สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ตติย-จตุตฺถ-ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 349-350 น ภิกฺขเว คิหิปารุตํ วิการํ กโรนฺตสฺส ทุกฺกฎํ.
  2 เสนาสนขันธกะ 381-382 ตสฺมา มูลเฉชฺชวเสน สกฺกาติ คเหตพฺพเมว.
2539 1 มหาขันธกะ 64-65 น ภิกฺขเว อิณายิโกติ อยํ ตตฺถ สามีจิ.
  2 อุโบสถขันธกะ 127-128 ตาลมูลกปพฺพเตปิ อุปริ สีมา ฐิตา สีมา โอตรติ.
2540 1 มหาขันธกะ 31-32 สารีปุตฺโตปิ โข อกาโล เอวํวาที มหาสมโณติ.
  2 มหาขันธกะ 101-103 หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถูสุ สตฺโต อขุชโช นาม นตฺถิ.
2541 1 เภสัชชขันธกะ 199-200 ยํ อิมาสุ จตูสุ วินาสิตกาเล ชหิตวตฺถุกา โหติ.
  2 เภสัชชขันธกะ 206-207 ตทหุปฏิคฺคหิตํ กาเล สนฺนิธมปิ น ชเนตีติ.
2542 1 มหาขันธกะ 89-90 ตตฺร วิตฺถารนโย อาคโตติ สพฺพํ ปุริมสทิสเมว.
  2 อุโบสถขันธกะ 139-140 นทิยา ปน สงฺฆกมฺมํ อากาเส ฐิโต วฏฏติ.
2543 1 มหาขันธกะ 51-52 อิทานิ ยํ ปุพฺเพ อชฺฌาเร อาจารวิปนฺโน นาม.
  2 มหาขันธกะ 61-62 ราชภฎวตฺถุสฺมึ ปจฺจนฺตํ ตมฺปิ ปพฺพาเชตุ งฏฏติ.
2544 1 อุโบสถขันธกะ 177-118 ปาสาณนิมิตฺเต อยคุฬมฺปิ อญฺญตฺถ น กิตฺเตตพฺพํ.
  2 ปัญจวัคคะ 607-608 กมฺมวคฺเค. จตุนฺนํ ปญฺจหิ หารเณหิ วิปชฺชนฺติ.
2545 1 อุโบสถขันธกะ 152-153 สรติปิ อุโปสถํ นปิ จาตุทฺทสิเกปิ เอเสว นโย.
  2 เภสัชชขันธกะ 202 กาเชหิ คาหาเปตฺวาติ เอส นโย สพฺพปาเนสุ.
2546 1 อุโบสถขันธกะ 153-154 ภควตา ปญฺญตฺตํ น สาปตฺติเกน เทเสตุ วฏฏติ.
  2 เภสัชชขันธกะ 202-203 เตสุ ปน ชมฺพุปานนฺติ จตสฺโส รสา อนญฺญตาติ.
2547 1 อุโบสถขันธกะ 118-119 วนนิมิตตฺเต ติณวนํ วา วลญฺชิยมานาเยว วฏฏติ.
  2 กฐินขันธกะ 211-212 กฐินตฺถารเกนาปิ ธมฺเมน กริสฺสามีติ น คเหตพฺพํ.
2548 1 มหาขันธกะ 21-22 อนุชานามิ ภิกฺขเว โหติ นหาหีติ วตฺตพฺโพ.
  2 มหาขันธกะ 99-100 อุภโตพฺยญฺชนโกติ อิทมฺปิธ เวทิตพฺโพ.
2549 1 มหาขันธกะ 103-104 วามโนติ ชงฺฆวามโน น ปพฺพาเชตพฺโพ.
  2 อุโบสถขันธกะ 128 อถ เลนํ อติขุทฺทกํ ปุริมนเยนปิ เวทิตพฺพํ.
2550 1 มหาขันธกะ 63-64 น ภิกฺขเว การเภทโกติ โส น ปพฺพาเชตพฺโพ.
  2 มหาขันธกะ 66-67 น ภิกฺขเว ทาโส อาโรเปนฺติ น วฏฺฏติ.
2551 1 มหาขันธกะ 111 โคตฺเตนปิ อนุสฺสาเวตุนฺติ เอส ปฏิกฺเขโป.
  2 ปวารณา 174-176 เทฺว ตโย อุโปสเถ อุตฺตานเมวาติ.
2552 1 วัสสูปนายิกขันธกะ 160-161 สตฺตาหกรณีเยสุ ภิกฺขุนีสงฺฆํ วา ทาเปตุํ คนฺตพฺพํ.
  2 วัสสูปนายิกขันธกะ 161 อยมฺปเนตฺถ ปาลิมุตฺตกรตฺติจฺเฉทวินิจฺฉโย คนฺตุํ น ลภติ.
  2 วัสสูปนายิกขันธกะ 164-165 ปิสาจิลฺลิกาติ ปิสาจาเยว มหาวิภงฺเค วุตฺตํ.
2553 1 มหาขันธกะ 34-35 อนุชานามิ ภิกฺขเว คหิโตติ ญาตุํ วฏฺฏติ.
  2 มหาขันธกะ 37-38 สินฺนํ โหตีติ ตินฺนํ ตถา น กาตพฺพํ.
2554 1 จีวรขันธกะ 230-231 จีวรนิทาหเกนาปิ ภณฺฑาคาริกสฺส สงฺคหํ กาตุํ วฏฺฏตีติ (มญฺญิสฺสนฺตีติ)
  2 จีวรขันธกะ 231-232 น ภิกฺขเว ภณฺฑาคาริโก ปฏิวึเส ฐเปตฺวาติ อตฺโถ.
2555 1 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 597-598 ฉ กมฺมานีติ อธมฺมกมฺมํ เอตมตฺถํ โรจยาม.
  2 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 598-599 วุตฺตํปิ เจตํ ยา สา วิสฺสชฺชนํ อุตฺตานเมวาติ.
2556 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 334-335 ทุมาสิกํ วา ทุวงฺคุลํ วาติ สพฺพตฺถ ทุกฺกฏํ.
  2 ขุททกวัตถุขันธกะ 335-336 น ภิกฺขเว นจฺจํ วาติ ปทพฺยญฺชนานิ ทสฺเสตพฺพานิ.
2557 1 มหาขันธกะ 84-85 น ภิกฺขเว มุขทฺวาริโก ยาจติ ทาตุํ วฏฺฏติ.
  2 มหาขันธกะ 86-87 อยํ วิเสโส ฯ  อวณฺณภาสเน ปน องฺคํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
2558 1 จีวรขันธกะ 247-248 ปฏิรูเป คาหเกติ สเจ สีมาย เทติ นาม.
  2 จีวรขันธกะ 248-249 อุปจารสีมา ปริกฺขิตฺตสฺส เตสํเยว หิ ตํ ปาปุณาติ.
2559 1 เสนาสนขันธกะ 369-370 โย ปน คาโม ปฏิกฺกมฺม สงฆวเสน น กาตพฺพํ.
  2 เสนาสนขันธกะ 370 ชาตรูปรชตวเสนาปิ ตานิ คาเหตพฺพานิ.
2560 1 เภสัชชขันธกะ 200-201 อิมา ปน กปฺปิยกุฏิโย กตฺวา ปริภุญฺชิตพฺพํ.
  2 เภสัชชขันธกะ 205-206 อฏฺฐ ปานานิ อนุญฺญาตานิ อนุโลมานิ เวทิตพฺพานิ.
2561 1 อุโบสถขันธกะ 155-156 อาวาสิกานํ ภิกฺขูนํ โธวนอุทกนิสฺเสกนฺติ อตฺโถ.
  2 อุโบสถขันธกะ 156-157 นานาสํวาสกาทิวตฺถูสุ กโต ภวิสฺสตีติ.
2562 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 336-337 สรภญฺญนฺติ สเรน อปฺปฏิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา.
  2 ขุททกวัตถุขันธกะ 337-338 น ภิกฺขเว โสวณฺณมโย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2548 1 มหาขันธกะ 21-22 อนุชานามิ ภิกฺขเว โหติ นหาหีติ วตฺตพฺโพ.
2540 1 มหาขันธกะ 31-32 สารีปุตฺโตปิ โข อกาโล เอวํวาที มหาสมโณติ.
2553 1 มหาขันธกะ 34-35 อนุชานามิ ภิกฺขเว คหิโตติ ญาตุํ วฏฺฏติ.
2553 2 มหาขันธกะ 37-38 สินฺนํ โหตีติ ตินฺนํ ตถา น กาตพฺพํ.
2543 1 มหาขันธกะ 51-52 อิทานิ ยํ ปุพฺเพ อชฺฌาเร อาจารวิปนฺโน นาม.
2543 2 มหาขันธกะ 61-62 ราชภฎวตฺถุสฺมึ ปจฺจนฺตํ ตมฺปิ ปพฺพาเชตุ งฏฏติ.
2550 1 มหาขันธกะ 63-64 น ภิกฺขเว การเภทโกติ โส น ปพฺพาเชตพฺโพ.
2539 1 มหาขันธกะ 64-65 น ภิกฺขเว อิณายิโกติ อยํ ตตฺถ สามีจิ.
2550 2 มหาขันธกะ 66-67 น ภิกฺขเว ทาโส อาโรเปนฺติ น วฏฺฏติ.
2557 1 มหาขันธกะ 84-85 น ภิกฺขเว มุขทฺวาริโก ยาจติ ทาตุํ วฏฺฏติ.
2557 2 มหาขันธกะ 86-87 อยํ วิเสโส ฯ  อวณฺณภาสเน ปน องฺคํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
2542 1 มหาขันธกะ 89-90 ตตฺร วิตฺถารนโย อาคโตติ สพฺพํ ปุริมสทิสเมว.
2548 2 มหาขันธกะ 99-100 อุภโตพฺยญฺชนโกติ อิทมฺปิธ เวทิตพฺโพ.
2540 2 มหาขันธกะ 101-103 หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถูสุ สตฺโต อขุชโช นาม นตฺถิ.
2549 1 มหาขันธกะ 103-104 วามโนติ ชงฺฆวามโน น ปพฺพาเชตพฺโพ.
2551 1 มหาขันธกะ 111 โคตฺเตนปิ อนุสฺสาเวตุนฺติ เอส ปฏิกฺเขโป.
2547 1 อุโบสถขันธกะ 118-119 วนนิมิตตฺเต ติณวนํ วา วลญฺชิยมานาเยว วฏฏติ.
2539 2 อุโบสถขันธกะ 127-128 ตาลมูลกปพฺพเตปิ อุปริ สีมา ฐิตา สีมา โอตรติ.
2549 2 อุโบสถขันธกะ 128 อถ เลนํ อติขุทฺทกํ ปุริมนเยนปิ เวทิตพฺพํ.
2542 2 อุโบสถขันธกะ 139-140 นทิยา ปน สงฺฆกมฺมํ อากาเส ฐิโต วฏฏติ.
2545 1 อุโบสถขันธกะ 152-153 สรติปิ อุโปสถํ นปิ จาตุทฺทสิเกปิ เอเสว นโย.
2546 1 อุโบสถขันธกะ 153-154 ภควตา ปญฺญตฺตํ น สาปตฺติเกน เทเสตุ วฏฏติ.
2561 1 อุโบสถขันธกะ 155-156 อาวาสิกานํ ภิกฺขูนํ โธวนอุทกนิสฺเสกนฺติ อตฺโถ.
2561 2 อุโบสถขันธกะ 156-157 นานาสํวาสกาทิวตฺถูสุ กโต ภวิสฺสตีติ.
2552 1 วัสสูปนายิกขันธกะ 160-161 สตฺตาหกรณีเยสุ ภิกฺขุนีสงฺฆํ วา ทาเปตุํ คนฺตพฺพํ.
2552 2 วัสสูปนายิกขันธกะ 161 อยมฺปเนตฺถ ปาลิมุตฺตกรตฺติจฺเฉทวินิจฺฉโย คนฺตุํ น ลภติ.
2552 2 วัสสูปนายิกขันธกะ 164-165 ปิสาจิลฺลิกาติ ปิสาจาเยว มหาวิภงฺเค วุตฺตํ.
2551 2 ปวารณา 174-176 เทฺว ตโย อุโปสเถ อุตฺตานเมวาติ.
2544 1 อุโบสถขันธกะ 177-118 ปาสาณนิมิตฺเต อยคุฬมฺปิ อญฺญตฺถ น กิตฺเตตพฺพํ.
2541 1 เภสัชชขันธกะ 199-200 ยํ อิมาสุ จตูสุ วินาสิตกาเล ชหิตวตฺถุกา โหติ.
2560 1 เภสัชชขันธกะ 200-201 อิมา ปน กปฺปิยกุฏิโย กตฺวา ปริภุญฺชิตพฺพํ.
2545 2 เภสัชชขันธกะ 202 กาเชหิ คาหาเปตฺวาติ เอส นโย สพฺพปาเนสุ.
2546 2 เภสัชชขันธกะ 202-203 เตสุ ปน ชมฺพุปานนฺติ จตสฺโส รสา อนญฺญตาติ.
2560 2 เภสัชชขันธกะ 205-206 อฏฺฐ ปานานิ อนุญฺญาตานิ อนุโลมานิ เวทิตพฺพานิ.
2541 2 เภสัชชขันธกะ 206-207 ตทหุปฏิคฺคหิตํ กาเล สนฺนิธมปิ น ชเนตีติ.
2547 2 กฐินขันธกะ 211-212 กฐินตฺถารเกนาปิ ธมฺเมน กริสฺสามีติ น คเหตพฺพํ.
2554 1 จีวรขันธกะ 230-231 จีวรนิทาหเกนาปิ ภณฺฑาคาริกสฺส สงฺคหํ กาตุํ วฏฺฏตีติ (มญฺญิสฺสนฺตีติ)
2554 2 จีวรขันธกะ 231-232 น ภิกฺขเว ภณฺฑาคาริโก ปฏิวึเส ฐเปตฺวาติ อตฺโถ.
2558 1 จีวรขันธกะ 247-248 ปฏิรูเป คาหเกติ สเจ สีมาย เทติ นาม.
2558 2 จีวรขันธกะ 248-249 อุปจารสีมา ปริกฺขิตฺตสฺส เตสํเยว หิ ตํ ปาปุณาติ.
2556 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 334-335 ทุมาสิกํ วา ทุวงฺคุลํ วาติ สพฺพตฺถ ทุกฺกฏํ.
2556 2 ขุททกวัตถุขันธกะ 335-336 น ภิกฺขเว นจฺจํ วาติ ปทพฺยญฺชนานิ ทสฺเสตพฺพานิ.
2562 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 336-337 สรภญฺญนฺติ สเรน อปฺปฏิกฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา.
2562 2 ขุททกวัตถุขันธกะ 337-338 น ภิกฺขเว โสวณฺณมโย วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ.
2538 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 349-350 น ภิกฺขเว คิหิปารุตํ วิการํ กโรนฺตสฺส ทุกฺกฎํ.
2559 1 เสนาสนขันธกะ 369-370 โย ปน คาโม ปฏิกฺกมฺม สงฆวเสน น กาตพฺพํ.
2559 2 เสนาสนขันธกะ 370 ชาตรูปรชตวเสนาปิ ตานิ คาเหตพฺพานิ.
2538 2 เสนาสนขันธกะ 381-382 ตสฺมา มูลเฉชฺชวเสน สกฺกาติ คเหตพฺพเมว.
2555 1 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 597-598 ฉ กมฺมานีติ อธมฺมกมฺมํ เอตมตฺถํ โรจยาม.
2555 2 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 598-599 วุตฺตํปิ เจตํ ยา สา วิสฺสชฺชนํ อุตฺตานเมวาติ.
2544 2 ปัญจวัคคะ 607-608 กมฺมวคฺเค. จตุนฺนํ ปญฺจหิ หารเณหิ วิปชฺชนฺติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system