สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 ไทยเป็นมคธ

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2-4

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2529 1 4 ปัญจสตภิกขุ 45 สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ วิตฺถาเรน กเถสิ.
  2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชฺชิ.
  3 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 75 มาตาปิสฺส เรวตกุมารํ ปพฺพชิตุํ วฏฺฏตีติ.
2530 1 3 วนวาสีติสสเถระ 174-175 ทุคฺคตกาเล ทินฺนทานํ ปน ทินฺนปายสฺส นิสฺสนฺโท.
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 175-176 ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตํ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทํสุ.
2531 1 3 วิสาขา 60-61 วิสาขา สสุรํ วีชมานา มยฺหํ โทสํ โสธาเปถาติ.
  2 4 ปฏาจารา 136-138 อถ เตสํ คจฺฉนฺตานํ เวเคน อุทเก ปติ.
2532 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 33 เถโร อฏฺฐเม ทิวเส มาติกา นาม สามเณราติ.
2533 1 2 มหากัสสปเถระ 91-92 เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ.
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 77-78 โถกํ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร ...ฐานสตานิ จ มาเปสิ.
2534 1 2 สามาวดี 55-56 ตา เอกทิวสํ เถรสฺส ทินฺนานิ สตสหสฺสขตฺตุํ ลภิ.
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.
2535 1 2 อารัทธวิปัสสกภิกขุ 141-142 เต อญฺญมญฺญํ ตุยฺหํ ปวิเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ.
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย เทวิยา อุฏฺฐายาสนา วิหารํ อคมาสิ.
3536 1 2 เมฆิยเถระ 116-117 สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ ปเนตํ จิตฺตนฺติ วุตฺตํ.
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ สนฺติเก มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ.
2537 1 2 โสเรยยเถระ 152 สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยํ น ชานามาติ วทึสุ.
  2 4 มหากัปปินเถระ 14-15 สตฺถาปิ ตํทิวสํ ปจฺจูสกาเล อุทกํ วิย มา อโหสีติ.
2538 1 2 สักกเทวราช 96-97 สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ขิปฺปเมว นํ ปฏิวิเนยฺยนฺติ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 108-109 โส ภาริยํ วติทํ สทฺธมฺมํ อวิชานตนฺติ.
2539 1 3 อุบลวัณณาเถรี 140-142 สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ทุกฺขํ นิคจฺฉตีติ.
  2 4 กิสาโคตมี 143 สาวตฺถิยํ กิเรกสฺส เตน ทินฺนกํ วลญฺเชยฺยาสีติ.
2540 1 2 สามาวดี 36-37 โส จินฺเตสิ อยฺโย อนุโมทนํ อกาสิ.
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ อุปปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอวาติ อาห.
2541 1 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา สทฺธึ ธีตรํ อุยฺโยเชสิ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2542 1 2 อัญญตรภิกขุ 119-120 เต ตตฺถ วสนฺตา เอกมคฺคนาคตา นาม นตฺถิ.
  2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71-72 โส คนฺตฺวา สตฺถารํ อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ.
2543 1 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทฺธานญฺจ มคฺคเทสเกน เปเสตุํ นาสกฺขิ.
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 188-189 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถา วิเวกมนุพฺรูหเยติ.
2544 1 2 กุมภโฆสก 72-73 ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ ยโสภิวฑฺฒตีติ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 22-23 โส (ปณฺฑิโต) คามํ ลภามีติ น ชานาสีติ.
2545 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมสิ.
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 79-80 อุปาสิกา จินฺเตสิ ปฐมํ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
2546 1 2 อัญญตรภิกขุ 120-121 อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ.
  2 3 กสกะ 133 อถ นํ ราชปุริสา วิปากํ ปฏิเสวตีติ.
2547 1 3 วิฑูฑภะ 24 สตฺถา ตํ กถํ สุตฺวา มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ.
  2 3 วิสาขา 61-62 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา อคฺคึ อทตฺวา วสิตุนฺติ.
2548 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา ปริคฺคณหิตฺวา นิเวสนํ ปาวิสิ.
  2 3 มัจฉริยโกสิยเศรษฐี 35-36 ปุนทิวเส สายณฺหสมเย เอวํ คาเม มุนี จเรติ.
2548/2 1 3 มัจฉริยโกสิยเศรษฐี 32-33 อถ สตฺถา ปาโตว สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ.
  2 4 ธัมมัสสวนะ 49-59 สาวตฺถิยํ กิร เอกวีถิวาสิโน มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรนฺติ.
2549 1 3 คัณฐิเภทกโจร 124 เต กิร เทฺว สหายกา ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2549/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 125 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมํ อกาสีติ จินฺเตสิ.
  2 3 ปติปูชิกา 28-29 ปุนทิวเส ภิกฺขู คามํ อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ.
2550 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ.
  2 3 อานันทเถรปัญหา 75 สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ กุสลํ พหุนฺติ.
2550/2 1 2 โสเรยยเถระ 156-157 ชนปทวาสิโน ตํ ปวตฺตึ นํ ตโต กเรติ.
  2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา โทสํ ปสฺสสีติ.
2551 1 2 สามาวดี 24 ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ตํขณญฺเญว กาลมกาสิ.
  2 2 สามาวดี 30 อเถกทิวสํ ตสฺมึ นคเร ตถา สาสนํ ปาเหสิ.
2551/2 1 2 สามาวดี 1-2 อตีเต อลฺลกปฺปรฏฺเฐ เต ตถา กรึสุ.
  2 2 สามาวดี 3-4 ตสฺมึ สมเย โกสมฺพิยํ ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ.
2552 1 3 วิฑูฑภะ 14-15 อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.
  2 3 วิฑูฑภะ 15-16 สา น จิรสฺเสว อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ.
2552/2 1 3 วิฑูฑภะ 17 พนฺธุโล เตนหิ อิมา ชีวิตกฺขยํ ปตฺตา.
  2 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย กุฏฏฺฏปราชิตา มหาโยเธ เปเสสิ.
2553 1 3 อัญญตรปุริสะ 100-101 ราชา กิร ปเสนทิโกสโล วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 101-102 อถ นํ ราชา ภตฺตํ ปกฺกํ อโหสิ.
2553/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 112-113 สกฺโก อหํปิ ตํ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 113 ปุน ราชา อาห อนุสฺสรนฺตี โรทามีติ อาห. (วตฺวา)
2554 1 2 นิคมวาสิติสสเถระ 112-113 เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต ยาจิโต อตีตํ อาหริ.
  2 2 นิคมวาสิติสสเถระ 113-114 อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร กเถนฺโต อิมํ คาถมาห.
2554/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 119 อถ เน โย ตสฺส เภสชฺชํ กริสฺสามาติ.
  2 2 อัญญตรภิกขุ 121-122 เตสํ สปฺปายาหารํ ตสฺสา คุณกถํ กถยึสุ.
2555 1 3 วิสาขา 49-50 ตสฺมึ ปน นคเร กํสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ.
  2 3 วิสาขา 50-51 อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน น ธาวิตมฺหิ ตาตาติ.
2555/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 102  โส อนุจฺฉิฏฺฐํ กตฺวา ว อรุณวตีมตฺตีกํ อทาสิ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 102-103        ราชา ปน จินฺเตสิ ตํ อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ.
2556 1 3 มหากัสสปะ 80-81 เอกสฺมี หิ ทิวเส อิมินา ว เทวาติ.
  2 3 มหากัสสปะ 82-83 ตทา เถโร จินฺเตสิ อุทานํ อุทาเนสิ.
2556/2 1 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย ปุตฺเตหิ สีสํ ฉินฺทึสุ.
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.
2557 1 4 มหากัปปินเถระ 16-17 ตฺถา อาคมิสฺสติ นุ โข    เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุํ.
  2 4 มหากัปปินเถระ 18 สา เตสํ ภริยาโย คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
2557/2 1 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 23-24 โส  ตสฺมึ  กเถนฺเต โกฏฺเฏติ เจว โอผุนาติ จ.
2558 1 3 อัญญตรปุริสะ 104-106 วุตฺตํปิ เจตํ โกสลสํยุตฺเต ตสฺโสวาทํ กโรหีติ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 106 อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ มยา อิธานีโตติ.
2558/2 1 3 วนวาสีติสสเถระ 176-177 ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สทฺธึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 177-178 ปุเนกทิวสํ สามเณโร สีตกาเล ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ.
2559 1 3 วิสาขา 47 เตน โข ปน สมเยน กตฺตพฺพยุตฺตกํ อกาสิ.
  2 3 วิสาขา 47-48 ราชาปิสฺส มหนฺตํ สกฺการํ ฉวิกลฺยาณํ วยกลฺยาณนฺติ
2559/2 1 3 วิสาขา 51-52 พฺราหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล เอกโตว อคมํสุ.
  2 3 วิสาขา 52-53 ธนํ ตาว อมฺหากํ อภินีหารสมฺปนฺนา สํวิทหิ.
2560 1 3 วิฑูฑภะ 9-10 อิติ โข มหาราช วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ.
  2 3 วิฑูฑภะ 10-11 กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ.
2560/2 1 3 วิฑูฑภะ 19-20 สาปิ ทฺวตฺตึสสุณิสาโย รชฺชสุขํ นานุโภติ.
  2 3 วิฑูฑภะ 20 ตทา สตฺถา สากิยานํ สรีรกิจฺจํ กาเรสิ.
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 76 เตสํ ตตฺถ วสนฺตานํ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.
  2 2 จูฬปันถกเถระ 77 เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร จูฬปนฺถกํ ปพฺพาเชยฺยนฺติ.
2561/2 1 2 สามาวดี 20-21 เสฏฺฐิโน ปเนกา อุปฺปลํว ยโถทเกติ
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
2562 1 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 70-71 เถโร ปน ปุถุชฺชโน อุกฺกุฏิกํ  นิสีทิ.
  2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71 อถ นํ สามเณโร คุณสมฺปนฺโน ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
2562/2 1 4 สังกิจจสามเณร 119 สตฺถา เอตสฺมึ คเต คามํ ปาปุณึสุ.
  2 4 สังกิจจสามเณร 119-120 มนุสฺสา เต ทิสฺวา กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชิสฺสามาติ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2551/2 1 2 สามาวดี 1-2 อตีเต อลฺลกปฺปรฏฺเฐ เต ตถา กรึสุ.
2551/2 2 2 สามาวดี 3-4 ตสฺมึ สมเย โกสมฺพิยํ ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ.
2532 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
2561/2 1 2 สามาวดี 20-21 เสฏฺฐิโน ปเนกา อุปฺปลํว ยโถทเกติ
2561/2 2 2 สามาวดี 21 อถ นํ ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
2550 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ.
2551 1 2 สามาวดี 24 ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ตํขณญฺเญว กาลมกาสิ.
2551 2 2 สามาวดี 30 อเถกทิวสํ ตสฺมึ นคเร ตถา สาสนํ ปาเหสิ.
2540 1 2 สามาวดี 36-37 โส จินฺเตสิ อยฺโย อนุโมทนํ อกาสิ.
2534 1 2 สามาวดี 55-56 ตา เอกทิวสํ เถรสฺส ทินฺนานิ สตสหสฺสขตฺตุํ ลภิ.
2544 1 2 กุมภโฆสก 72-73 ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ ยโสภิวฑฺฒตีติ.
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 76 เตสํ ตตฺถ วสนฺตานํ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.
2561 2 2 จูฬปันถกเถระ 77 เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร จูฬปนฺถกํ ปพฺพาเชยฺยนฺติ.
2548 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา ปริคฺคณหิตฺวา นิเวสนํ ปาวิสิ.
2533 1 2 มหากัสสปเถระ 91-92 เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ.
2538 1 2 สักกเทวราช 96-97 สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ขิปฺปเมว นํ ปฏิวิเนยฺยนฺติ.
2554 1 2 นิคมวาสิติสสเถระ 112-113 เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต ยาจิโต อตีตํ อาหริ.
2554 2 2 นิคมวาสิติสสเถระ 113-114 อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร กเถนฺโต อิมํ คาถมาห.
2536 1 2 เมฆิยเถระ 116-117 สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ ปเนตํ จิตฺตนฺติ วุตฺตํ.
2554/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 119 อถ เน โย ตสฺส เภสชฺชํ กริสฺสามาติ.
2542 1 2 อัญญตรภิกขุ 119-120 เต ตตฺถ วสนฺตา เอกมคฺคนาคตา นาม นตฺถิ.
2546 1 2 อัญญตรภิกขุ 120-121 อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ.
2554/2 2 2 อัญญตรภิกขุ 121-122 เตสํ สปฺปายาหารํ ตสฺสา คุณกถํ กถยึสุ.
2549/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 125 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมํ อกาสีติ จินฺเตสิ.
2535 1 2 อารัทธวิปัสสกภิกขุ 141-142 เต อญฺญมญฺญํ ตุยฺหํ ปวิเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ.
2537 1 2 โสเรยยเถระ 152 สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยํ น ชานามาติ วทึสุ.
2550/2 1 2 โสเรยยเถระ 156-157 ชนปทวาสิโน ตํ ปวตฺตึ นํ ตโต กเรติ.
2536 2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ สนฺติเก มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ.
2540 2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ อุปปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอวาติ อาห.
2560 1 3 วิฑูฑภะ 9-10 อิติ โข มหาราช วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ.
2560 2 3 วิฑูฑภะ 10-11 กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ.
2552 1 3 วิฑูฑภะ 14-15 อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.
2552 2 3 วิฑูฑภะ 15-16 สา น จิรสฺเสว อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ.
2552/2 1 3 วิฑูฑภะ 17 พนฺธุโล เตนหิ อิมา ชีวิตกฺขยํ ปตฺตา.
2552/2 2 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย กุฏฏฺฏปราชิตา มหาโยเธ เปเสสิ.
2556/2 1 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย ปุตฺเตหิ สีสํ ฉินฺทึสุ.
2535 2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย เทวิยา อุฏฺฐายาสนา วิหารํ อคมาสิ.
2556/2 2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.
25560/2 1 3 วิฑูฑภะ 19-20 สาปิ ทฺวตฺตึสสุณิสาโย รชฺชสุขํ นานุโภติ.
25560/2 2 3 วิฑูฑภะ 20 ตทา สตฺถา สากิยานํ สรีรกิจฺจํ กาเรสิ.
2545 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมสิ.
2547 1 3 วิฑูฑภะ 24 สตฺถา ตํ กถํ สุตฺวา มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ.
2549/2 2 3 ปติปูชิกา 28-29 ปุนทิวเส ภิกฺขู คามํ อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ.
2548/2 1 3 มัจฉริยโกสิยเศรษฐี 32-33 อถ สตฺถา ปาโตว สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ.
2548 2 3 มัจฉริยโกสิยเศรษฐี 35-36 ปุนทิวเส สายณฺหสมเย เอวํ คาเม มุนี จเรติ.
2543 1 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทฺธานญฺจ มคฺคเทสเกน เปเสตุํ นาสกฺขิ.
2559 1 3 วิสาขา 47 เตน โข ปน สมเยน กตฺตพฺพยุตฺตกํ อกาสิ.
2559 2 3 วิสาขา 47-48 ราชาปิสฺส มหนฺตํ สกฺการํ ฉวิกลฺยาณํ วยกลฺยาณนฺติ
2555 1 3 วิสาขา 49-50 ตสฺมึ ปน นคเร กํสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ.
2555 2 3 วิสาขา 50-51 อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน น ธาวิตมฺหิ ตาตาติ.
2559/2 1 3 วิสาขา 51-52 พฺราหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล เอกโตว อคมํสุ.
2559/2 2 3 วิสาขา 52-53 ธนํ ตาว อมฺหากํ อภินีหารสมฺปนฺนา สํวิทหิ.
2541 1 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา สทฺธึ ธีตรํ อุยฺโยเชสิ.
2531 1 3 วิสาขา 60-61 วิสาขา สสุรํ วีชมานา มยฺหํ โทสํ โสธาเปถาติ.
2550/2 2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา โทสํ ปสฺสสีติ.
2547 2 3 วิสาขา 61-62 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา อคฺคึ อทตฺวา วสิตุนฺติ.
2550 2 3 อานันทเถรปัญหา 75 สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ กุสลํ พหุนฺติ.
2556 1 3 มหากัสสปะ 80-81 เอกสฺมี หิ ทิวเส อิมินา ว เทวาติ.
2556 2 3 มหากัสสปะ 82-83 ตทา เถโร จินฺเตสิ อุทานํ อุทาเนสิ.
2553 1 3 อัญญตรปุริสะ 100-101 ราชา กิร ปเสนทิโกสโล วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.
2553 2 3 อัญญตรปุริสะ 101-102 อถ นํ ราชา ภตฺตํ ปกฺกํ อโหสิ.
2555/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 102 โส อนุจฺฉิฏฺฐํ กตฺวา ว อรุณวตีมตฺตีกํ อทาสิ.
2555/2 2 3 อัญญตรปุริสะ 102-103        ราชา ปน จินฺเตสิ ตํ อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ.
2558 1 3 อัญญตรปุริสะ 104-106 วุตฺตํปิ เจตํ โกสลสํยุตฺเต ตสฺโสวาทํ กโรหีติ.
2558 2 3 อัญญตรปุริสะ 106  อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ มยา อิธานีโตติ.
2538 2 3 อัญญตรปุริสะ 108-109 โส ภาริยํ วติทํ สทฺธมฺมํ อวิชานตนฺติ.
2553/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 112-113 สกฺโก อหํปิ ตํ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.
2553/2 2 3 อัญญตรปุริสะ 113 ปุน ราชา อาห อนุสฺสรนฺตี โรทามีติ อาห. (วตฺวา)
2549 1 3 คัณฐิเภทกโจร 124 เต กิร เทฺว สหายกา ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ.
2546 2 3 กสกะ 133 อถ นํ ราชปุริสา วิปากํ ปฏิเสวตีติ.
2539 1 3 อุบลวัณณาเถรี 140-142 สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ทุกฺขํ นิคจฺฉตีติ.
2530 1 3 วนวาสีติสสเถระ 174-175 ทุคฺคตกาเล ทินฺนทานํ ปน ทินฺนปายสฺส นิสฺสนฺโท.
2530 2 3 วนวาสีติสสเถระ 175-176 ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตํ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทํสุ.
2558/2 1 3 วนวาสีติสสเถระ 176-177 ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สทฺธึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
2558/2 2 3 วนวาสีติสสเถระ 177-178 ปุเนกทิวสํ สามเณโร สีตกาเล ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ.
2543 2 3 วนวาสีติสสเถระ 188-189 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถา วิเวกมนุพฺรูหเยติ.
2537 2 4 มหากัปปินเถระ 14-15 สตฺถาปิ ตํทิวสํ ปจฺจูสกาเล อุทกํ วิย มา อโหสีติ.
2557 1 4 มหากัปปินเถระ 16-17 ตฺถา อาคมิสฺสติ นุ โข    เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุํ.
2557 2 4 มหากัปปินเถระ 18 สา เตสํ ภริยาโย คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
2541 2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2549 2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2557/2 1 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.
2544 2 4 บัณฑิตสามเณร 22-23 โส (ปณฺฑิโต) คามํ ลภามีติ น ชานาสีติ.
2557/2 2 4 บัณฑิตสามเณร 23-24 โส  ตสฺมึ  กเถนฺเต โกฏฺเฏติ เจว โอผุนาติ จ.
2532 2 4 บัณฑิตสามเณร 33 เถโร อฏฺฐเม ทิวเส มาติกา นาม สามเณราติ.
2529 1 4 ปัญจสตภิกขุ 45 สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ วิตฺถาเรน กเถสิ.
2529 2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชฺชิ.
2548/2 2 4 ธัมมัสสวนะ 49-59 สาวตฺถิยํ กิร เอกวีถิวาสิโน มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรนฺติ.
2562 1 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 70-71 เถโร ปน ปุถุชฺชโน อุกฺกุฏิกํ  นิสีทิ.
2562 2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71 อถ นํ สามเณโร คุณสมฺปนฺโน ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
2542 2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71-72 โส คนฺตฺวา สตฺถารํ อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ.
2529 3 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 75 มาตาปิสฺส เรวตกุมารํ ปพฺพชิตุํ วฏฺฏตีติ.
2533 2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 77-78 โถกํ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร ...ฐานสตานิ จ มาเปสิ.
2534 2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.
2545 2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 79-80 อุปาสิกา จินฺเตสิ ปฐมํ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
2562/2 1 4 สังกิจจสามเณร 119 สตฺถา เอตสฺมึ คเต คามํ ปาปุณึสุ.
2562/2 2 4 สังกิจจสามเณร 119-120 มนุสฺสา เต ทิสฺวา กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชิสฺสามาติ.
2531 2 4 ปฏาจารา 136-138 อถ เตสํ คจฺฉนฺตานํ เวเคน อุทเก ปติ.
2539 2 4 กิสาโคตมี 143 สาวตฺถิยํ กิเรกสฺส เตน ทินฺนกํ วลญฺเชยฺยาสีติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system