สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามหน้า

เรียงตามปีสอบ

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 ทานกถา 9-10 [15] ยญฺญสฺส สมฺปทาติ อธิปฺปาโยติ ตฎฎีกา.
  2 เขมจิตตกถา 466-467 [606] อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ โลกสฺสาติ ตฎฎีกา.
2539 1 ธัมมัสสวนกถา 298-299 [382] กาเลน ธมฺมสฺสวนํ นาม ทีเปตพฺพา.
  2 ตปกถา 366-367 [470] ตโป นาม ปาปตาปนโก ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺตํ.
2540 1 ทานกถา 8-9 [12] ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ วุตฺตานีติ ตฎฎีกา.
  2 นิวาตกถา 217-217 [286] นิวาโต นาม นีจมนตา สณฺหาวาจาติ ตฏฺฏีกา.
2541 1 อนวัชชกัมมกถา 101-102 [124] มญฺจปีฐปาทา หิ มญฺจปฺปฏิปานกนฺติ.
  2 คารวกถา 197-199 [266] ยสฺมา ปน อคารเว โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฎีกา.
2542 1 คารวกถา 199-200 [268] โย เจติยงฺคณํ อาโรหนฺโต ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา.
  2 คารวกถา 204-205 [274] อนามฏฐปิณฺฑปาโต ปิณฺฑปาโตติ ตฏฏีกา.
2543 1 ธัมมจริยากถา 58-59 [66] สมฺมา โสภนา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพํ.
  2 ปาปวิรติกถา 147-149 [191] มชฺชปานาทีนโว ปน การณนฺติ ตพฺพณฺณนา.
2544 1 ทานกถา 39-40 [44] ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพติ.
  2 นิพพานกถา 415-416 [538] นิพฺพานํ นาม ปริยาเยน ตาทิโนติ (คาถา).
2545 1 สันตุฎฐิกถา 259-260 [333] เอวมฎุฐกถาสุ ปาปิจฺฉมหิจฺฉานํ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา.
  2 กตัญญุตากถา 280-281 [370] นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ปุคฺคลปญฺญตฺติฎีกา.
2546 1 ทานกถา 15-16 [21] ... พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส ตํ อิมํ ปหายาติ วุตฺตํ.
  2 อริยสัจจทัสสนกถา 408-409 [526] ... ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ มคฺคสํยุตฺตฏีกา.
2547 1 ทานกถา 37-39 [43] สเจปิ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา.
  2 ธัมมจริยากถา 60-61 [69] อิติ ภควา อาสวกฺขยํ สาเลยฺยกวณฺณนา.
2548 1 คารวกถา 200-201 [269] สณฺฐาโร ปฏิสณฺฐาโรติ จ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา.
  2 คารวกถา 201-202 [272] ปฏิสณฺฐารโก โหตีติ อิจฺฉมานํ อาทาย คนฺตพฺพํ.
2548/2 1 คารวกถา 194-195 [262] ครู นาม ครุกาตพฺพา ปูเชตพฺพํ น ปูเชติ.
  2 โสวจัสสตากถา 343-345 [441] สุวโจ จ นาม อตฺตโนปิ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2549 1 ปาปวิรติกถา 179 [236] ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี ยญฺโญติ วุจฺจตีติ วุตฺตํ.
  2 ขันติกถา 326 [412] เอวํ ปุณฺณตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺตํ.
2549/2 1 ตปกถา 368 [474] อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค.
  2 ตปกถา 388-389 [491] เอวํ สตฺถา อตีตํ อาหริตฺวา วินฺทติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ.
2550 1 ทานกถา 43-44 [50] ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณณนา.
  2 ปาปวิรติกถา 160-161 [207] อตีเต สาวตฺถิยํ จตฺตาโร อนฺโต ภวิสฺสตีติ.
2550/2 1 ธัมมจริยากถา 77-78 [89] ทานเมว อุปนิสฺสโย วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา.
  2 ปาปวิรติกถา 161-162 [209] ... นการํ วตฺวา นิมุคฺโค โลหกุมฺภีชาตกํ เทเสสิ.
2551 1 อนวัชชกัมมกถา 92-93 [106] ยมฺปนฏฺฐกนิปาเต กตฺตพฺตา ทสฺสิตา.
  2 ปาปวิรติกถา 142-143 [184] ... ยสฺมา ปน ตํตํเวรโต ตพฺพนฺติอาทิมาห.
2551/2 1 ทานกถา 7-8 [10] ... อิทมโวจ ภควา ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
  2 ทานกถา 8-9 [13] ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ ปฐมวคฺควณฺณนา.
2552 1 ทานกถา 39-40 [43] ... ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจยํ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฺฏีกา.
  2 ธัมมจริยากถา 74-75 [74] อสุกวีถึ วา อุทฺทิสฺส ฐปิตา รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา.
2552/2 1 ธัมมจริยากถา 66-67 [76] ... สโทเส สวเณ รุกฺเข เนฬงฺคนฺติ วุตฺตํ.
  2 ธัมมจริยากถา 67-68 [77] ... เตเนวาห จิตฺโต คหปติ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา.
2553 1 ธัมมจริยากถา 47-48 [55] ... อิธ คหปตโย เอกจฺโจ จตุพฺพิธํ วาจาย .. โหติ.
  2 ธัมมจริยากถา 52-54 [58] เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ วาจํ ปหายาติ อตฺโถ
2553/2 1 ทานกถา 12-13 [21] ... อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ ทินฺนทานํ ผลโต อสงฺเขยฺยํ.
  2 ทานกถา 13-14 [21] ... โก เนสํ วิเสโสติ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผลํ โหตีติ.
2554 1 เอกาทสมคาถา 471-472 [614] กตฺวานาติ กริตฺวา มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา
  2 เอกาทสมคาถา 472-473 [617] มปราชิตาติ มกาโร คาถาพนฺธสุขตฺถํ วุตฺโตติ วุตฺตํ.
2554/2 1 ทานกถา 7-8 [10] ... อิทมโวจ ภควา ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
  2 ทานกถา 8-9 [13] ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ วุตฺตานีติ ตฏฺฏีกา.
2555 1 สมณทัสสนกถา 355-356 [456] ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีลํ นาม ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺตํ.
  2 สมณทัสสนกถา 357-359 [457] อิทานิ เยน การเณน วิตฺถารโต วุตฺตํ.
2555/2 1 ธัมมัสสวนกถา 304-305 [390] เอวํ ธมฺมสฺสวนํ อยํ ปฐโม อานิสํโส ปาฏิกงฺโข.
  2 ธัมมัสสวนกถา 308-309 [392] โสตานุคตานนฺติ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฺฏีกา.
2556 1 ธัมมจริยากถา 63-64  [71] ... ปหายาติ วา ปวตฺตมาโน วุตฺโต.
  2 ธัมมจริยากถา 64-65 [71] ... มิชฺชติ สินิยฺหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกฯ
2556/2 1 ทานกถา 43-44 [50] ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา.
  2 ทานกถา 44-45 [52] วิมุตฺตายตนนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฺฏีกา.
2557 1 อนวัชชกัมมกถา 97-99 [117] กาโลติ ภิกฺขูนํ โภชนกาโล น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาฐวณฺณนา.
  2 อนวัชชกัมมกถา 101-102        [126] มญฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน ทฏฺฐพฺพาติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา.
2557/2 1 อนวัชชกัมมกถา 101 [124] มญฺจปีฐปาทา หิ สุคตงฺคุเลน นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพํ.
  2 อนวัชชกัมมกถา 103 [129] ตมฺปน อุปวสนฺเตน ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ ตฏฺฏีกา.
2558 1 สันตุฎฐิกถา 252-253 [320] มหนฺตานิ วตฺถูนิ น ปูรเยติ วิภงฺควณฺณนา.
  2 สันตุฎฐิกถา 267-268 [350-351] เอวํ ปจฺจยปฺปิจฺฉปฺปฏิปทํ อาปชฺชตีติ วุตฺตํ.
2558/2 1 สันตุฎฐิกถา 233-234 จีวรปิณฺฑปาตานํ ยถากมํ สโมสรณํ คจฺฉนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
  2 สันตุฎฐิกถา 243-244 เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส โหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ.
2559 1 ธัมมัสสวนกถา 316-317 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ สมฺมาภาวิตํ อสมฺภวโตติ ตฏฺฏีกา.
  2 ธัมมัสสวนกถา 317-318 ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ปญฺจ ธมฺมา … สํวตฺตนฺตีติ.
2559/2 1 ขันติกถา 336-338 เอวํ ขนฺติยุตฺโต ปุคฺคโล อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ.
  2 ขันติกถา 338 อิติ ยตฺตกา คุณา อุปสนฺโตติ เวทิตพฺโพติ.
2560 1 ทานกถา 14-15 เตสุ ติสรณคตสฺส อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว.
  2 ทานกถา 15-16 ตถา หิ อุปริมานํ อุปาเทนฺตสฺสาปิ น โหติเยว.
2560/2 1        
  2        

เรียงตามหน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2551/2 1 ทานกถา 7-8 [10] ... อิทมโวจ ภควา ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
2554/2 1 ทานกถา 7-8 [10] ... อิทมโวจ ภควา ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
2540 1 ทานกถา 8-9 [12] ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ วุตฺตานีติ ตฎฎีกา.
2551/2 2 ทานกถา 8-9 [13] ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ ปฐมวคฺควณฺณนา.
2554/2 2 ทานกถา 8-9 [13] ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ วุตฺตานีติ ตฏฺฏีกา.
2538 1 ทานกถา 9-10 [15] ยญฺญสฺส สมฺปทาติ อธิปฺปาโยติ ตฎฎีกา.
2553/2 1 ทานกถา 12-13 [21] ... อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ ทินฺนทานํ ผลโต อสงฺเขยฺยํ.
2553/2 2 ทานกถา 13-14 [21] ... โก เนสํ วิเสโสติ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผลํ โหตีติ.
2560 1 ทานกถา 14-15 เตสุ ติสรณคตสฺส อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว.
2546 1 ทานกถา 15-16 [21] ... พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส ตํ อิมํ ปหายาติ วุตฺตํ.
2560 2 ทานกถา 15-16 ตถา หิ อุปริมานํ อุปาเทนฺตสฺสาปิ น โหติเยว.
2547 1 ทานกถา 37-39 [43] สเจปิ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา.
2544 1 ทานกถา 39-40 [44] ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพติ.
2552 1 ทานกถา 39-40 [43] ... ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจยํ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฺฏีกา.
2550 1 ทานกถา 43-44 [50] ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณณนา.
2556/2 1 ทานกถา 43-44 [50] ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา.
2556/2 2 ทานกถา 44-45 [52] วิมุตฺตายตนนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฺฏีกา.
2553 1 ธัมมจริยากถา 47-48 [55] ... อิธ คหปตโย เอกจฺโจ จตุพฺพิธํ วาจาย .. โหติ.
2553 2 ธัมมจริยากถา 52-54 [58] เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ วาจํ ปหายาติ อตฺโถ
2543 1 ธัมมจริยากถา 58-59 [66] สมฺมา โสภนา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพํ.
2547 2 ธัมมจริยากถา 60-61 [69] อิติ ภควา อาสวกฺขยํ สาเลยฺยกวณฺณนา.
2556 1 ธัมมจริยากถา 63-64  [71] ... ปหายาติ วา ปวตฺตมาโน วุตฺโต.
2556 2 ธัมมจริยากถา 64-65 [71] ... มิชฺชติ สินิยฺหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกฯ
2552/2 1 ธัมมจริยากถา 66-67 [76] ... สโทเส สวเณ รุกฺเข เนฬงฺคนฺติ วุตฺตํ.
2552/2 2 ธัมมจริยากถา 67-68 [77] ... เตเนวาห จิตฺโต คหปติ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา.
2552 2 ธัมมจริยากถา 74-75 [74] อสุกวีถึ วา อุทฺทิสฺส ฐปิตา รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา.
2550/2 1 ธัมมจริยากถา 77-78 [89] ทานเมว อุปนิสฺสโย วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา.
2551 1 อนวัชชกัมมกถา 92-93 [106] ยมฺปนฏฺฐกนิปาเต กตฺตพฺตา ทสฺสิตา.
2557 1 อนวัชชกัมมกถา 97-99 [117] กาโลติ ภิกฺขูนํ โภชนกาโล น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาฐวณฺณนา.
2541 1 อนวัชชกัมมกถา 101-102 [124] มญฺจปีฐปาทา หิ มญฺจปฺปฏิปานกนฺติ.
2557 2 อนวัชชกัมมกถา 101-102        [126] มญฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน ทฏฺฐพฺพาติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา.
2557/2 1 อนวัชชกัมมกถา 101 [124] มญฺจปีฐปาทา หิ สุคตงฺคุเลน นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพํ.
2557/2 2 อนวัชชกัมมกถา 103 [129] ตมฺปน อุปวสนฺเตน ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ ตฏฺฏีกา.
2551 2 ปาปวิรติกถา 142-143 [184] ... ยสฺมา ปน ตํตํเวรโต ตพฺพนฺติอาทิมาห.
2543 2 ปาปวิรติกถา 147-149 [191] มชฺชปานาทีนโว ปน การณนฺติ ตพฺพณฺณนา.
2550 2 ปาปวิรติกถา 160-161 [207] อตีเต สาวตฺถิยํ จตฺตาโร อนฺโต ภวิสฺสตีติ.
2550/2 2 ปาปวิรติกถา 161-162 [209] ... นการํ วตฺวา นิมุคฺโค โลหกุมฺภีชาตกํ เทเสสิ.
2549 1 ปาปวิรติกถา 179 [236] ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี ยญฺโญติ วุจฺจตีติ วุตฺตํ.
2548/2 1 คารวกถา 194-195 [262] ครู นาม ครุกาตพฺพา ปูเชตพฺพํ น ปูเชติ.
2541 2 คารวกถา 197-199 [266] ยสฺมา ปน อคารเว โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฎีกา.
2542 1 คารวกถา 199-200 [268] โย เจติยงฺคณํ อาโรหนฺโต ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา.
2548 1 คารวกถา 200-201 [269] สณฺฐาโร ปฏิสณฺฐาโรติ จ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา.
2548 2 คารวกถา 201-202 [272] ปฏิสณฺฐารโก โหตีติ อิจฺฉมานํ อาทาย คนฺตพฺพํ.
2542 2 คารวกถา 204-205 [274] อนามฏฐปิณฺฑปาโต ปิณฺฑปาโตติ ตฏฏีกา.
2540 2 นิวาตกถา 217-217 [286] นิวาโต นาม นีจมนตา สณฺหาวาจาติ ตฏฺฏีกา.
2558/2 1 สันตุฎฐิกถา 233-234 จีวรปิณฺฑปาตานํ ยถากมํ สโมสรณํ คจฺฉนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
2558/2 2 สันตุฎฐิกถา 243-244 เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส โหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ.
2558 1 สันตุฎฐิกถา 252-253 [320] มหนฺตานิ วตฺถูนิ น ปูรเยติ วิภงฺควณฺณนา.
2545 1 สันตุฎฐิกถา 259-260 [333] เอวมฎุฐกถาสุ ปาปิจฺฉมหิจฺฉานํ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา.
2558 2 สันตุฎฐิกถา 267-268 [350-351] เอวํ ปจฺจยปฺปิจฺฉปฺปฏิปทํ อาปชฺชตีติ วุตฺตํ.
2545 2 กตัญญุตากถา 280-281 [370] นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ปุคฺคลปญฺญตฺติฎีกา.
2539 1 ธัมมัสสวนกถา 298-299 [382] กาเลน ธมฺมสฺสวนํ นาม ทีเปตพฺพา.
2555/2 1 ธัมมัสสวนกถา 304-305 [390] เอวํ ธมฺมสฺสวนํ อยํ ปฐโม อานิสํโส ปาฏิกงฺโข.
2555/2 2 ธัมมัสสวนกถา 308-309 [392] โสตานุคตานนฺติ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฺฏีกา.
2559 1 ธัมมัสสวนกถา 316-317 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ สมฺมาภาวิตํ อสมฺภวโตติ ตฏฺฏีกา.
2559 2 ธัมมัสสวนกถา 317-318 ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ปญฺจ ธมฺมา … สํวตฺตนฺตีติ.
2549 2 ขันติกถา 326 [412] เอวํ ปุณฺณตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺตํ.
2559/2 1 ขันติกถา 336-338 เอวํ ขนฺติยุตฺโต ปุคฺคโล อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ.
2559/2 2 ขันติกถา 338 อิติ ยตฺตกา คุณา อุปสนฺโตติ เวทิตพฺโพติ.
2548/2 2 โสวจัสสตากถา 343-345 [441] สุวโจ จ นาม อตฺตโนปิ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2555 1 สมณทัสสนกถา 355-356 [456] ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีลํ นาม ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺตํ.
2555 2 สมณทัสสนกถา 357-359 [457] อิทานิ เยน การเณน วิตฺถารโต วุตฺตํ.
2539 2 ตปกถา 366-367 [470] ตโป นาม ปาปตาปนโก ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺตํ.
2549/2 1 ตปกถา 368 [474] อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค.
2549/2 2 ตปกถา 388-389 [491] เอวํ สตฺถา อตีตํ อาหริตฺวา วินฺทติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ.
2546 2 อริยสัจจทัสสนกถา 408-409 [526] ... ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ มคฺคสํยุตฺตฏีกา.
2544 2 นิพพานกถา 415-416 [538] นิพฺพานํ นาม ปริยาเยน ตาทิโนติ (คาถา).
2538 2 เขมจิตตกถา 466-467 [606] อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ โลกสฺสาติ ตฎฎีกา.
2554 1 เอกาทสมคาถา 471-472 [614] กตฺวานาติ กริตฺวา มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา
2554 2 เอกาทสมคาถา 472-473 [617] มปราชิตาติ มกาโร คาถาพนฺธสุขตฺถํ วุตฺโตติ วุตฺตํ.

ความคิดเห็น

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้เยอะเลย

ขอบคุณมากครับ
ช่วยได้เยอะเลย

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.