สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง ข้อ หน้า เริ่ม จบ
2538 1 ทานกถา 15 9-10 ยญฺญสฺส สมฺปทาติ อธิปฺปาโยติ ตฎฎีกา.
  2 เขมจิตตกถา 606 466-467 อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ โลกสฺสาติ ตฎฎีกา.
2539 1 ธัมมัสสวนกถา 382 298-299 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ นาม ทีเปตพฺพา.
  2 ตปกถา 470 366-367 ตโป นาม ปาปตาปนโก ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺตํ.
2540 1 ทานกถา 12 8-9 ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ วุตฺตานีติ ตฎฎีกา.
  2 นิวาตกถา 286 217-217 นิวาโต นาม นีจมนตา สณฺหาวาจาติ ตฏฺฏีกา.
2541 1 อนวัชชกัมมกถา 124 101-102 มญฺจปีฐปาทา หิ มญฺจปฺปฏิปานกนฺติ.
  2 คารวกถา 266 197-199 ยสฺมา ปน อคารเว โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฎีกา.
2542 1 คารวกถา 268 199-200 โย เจติยงฺคณํ อาโรหนฺโต ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา.
  2 คารวกถา 274 204-205 อนามฏฐปิณฺฑปาโต ปิณฺฑปาโตติ ตฏฏีกา.
2543 1 ธัมมจริยากถา 66 58-59 สมฺมา โสภนา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพํ.
  2 ปาปวิรติกถา 191 147-149 มชฺชปานาทีนโว ปน การณนฺติ ตพฺพณฺณนา.
2544 1 ทานกถา 44 39-40 ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพติ.
  2 นิพพานกถา 538 415-416 นิพฺพานํ นาม ปริยาเยน ตาทิโนติ (คาถา).
2545 1 สันตุฎฐิกถา 333 259-260 เอวมฎุฐกถาสุ ปาปิจฺฉมหิจฺฉานํ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา.
  2 กตัญญุตากถา 370 280-281 นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ปุคฺคลปญฺญตฺติฎีกา.
2546 1 ทานกถา 21 15-16 ... พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส ตํ อิมํ ปหายาติ วุตฺตํ.
  2 อริยสัจจทัสสนกถา 526 408-409 ... ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ มคฺคสํยุตฺตฏีกา.
2547 1 ทานกถา 43 37-39 สเจปิ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา.
  2 ธัมมจริยากถา 69 60-61 อิติ ภควา อาสวกฺขยํ สาเลยฺยกวณฺณนา.
2548 1 คารวกถา 269 200-201 สณฺฐาโร ปฏิสณฺฐาโรติ จ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา.
  2 คารวกถา 272 201-202 ปฏิสณฺฐารโก โหตีติ อิจฺฉมานํ อาทาย คนฺตพฺพํ.
2548/2 1 คารวกถา 262 194-195 ครู นาม ครุกาตพฺพา ปูเชตพฺพํ น ปูเชติ.
  2 โสวจัสสตากถา 441 343-345 สุวโจ จ นาม อตฺตโนปิ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2549 1 ปาปวิรติกถา 236 179 ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี ยญฺโญติ วุจฺจตีติ วุตฺตํ.
  2 ขันติกถา 412 326 เอวํ ปุณฺณตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺตํ.
2549/2 1 ตปกถา 474 368 อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค.
  2 ตปกถา 491 388-389 เอวํ สตฺถา อตีตํ อาหริตฺวา วินฺทติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ.
2550 1 ทานกถา 50 43-44 ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณณนา.
  2 ปาปวิรติกถา 207 160-161 อตีเต สาวตฺถิยํ จตฺตาโร อนฺโต ภวิสฺสตีติ.
2550/2 1 ธัมมจริยากถา 89 77-78 ทานเมว อุปนิสฺสโย วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา.
  2 ปาปวิรติกถา 209 161-162 ... นการํ วตฺวา นิมุคฺโค โลหกุมฺภีชาตกํ เทเสสิ.
2551 1 อนวัชชกัมมกถา 106 92-93 ยมฺปนฏฺฐกนิปาเต กตฺตพฺตา ทสฺสิตา.
  2 ปาปวิรติกถา 184 142-143 ... ยสฺมา ปน ตํตํเวรโต ตพฺพนฺติอาทิมาห.
2551/2 1 ทานกถา 10 7-8 ... อิทมโวจ ภควา ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
  2 ทานกถา 13 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ ปฐมวคฺควณฺณนา.
2552 1 ทานกถา 43 39-40 ... ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจยํ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฺฏีกา.
  2 ธัมมจริยากถา 74 74-75 อสุกวีถึ วา อุทฺทิสฺส ฐปิตา รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา.
2552/2 1 ธัมมจริยากถา 76 66-67 ... สโทเส สวเณ รุกฺเข เนฬงฺคนฺติ วุตฺตํ.
  2 ธัมมจริยากถา 77 67-68 ... เตเนวาห จิตฺโต คหปติ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา.
2553 1 ธัมมจริยากถา 55 47-48 ... อิธ คหปตโย เอกจฺโจ จตุพฺพิธํ วาจาย .. โหติ.
  2 ธัมมจริยากถา 58 52-54 เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ วาจํ ปหายาติ อตฺโถ
2553/2 1 ทานกถา 21 12-13 ... อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ ทินฺนทานํ ผลโต อสงฺเขยฺยํ.
  2 ทานกถา 21 13-14 ... โก เนสํ วิเสโสติ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผลํ โหตีติ.
2554 1 เอกาทสมคาถา 614 471-472 กตฺวานาติ กริตฺวา มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา
  2 เอกาทสมคาถา 617 472-473 มปราชิตาติ มกาโร คาถาพนฺธสุขตฺถํ วุตฺโตติ วุตฺตํ.
2554/2 1 ทานกถา 10 7-8 ... อิทมโวจ ภควา ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
  2 ทานกถา 13 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ วุตฺตานีติ ตฏฺฏีกา.
2555 1 สมณทัสสนกถา 456 355-356 ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีลํ นาม ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺตํ.
  2 สมณทัสสนกถา 457 357-359 อิทานิ เยน การเณน วิตฺถารโต วุตฺตํ.
2555/2 1 ธัมมัสสวนกถา 390 304-305 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ อยํ ปฐโม อานิสํโส ปาฏิกงฺโข.
  2 ธัมมัสสวนกถา 392 308-309 โสตานุคตานนฺติ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฺฏีกา.
2556 1 ธัมมจริยากถา 71 63-64  ... ปหายาติ วา ปวตฺตมาโน วุตฺโต.
  2 ธัมมจริยากถา 71 64-65 ... มิชฺชติ สินิยฺหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกฯ
2556/2 1 ทานกถา 50 43-44 ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา.
  2 ทานกถา 52 44-45 วิมุตฺตายตนนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฺฏีกา.
2557 1 อนวัชชกัมมกถา 117 97-99 กาโลติ ภิกฺขูนํ โภชนกาโล น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาฐวณฺณนา.
  2 อนวัชชกัมมกถา 126 101-102        มญฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน ทฏฺฐพฺพาติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา.
2557/2 1 อนวัชชกัมมกถา 124 101 มญฺจปีฐปาทา หิ สุคตงฺคุเลน นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพํ.
  2 อนวัชชกัมมกถา 129 103 ตมฺปน อุปวสนฺเตน ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ ตฏฺฏีกา.
2558 1 สันตุฎฐิกถา 320 252-253 มหนฺตานิ วตฺถูนิ น ปูรเยติ วิภงฺควณฺณนา.
  2 สันตุฎฐิกถา 350-351 267-268 เอวํ ปจฺจยปฺปิจฺฉปฺปฏิปทํ อาปชฺชตีติ วุตฺตํ.
2558/2 1 สันตุฎฐิกถา 303-304 233-234 จีวรปิณฺฑปาตานํ ยถากมํ สโมสรณํ คจฺฉนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
  2 สันตุฎฐิกถา 309-311 243-244 เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส โหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ.
2559 1 ธัมมัสสวนกถา 399-400 316-317 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ สมฺมาภาวิตํ อสมฺภวโตติ ตฏฺฏีกา.
  2 ธัมมัสสวนกถา 401-402 317-318 ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ปญฺจ ธมฺมา … สํวตฺตนฺตีติ.
2559/2 1 ขันติกถา 431-432 336-338 เอวํ ขนฺติยุตฺโต ปุคฺคโล อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ.
  2 ขันติกถา 433 338 อิติ ยตฺตกา คุณา อุปสนฺโตติ เวทิตพฺโพติ.
2560 1 ทานกถา 21 14-15 เตสุ ติสรณคตสฺส อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว.
  2 ทานกถา 21 15-16 ตถา หิ อุปริมานํ อุปาเทนฺตสฺสาปิ น โหติเยว.
2560/2 1 ทานกถา 26 20-22 สนฺทิฏฺฐิกนฺติ อสมฺปรายิกตาย อพนฺธสฺสาติ ตฏฺฏีกา.
  2 ทานกถา 27 22 ทายโก ทานปตีติ มาฆสุตฺตวณฺณนา.
2561 1 สันตุฎฐิกถา 299-300 229-230 สามญฺญผลาทิวณฺณนา  อีสกํ เวทิตพฺโพติ ตฏฺฏีกา.
  2 สันตุฎฐิกถา 301 230-231 อาพาธิโก โหติ อคฺโคติ ตฏฺฏีกา.
2561/2 1 คารวกถา 267-268 198-199 ยถา เจติยํ อุทฺทิสฺส นามาติ กสฺสปสํยุตฺตวณฺณนา.
  2 คารวกถา 270 200-201 ปฏิสณฺฐาโรติ อยํ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฺฏีกา.
2562 1 กตัญญุตากถา 366-368 278-279 เอตฺถ จ อุทฺเทสาจริโย ปุคฺคลปฺปญฺญตฺติฏีกา.
  2 กตัญญุตากถา 370-371 280-281 นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ตถา ทุกงฺคุตฺตรฏีกา.
2562/2 1 โสวจัสสตากถา 439-440 342-343 สา (โสวจสฺสตา) สพฺรหฺมจารีนํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา.
  2 โสวจัสสตากถา 440-441 343-344 ตตฺถ ปาปิจฺฉตาทโย กโรนฺโต สุวโจติ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง ข้อ หน้า เริ่ม จบ
2551/2 1 ทานกถา 10 7-8 [] ... อิทมโวจ ภควา ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
2554/2 1 ทานกถา 10 7-8 ... อิทมโวจ ภควา ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา.
2540 1 ทานกถา 12 8-9 ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ วุตฺตานีติ ตฎฎีกา.
2551/2 2 ทานกถา 13 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ ปฐมวคฺควณฺณนา.
2554/2 2 ทานกถา 13 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ วุตฺตานีติ ตฏฺฏีกา.
2538 1 ทานกถา 15 9-10 ยญฺญสฺส สมฺปทาติ อธิปฺปาโยติ ตฎฎีกา.
2553/2 1 ทานกถา 21 12-13 ... อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ ทินฺนทานํ ผลโต อสงฺเขยฺยํ.
2553/2 2 ทานกถา 21 13-14 ... โก เนสํ วิเสโสติ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผลํ โหตีติ.
2560 1 ทานกถา 21 14-15 เตสุ ติสรณคตสฺส อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว.
2546 1 ทานกถา 21 15-16 ... พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส ตํ อิมํ ปหายาติ วุตฺตํ.
2560 2 ทานกถา 21 15-16 ตถา หิ อุปริมานํ อุปาเทนฺตสฺสาปิ น โหติเยว.
2560/2 1 ทานกถา 26 20-22 สนฺทิฏฺฐิกนฺติ อสมฺปรายิกตาย อพนฺธสฺสาติ ตฏฺฏีกา.
2560/2 2 ทานกถา 27 22 ทายโก ทานปตีติ มาฆสุตฺตวณฺณนา.
2547 1 ทานกถา 43 37-39 สเจปิ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา.
2544 1 ทานกถา 44 39-40 ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพติ.
2552 1 ทานกถา 43 39-40 ... ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจยํ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฺฏีกา.
2550 1 ทานกถา 50 43-44 ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณณนา.
2556/2 1 ทานกถา 50 43-44 ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา.
2556/2 2 ทานกถา 52 44-45 วิมุตฺตายตนนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฺฏีกา.
2553 1 ธัมมจริยากถา 55 47-48 ... อิธ คหปตโย เอกจฺโจ จตุพฺพิธํ วาจาย .. โหติ.
2553 2 ธัมมจริยากถา 58 52-54 เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ วาจํ ปหายาติ อตฺโถ
2543 1 ธัมมจริยากถา 66 58-59 สมฺมา โสภนา วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน คเหตพฺพํ.
2547 2 ธัมมจริยากถา 69 60-61 อิติ ภควา อาสวกฺขยํ สาเลยฺยกวณฺณนา.
2556 1 ธัมมจริยากถา 71 63-64  ... ปหายาติ วา ปวตฺตมาโน วุตฺโต.
2556 2 ธัมมจริยากถา 71 64-65 ... มิชฺชติ สินิยฺหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกฯ
2552/2 1 ธัมมจริยากถา 76 66-67 ... สโทเส สวเณ รุกฺเข เนฬงฺคนฺติ วุตฺตํ.
2552/2 2 ธัมมจริยากถา 77 67-68 ... เตเนวาห จิตฺโต คหปติ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา.
2552 2 ธัมมจริยากถา 74 74-75 อสุกวีถึ วา อุทฺทิสฺส ฐปิตา รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา.
2550/2 1 ธัมมจริยากถา 89 77-78 ทานเมว อุปนิสฺสโย วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา.
2551 1 อนวัชชกัมมกถา 106 92-93 ยมฺปนฏฺฐกนิปาเต กตฺตพฺตา ทสฺสิตา.
2557 1 อนวัชชกัมมกถา 117 97-99 กาโลติ ภิกฺขูนํ โภชนกาโล น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาฐวณฺณนา.
2541 1 อนวัชชกัมมกถา 124 101-102 มญฺจปีฐปาทา หิ มญฺจปฺปฏิปานกนฺติ.
2557 2 อนวัชชกัมมกถา 126 101-102        มญฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน ทฏฺฐพฺพาติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา.
2557/2 1 อนวัชชกัมมกถา 124 101 มญฺจปีฐปาทา หิ สุคตงฺคุเลน นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพํ.
2557/2 2 อนวัชชกัมมกถา 129 103 ตมฺปน อุปวสนฺเตน ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ ตฏฺฏีกา.
2551 2 ปาปวิรติกถา 184 142-143 ... ยสฺมา ปน ตํตํเวรโต ตพฺพนฺติอาทิมาห.
2543 2 ปาปวิรติกถา 191 147-149 มชฺชปานาทีนโว ปน การณนฺติ ตพฺพณฺณนา.
2550 2 ปาปวิรติกถา 207 160-161 อตีเต สาวตฺถิยํ จตฺตาโร อนฺโต ภวิสฺสตีติ.
2550/2 2 ปาปวิรติกถา 209 161-162 ... นการํ วตฺวา นิมุคฺโค โลหกุมฺภีชาตกํ เทเสสิ.
2549 1 ปาปวิรติกถา 236 179 ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี ยญฺโญติ วุจฺจตีติ วุตฺตํ.
2548/2 1 คารวกถา 262 194-195 ครู นาม ครุกาตพฺพา ปูเชตพฺพํ น ปูเชติ.
2541 2 คารวกถา 266 197-199 ยสฺมา ปน อคารเว โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฎีกา.
2561/2 1 คารวกถา 267-268 198-199 ยถา เจติยํ อุทฺทิสฺส นามาติ กสฺสปสํยุตฺตวณฺณนา.
2542 1 คารวกถา 268 199-200 โย เจติยงฺคณํ อาโรหนฺโต ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา.
2548 1 คารวกถา 269 200-201 สณฺฐาโร ปฏิสณฺฐาโรติ จ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา.
2561/2 2 คารวกถา 270 200-201 ปฏิสณฺฐาโรติ อยํ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฺฏีกา.
2548 2 คารวกถา 272 201-202 ปฏิสณฺฐารโก โหตีติ อิจฺฉมานํ อาทาย คนฺตพฺพํ.
2542 2 คารวกถา 274 204-205 อนามฏฐปิณฺฑปาโต ปิณฺฑปาโตติ ตฏฏีกา.
2540 2 นิวาตกถา 286 217-217 นิวาโต นาม นีจมนตา สณฺหาวาจาติ ตฏฺฏีกา.
2561 1 สันตุฎฐิกถา 299-300 229-230 สามญฺญผลาทิวณฺณนา  อีสกํ เวทิตพฺโพติ ตฏฺฏีกา.
2561 2 สันตุฎฐิกถา 301 230-231 อาพาธิโก โหติ อคฺโคติ ตฏฺฏีกา.
2558/2 1 สันตุฎฐิกถา 303-304 233-234 จีวรปิณฺฑปาตานํ ยถากมํ สโมสรณํ คจฺฉนฺตีติ ตฏฺฏีกา.
2558/2 2 สันตุฎฐิกถา 309-311 243-244 เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส โหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ.
2558 1 สันตุฎฐิกถา 320 252-253 มหนฺตานิ วตฺถูนิ น ปูรเยติ วิภงฺควณฺณนา.
2545 1 สันตุฎฐิกถา 333 259-260 เอวมฎุฐกถาสุ ปาปิจฺฉมหิจฺฉานํ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา.
2558 2 สันตุฎฐิกถา 350-351 267-268 เอวํ ปจฺจยปฺปิจฺฉปฺปฏิปทํ อาปชฺชตีติ วุตฺตํ.
2562 1 กตัญญุตากถา 366-368 278-279 เอตฺถ จ อุทฺเทสาจริโย ปุคฺคลปฺปญฺญตฺติฏีกา.
2562 2 กตัญญุตากถา 370-371 280-281 นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ตถา ทุกงฺคุตฺตรฏีกา.
2545 2 กตัญญุตากถา 370 280-281 นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ปุคฺคลปญฺญตฺติฎีกา.
2539 1 ธัมมัสสวนกถา 382 298-299 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ นาม ทีเปตพฺพา.
2555/2 1 ธัมมัสสวนกถา 390 304-305 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ อยํ ปฐโม อานิสํโส ปาฏิกงฺโข.
2555/2 2 ธัมมัสสวนกถา 392 308-309 โสตานุคตานนฺติ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฺฏีกา.
2559 1 ธัมมัสสวนกถา 399-400 316-317 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ สมฺมาภาวิตํ อสมฺภวโตติ ตฏฺฏีกา.
2559 2 ธัมมัสสวนกถา 401-402 317-318 ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ปญฺจ ธมฺมา … สํวตฺตนฺตีติ.
2549 2 ขันติกถา 412 326 เอวํ ปุณฺณตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺตํ.
2559/2 1 ขันติกถา 431-432 336-338 เอวํ ขนฺติยุตฺโต ปุคฺคโล อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ.
2559/2 2 ขันติกถา 433 338 อิติ ยตฺตกา คุณา อุปสนฺโตติ เวทิตพฺโพติ.
2562/2 1 โสวจัสสตากถา 439-440 342-343 สา (โสวจสฺสตา) สพฺรหฺมจารีนํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา.
2562/2 2 โสวจัสสตากถา 440-441 343-344 ตตฺถ ปาปิจฺฉตาทโย กโรนฺโต สุวโจติ.
2548/2 2 โสวจัสสตากถา 441 343-345 สุวโจ จ นาม อตฺตโนปิ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2555 1 สมณทัสสนกถา 456 355-356 ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีลํ นาม ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺตํ.
2555 2 สมณทัสสนกถา 457 357-359 อิทานิ เยน การเณน วิตฺถารโต วุตฺตํ.
2539 2 ตปกถา 470 366-367 ตโป นาม ปาปตาปนโก ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺตํ.
2549/2 1 ตปกถา 474 368 อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค.
2549/2 2 ตปกถา 491 388-389 เอวํ สตฺถา อตีตํ อาหริตฺวา วินฺทติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ.
2546 2 อริยสัจจทัสสนกถา 526 408-409 ... ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว สจฺจานิ มคฺคสํยุตฺตฏีกา.
2544 2 นิพพานกถา 538 415-416 นิพฺพานํ นาม ปริยาเยน ตาทิโนติ (คาถา).
2538 2 เขมจิตตกถา 606 466-467 อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ โลกสฺสาติ ตฎฎีกา.
2554 1 เอกาทสมคาถา 614 471-472 กตฺวานาติ กริตฺวา มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา
2554 2 เอกาทสมคาถา 617 472-473 มปราชิตาติ มกาโร คาถาพนฺธสุขตฺถํ วุตฺโตติ วุตฺตํ.

ความคิดเห็น

โมทนาสาธุครับ

โมทนาสาธุครับ

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้เยอะเลย

ขอบคุณมากครับ
ช่วยได้เยอะเลย

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system