต สุวณฺณปาติยํ อุฏฺฐหตีติ อาห.
  2 เทวทัต 127-128 ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา ปุฏฺโฐ ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
2550/2 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน กริสฺสามีติ ปวาเรสิ.
  2 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห  นาหํ  คมิสฺสามีติ.
2551 1 โกสัมพิกะ 53-54 อถโข โส หตฺถินาโค สพฺพวตฺตานิ กโรติ.
  2 โกสัมพิกะ 56-57 โส ตตฺเถว ทณฺฑํ ติสฺโส คาถาโย อภาสิ.
2551/2 1 จักขุปาลเถระ 5-6 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ปพฺพชฺชํ ยาจิ.
  2 จักขุปาลเถระ 6 อถ นํ สตฺถา กาตุํ มา เอวมกตฺถาติ.
2552 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห อาจริยาติ ปกฺกมึสุ.
  2 สัญชัย 86 เตสุ คจฺฉนฺเตสุ,  สญฺชยสฺส อุปริมคฺคกิจฺจํ น นิฏฺฐาสิ.
2552/2 1 สัญชัย 87 สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
  2 สัญชัย 87-88 ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ สตฺถา อาม ภนฺเตติ.
2553 1 ธัมมิกอุบาสก 120-121 อถสฺส อปรภาเค โรโค อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.
  2 ธัมมิกอุบาสก 122-123 เต ขิปึสุ. ตาหิ สทฺธึ กเถสีติ.
2553/2 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ.
  2 เทวสหายกภิกขุ 145-146 ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา ปสํสามตฺตํปิ น กรีติ.
2554 1 จักขุปาลเถระ 12-13 มา โว อาวุโส เปเสถ ภนฺเตติ.
  2 จักขุปาลเถระ 13-14 อถ นํ ปพฺพาเชตฺวา สเร นิมิตฺตํ คณฺหิ.
2554/2 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.
  2 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี กหํ เอกปุตฺตกาติ.
2555 1 จุลลกาลมหากาล 64-66 เถโร อิทํ สรีรํ สตฺถารํ นิมนฺตยึสุ.
  2 จุลลกาลมหากาล 66 ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถํ ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ.
2555/2 1 โกสัมพิกะ 58-59 โส หิ สตฺถารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.
  2 โกสัมพิกะ 59 อาคตาคตา สตฺถารํ อิมํ คาถมาห.
2556 1 โกสัมพิกะ 52-53 โกสมฺพีวาสิโนปิ โข ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตินาเมสุํ.
  2 เทวทัต 71 อถสฺส เอโก กุฏุมฺพิโก ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
2556/2 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต วุจฺจมานาปิ ปุนปฺปุนํ กเถสิ.
  2 กาลียักษิณี 43-44 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ตติยวาเร น กเถสิ.
2557 1 โกสัมพิกะ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยีสุ.
  2 โกสัมพิกะ 50 ตโต วินยธโร โอกาสํ ลภิตฺวา เอกนินฺนาทํ โกลาหลํ อคมาสิ.
  2 โกสัมพิกะ 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโสติ อาห.
2557/2 1 นันทเถระ 107-108 สตฺถา กปิลวตฺถุปุรํ คนฺตฺวา นํ สามิกํ กโรมีติ.
  2 นันทเถระ 108 อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ มหาธมฺมปาลชาตกํ กเถสิ.
2558 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย สายํ ตทภิมุขา อเหสุํ
  2 จักขุปาลเถระ 18-19 ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ นาม นตฺถิ ภิกฺขเวติ.
2558/2 1 สัญชัย 81-82 เตน โข ปน สมเยน อาโรเจตูติ กติกํ อกํสุ.
  2 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ อตฺถิเกหิ อุปญาตํ มคฺคนฺติ.
2559 1 มัฏฐกุณฑลี 23 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก เอกํ เวชฺชํ ปกฺโกสิ.
  2 มัฏฐกุณฑลี 31 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
2559/2 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต สามิกสฺส ฆเร อกาสิ.
  2 กาลียักษิณี 43 อถสฺสา เอตทโหสิ สา ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
2560 1 สัญชัย 90 ยสกุลปุตฺฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
  2 สัญชัย 91 อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต นิพทฺธํ พุทฺธุปฏฺฐานํ กโรติ.
2560/2 1 สัญชัย 101-102 สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ อภิสกฺการํ สชฺเชหีติ.
  2 สัญชัย 102-103 สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจนํ ทุติยสาวโก ภเวยฺยนฺติ.
2561 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา อากาเส โอลมฺพิ.
  2 ธัมมิกอุบาสก 122-123 มหาชโน ตเทว ปสฺสติ สพฺพตฺถ โมทนฺติเยวาติ
2561/2 1 สุมนาเทวี 141-142 อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ.
  2 สุมนาเทวี 142-143 อถ นํ ภควา อาห นนฺทนฺติเยวาติ
2562 1 สัญชัย 80 อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ
  2 สัญชัย 80-81 ราชคเห จ อนุสํวจฺฉเร สนฺติเก ปพฺพชามาติ
2562/2 1 เทวสหายกภิกขุ 145 อปรภาเค เถโร สตฺถารํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
  2 เทวสหายกภิกขุ 145-146 อถ นํ โสตาปตฺติมคฺเค อิมา คาถา อภาสิ

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2536 1 จักขุปาลเถระ 5 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.
2536 2 จักขุปาลเถระ 5-6 พุทฺธา จ นาม ธมฺมํ ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ.
2551/2 1 จักขุปาลเถระ 5-6 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ปพฺพชฺชํ ยาจิ.
2534 1 จักขุปาลเถระ 6-7 ตํ สุตฺวา มหาปาโล ปพฺพชิสฺสาเมวหนฺติ.
2551/2 2 จักขุปาลเถระ 6 อถ นํ สตฺถา กาตุํ มา เอวมกตฺถาติ.
2544 1 จักขุปาลเถระ 7 (โส) ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
2550/2 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน กริสฺสามีติ ปวาเรสิ.
2549 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.
2554 1 จักขุปาลเถระ 12-13 มา โว อาวุโส เปเสถ ภนฺเตติ.
2554 2 จักขุปาลเถระ 13-14 อถ นํ ปพฺพาเชตฺวา สเร นิมิตฺตํ คณฺหิ.
2536 1 จักขุปาลเถระ 14 อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ.
2540 1 จักขุปาลเถระ 14-15 อิตฺถีสททฺโท วิย หิ ยฏฺฐิโกฎิคฺคหณกิจฺจํ นตฺถีติ.
2539 1 จักขุปาลเถระ 16 เถรสฺสาปิ สีลเตเชน จกฺขุนา เถรํ อทฺทส.
2539 1 จักขุปาลเถระ 16 อถสฺส เอตทโหสิ สจาหํ คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ.
2539 1 จักขุปาลเถระ 16-17 อุปคนฺตฺวา จ ปน ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ.
2554/2 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.
2558 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย สายํ ตทภิมุขา อเหสุํ
2546 1 จักขุปาลเถระ 18-19 อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน น ทิฏฺโฐ ภนฺเตติ.
2558 2 จักขุปาลเถระ 18-19 ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ นาม นตฺถิ ภิกฺขเวติ.
2548 1 จักขุปาลเถระ 19 อตีเต พาราณสิยํ เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.
2547 1 มัฏฐกุณฑลี 23-24 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.
2559 1 มัฏฐกุณฑลี 23 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก เอกํ เวชฺชํ ปกฺโกสิ.
2536 2 มัฏฐกุณฑลี 24 ตํ ทิวสํ ภควา อาฬาหเน วิจริสฺตีติ.
2554/2 2 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี กหํ เอกปุตฺตกาติ.
2549/2 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 อถ นํ เทวปุตฺโต นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
2559 2 มัฏฐกุณฑลี 31 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
2548/2 1 ติสสเถระ 35-36 โส กิรายสฺมา ภควโต วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ.
2531 1 ติสฺสเถระ 37-38 เทวโล นาม ตาปโส ทฺวารมชฺเฌ ติริยํ นิปชฺชิ.
2549/2 2 ติสสเถระ 39-40 นารโท สพฺพํ ปวตฺตึ ปาทมูเล โอนมาเปสิ.
2556/2 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต วุจฺจมานาปิ ปุนปฺปุนํ กเถสิ.
2559/2 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต สามิกสฺส ฆเร อกาสิ.
2556/2 2 กาลียักษิณี 43-44 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ตติยวาเร น กเถสิ.
2559/2 2 กาลียักษิณี 43 อถสฺสา เอตทโหสิ สา ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
2535 1 กาลียักษิณี 46 ตสฺมึ สมเย สตฺถา เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ.
2539 2 โกสัมพิกะ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อหญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยึสุ.
2557 1 โกสัมพิกะ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยีสุ.
2534 2 โกสัมพิกะ 50-51 อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ ปตฺตาติ วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ.
2557 2 โกสัมพิกะ 50 ตโต วินยธโร โอกาสํ ลภิตฺวา เอกนินฺนาทํ โกลาหลํ อคมาสิ.
2556 1 โกสัมพิกะ 52-53 โกสมฺพีวาสิโนปิ โข ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตินาเมสุํ.
2551 1 โกสัมพิกะ 53-54 อถโข โส หตฺถินาโค สพฺพวตฺตานิ กโรติ.
2533 1 โกสัมพิกะ 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
2548/2 2 โกสัมพิกะ 55 อเถโก มกฺกโฏ ตํ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
2557 2 โกสัมพิกะ 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโสติ อาห.
2551 2 โกสัมพิกะ 56-57 โส ตตฺเถว ทณฺฑํ ติสฺโส คาถาโย อภาสิ.
2546 2 โกสัมพิกะ 58-59 โกสมฺพิกา ภิกฺขู สตฺถา ภควนฺตํ ขมาเปสุํ.
2555/2 1 โกสัมพิกะ 58-59 โส หิ สตฺถารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.
2555/2 2 โกสัมพิกะ 59 อาคตาคตา สตฺถารํ อิมํ คาถมาห.
2555 1 จุลลกาลมหากาล 64-66 เถโร อิทํ สรีรํ สตฺถารํ นิมนฺตยึสุ.
2555 2 จุลลกาลมหากาล 66 ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถํ ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ.
2535 2 เทวทัต 70 เอกสฺมึ หิ สมเย คณฺหถาติ เถรํ นิมนฺเตสิ.
2538 1 เทวทัต 71 อุปาสโก เตนหิ เอกสฺมึ ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
2556 2 เทวทัต 71 อถสฺส เอโก กุฏุมฺพิโก ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
2537 1 เทวทัต 72-73 อตีเต พาราณสิยํ วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.
2538 2 เทวทัต 72 อตีเต พาราณสิยํ โส ตเถว กโรติ.
2532 1 สัญชัย 75-76 อมฺหากํ หิ สตฺถา ยาวตายุกํ ฐตฺวา (อฏฺฐาสิ).
2544 2 สัญชัย 79-80 เอวํ โลเก เอกสฏฺฐิยา ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ.
2562 1 สัญชัย 80 อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ
2562 2 สัญชัย 80-81 ราชคเห จ อนุสํวจฺฉเร สนฺติเก ปพฺพชามาติ
2533 2 สัญชัย 81-82 เทฺว ปน ชนา ญาตนฺติ วุตฺเต (อาห).
2558/2 1 สัญชัย 81-82 เตน โข ปน สมเยน อาโรเจตูติ กติกํ อกํสุ.
2531 2 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา กุณฺฑิกาย อุทกํ อทาสิ.
2548 2 สัญชัย 82-83 ตสฺมึ สมเย อุปติสฺส มยฺหํ ภาโรติ อาห.
2558/2 2 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ อตฺถิเกหิ อุปญาตํ มคฺคนฺติ.
2550/2 2 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห  นาหํ  คมิสฺสามีติ.
2552 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห อาจริยาติ ปกฺกมึสุ.
2547 2 สัญชัย 86-87 อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทตฺวา ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
2552 2 สัญชัย 86 เตสุ คจฺฉนฺเตสุ,  สญฺชยสฺส อุปริมคฺคกิจฺจํ น นิฏฺฐาสิ.
2552/2 1 สัญชัย 87 สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
2552/2 2 สัญชัย 87-88 ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ สตฺถา อาม ภนฺเตติ.
2560 1 สัญชัย 90 ยสกุลปุตฺฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
2529 1 สัญชัย 91-92 รญฺโญ ปน อปเรปิ คเหตฺวา ทานํ เทนฺติ.
2560 2 สัญชัย 91 อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต นิพทฺธํ พุทฺธุปฏฺฐานํ กโรติ.
2529 2 สัญชัย 92 กมฺมกรานํ ปน ปุตฺตา มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
2541 1 สัญชัย 93-94 ตทา ปน เตสํ รญฺโญ อตฺตานํ ทสฺสยึสุ.
2543 1 สัญชัย 94-95 โส ปุนทิวเส เวฬุวนํ ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.
2542 1 สัญชัย 95-96 อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิ.
2545 1 สัญชัย 96-97 เตน สมเยน อโนมทสฺสี คเหตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
2541 2 สัญชัย 97-98 ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.
2543 2 สัญชัย 98-99 ตโต ภตฺตกิจฺจํ กตฺวา อิทฺธิวิสโย เหส.
2542 2 สัญชัย 99-100 เอวํ นิสินฺเน สตฺถริ ภิกฺขโวติ หตฺถํ ปสาเรสิ.
2560/2 1 สัญชัย 101-102 สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ อภิสกฺการํ สชฺเชหีติ.
2560/2 2 สัญชัย 102-103 สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจนํ ทุติยสาวโก ภเวยฺยนฺติ.
2549 2 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก คณฺหถาติ วุตฺตํ นาสกฺขิ.
2557/2 1 นันทเถระ 107-108 สตฺถา กปิลวตฺถุปุรํ คนฺตฺวา นํ สามิกํ กโรมีติ.
2557/2 2 นันทเถระ 108 อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ มหาธมฺมปาลชาตกํ กเถสิ.
2532 2 นันทเถระ 110-111 อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู นนฺโท อรหตํ อโหสิ.
2553 1 ธัมมิกอุบาสก 120-121 อถสฺส อปรภาเค โรโค อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.
2545 2 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา รถํ น ปสฺสติ.
2561 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา อากาเส โอลมฺพิ.
2561 2 ธัมมิกอุบาสก 122-123 มหาชโน ตเทว ปสฺสติ สพฺพตฺถ โมทนฺติเยวาติ
2553 2 ธัมมิกอุบาสก 122-123 เต ขิปึสุ. ตาหิ สทฺธึ กเถสีติ.
2550 1 เทวทัต 126 อถ นํ ปุตฺโต สุวณฺณปาติยํ อุฏฺฐหตีติ อาห.
2550 2 เทวทัต 127-128 ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา ปุฏฺโฐ ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
2540 2 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.
2537 2 เทวทัต 136 เทวทตฺโตปิ โข นว อาฆาโต นตฺถีติ.
2537 2 เทวทัต 136-137 ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนํ เต ปฐวึ ปวิสึสุ.
2561/2 1 สุมนาเทวี 141-142 อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ.
2561/2 2 สุมนาเทวี 142-143 อถ นํ ภควา อาห นนฺทนฺติเยวาติ
2530 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ.
2553/2 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ.
2530 2 เทวสหายกภิกขุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
2562/2 1 เทวสหายกภิกขุ 145 อปรภาเค เถโร สตฺถารํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
2553/2 2 เทวสหายกภิกขุ 145-146 ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา ปสํสามตฺตํปิ น กรีติ.
2562/2 2 เทวสหายกภิกขุ 145-146 อถ นํ โสตาปตฺติมคฺเค อิมา คาถา อภาสิ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system