สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6 ไทยเป็นมคธ

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี กลึว กตฺวา สโฐติ.
  2 8 สุนทรสมุทรเถระ 155-156 เต ปุนทิวเส เถรสฺส ฐิตา อิมํ คาถมาห.
2539 1 5 วิสาขสหายิกะ 91-92 สาวตฺถิยํ กิร ปญฺจสตา อิทานิ กึ กริสฺสถาติ.
  2 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผุลฺลตีติ.
2540 1 5 อสัญญตปริขารภิกขุ 14-15 โส กิร ยงฺกิญฺจิ โถกํ โถกํปิ จินนฺติ.
  2 7 ปัญจุบาสก 25-26 เอเตสุ หิ โย เอส วิย สกฺกจฺจํ สุณาติ.
2541 1 7 จูฬสารีภิกขุ 17-17 สุชีวํ อหิริเกนาติ อิมํ สุทฺธาชีเวน ปสฺสตาติ.
  2 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 ยถา หิ สุรกาโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2542 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา อาห กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.
  2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร เตเชน วิโรจตีติ วตฺวา (อาห).
2543 1 5 รูปนันทาเถรี 103-104 จตุปฺปมาณิเก หิ ตมาทาย นิกฺขมึสุ.
  2 7 มหาธนวาณิช 80-81 สตฺถา นคเร ปิณฺฑาย อาจิกฺขเต มุนีติ.
2544 1 5 พิฬาลปทกเสฎฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํ โถกํปิ อาจินนฺติ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2545 1 6 อัตตทัตถเถระ 26-27 สตฺถา ตสฺส อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺยาติ.
  2 8 สัมพหุลภิกขุ 69-70 ตสฺมึ ปน กาเล นวสตา กริ, เคหํ คจฺฉาติ.
2546 1 5 สุขสามเณร 85-86 จตสฺโส หิ สมฺปทา อุปฏฺฐากุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
  2 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ อนาถปิณฺฑิโกปิ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.
2547 1 6 เปสการธีตุ 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ.
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 89 สาปิ โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ.
2548 1 5 อนาถปิณฑกะ 12-13 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ปาปานิเยว ปสฺสติ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2549 1 6 อุปนันทสักยบุตร 8-9 สตฺถา อิมํ อตีตํ น กิลิสฺเสยฺยาติ.
  2 8 วักกลิเถระ 82-83 โส กิรายสฺมา สาวตฺถิยํ คิชฺฌกูฏํ  อภิรุหิ.
2550 1 5 วิสาขา 53-54 วิสาขา ตาสุ มหลฺลกิตฺถิโย อิทเมตฺถ โอปมฺมปฏิปาทนํ.
  2 6 สักกะ 134-135 ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ.
2551 1 5 อชครเปรต 56-57 อถ นํ สมีเป ฐิตา เม ขมาหีติ อาห.
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 173-174 อถ นํ สตฺถา ปุจฺฉิ สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.
2552 1 5 รูปนันทาเถรี 102-103 สา กิเรกทิวสํ จินฺเตสิ กเถนฺตาว ปวิสนฺติ.
  2 5 รูปนันทาเถรี 103-104 รูปนนฺทา  ภิกฺขุนีนญฺเจว อตฺตานํ อวมญฺญิ.
2553 1 8 สุมนสามเณร 86-87 ปจฺเจกพุทฺโธ "เอวํ โหตุ กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ.
  2 8 สุมนสามเณร 87-88 อถสฺส โส อุปมํ อาหริ ตทเหว วิปากํ เทติ.
2554 1 7 สูกรเปรต 68-69 ธมฺมกถิโก "ภนฺเต อิตโรปิ ปาวิสิ.
  2 7 สูกรเปรต 69-70 มหาเถโร ตํ ทิสฺวาว อตฺตภาเวน ทุกฺขํ อนุโภติ.
2555 1 8 โชติกเถระ 177-178 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส หิ ขมาเปหิ ตาตาติ.
  2 8 โชติกเถระ 178-179 โส "สาธุ ภนฺเตติ กตภาเวน นิพฺพตฺติ.
2556 1 6 อุตตราอุบาสิกา 172 สา กิร อฑฺฒมาสํ สตปากเตเลน อพฺภญฺชิ.
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 ตสฺมึ ขเณ สา อตฺตโน คเหตฺวา อุตฺตรา สํวิทหิ.
2557 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 87-88 นครวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ทตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 88-89 เตน จ สมเยน พิมฺพิสารสฺส สตฺถุ คมนกาลํ อาโรเจสิ.
2558 1 8 เขมา 23-24 สาปิ เตน สทฺธึ ตสฺส มตฺถเก อฏฺฐาสิ.
  2 8 เขมา 24-25 ตํทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสกาเล สิปฺปํ กิร ทสฺเสตูติ อาห.
2559 1 6 ปเสนทิโกศล 129-131 เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ.
  2 6 ปเสนทิโกศล 131 ราชาปิสฺส คาถํ สุตฺวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ.
2560 1 8 ปัพภารวาสิติสสเถระ 130-131 เทวตา ตํ อาคจฺฉนฺตํ เลนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
  2 8 ปัพภารวาสิติสสเถระ 131-132 เถโรปิ ภตฺตกิจฺจาวสาเน พลวปฺปีติ อุปฺปชฺชิ.
2561 1 5 ลาชเทวธีตา 7-8 สา ทฺวาทสหตฺถํ อิธ มาคมิ ปฏิกฺกมาติ.
  2 5 ลาชเทวธีตา 8 สา มา มํ ภนฺเต สมฺปราเย จ สุขเมวาติ.
2562 1 5 สุขสามเณร 81-82 โส ภตึ กโรนฺโต วฑฺเฒตฺวา ฐปยึสุ.
  2 5 สุขสามเณร 83 โส ตีณิ สํวจฺฉรานิ ปุณฺณจนฺโท วิย ปริปูเรนฺตุ
2563 1 7 เมณฑกเศรษฐี 33-34 สุณิสาปิสฺส อตฺตโน โอโลเกนฺตาว อฏฺฐํสุ.
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 34-35 อติกฺกนฺเต ปน ชีวิตํ ลภึสุเยว.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2561 1 5 ลาชเทวธีตา 7-8 สา ทฺวาทสหตฺถํ อิธ มาคมิ ปฏิกฺกมาติ.
2561 2 5 ลาชเทวธีตา 8 สา มา มํ ภนฺเต สมฺปราเย จ สุขเมวาติ.
2548 1 5 อนาถปิณฑกะ 12-13 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ปาปานิเยว ปสฺสติ.
2540 1 5 อสัญญตปริขารภิกขุ 14-15 โส กิร ยงฺกิญฺจิ โถกํ โถกํปิ จินนฺติ.
2544 1 5 พิฬาลปทกเสฎฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํ โถกํปิ อาจินนฺติ.
2550 1 5 วิสาขา 53-54 วิสาขา ตาสุ มหลฺลกิตฺถิโย อิทเมตฺถ โอปมฺมปฏิปาทนํ.
2551 1 5 อชครเปรต 56-57 อถ นํ สมีเป ฐิตา เม ขมาหีติ อาห.
2562 1 5 สุขสามเณร 81-82 โส ภตึ กโรนฺโต วฑฺเฒตฺวา ฐปยึสุ.
2562 2 5 สุขสามเณร 83 โส ตีณิ สํวจฺฉรานิ ปุณฺณจนฺโท วิย ปริปูเรนฺตุ
2546 1 5 สุขสามเณร 85-86 จตสฺโส หิ สมฺปทา อุปฏฺฐากุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
2539 1 5 วิสาขาย สหายิกา 91-92 สาวตฺถิยํ กิร ปญฺจสตา อิทานิ กึ กริสฺสถาติ.
2552 1 5 รูปนันทาเถรี 102-103 สา กิเรกทิวสํ จินฺเตสิ กเถนฺตาว ปวิสนฺติ.
2543 1 5 รูปนันทาเถรี 103-104 จตุปฺปมาณิเก หิ ตมาทาย นิกฺขมึสุ.
2552 2 5 รูปนันทาเถรี 103-104 รูปนนฺทา  ภิกฺขุนีนญฺเจว อตฺตานํ อวมญฺญิ.
2549 1 6 อุปนันทสักยบุตร 8-9 สตฺถา อิมํ อตีตํ น กิลิสฺเสยฺยาติ.
2539 2 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผุลฺลตีติ.
2545 1 6 อัตตทัตถเถระ 26-27 สตฺถา ตสฺส อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺยาติ.
2547 1 6 เปสการธีตุ 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ.
2547 2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 89 สาปิ โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ.
2542 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา อาห กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ.
2559 1 6 ปเสนทิโกศล 129-131 เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ.
2559 2 6 ปเสนทิโกศล 131 ราชาปิสฺส คาถํ สุตฺวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ.
2550 2 6 สักกะ 134-135 ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ.
2556 1 6 อุตตราอุบาสิกา 172 สา กิร อฑฺฒมาสํ สตปากเตเลน อพฺภญฺชิ.
2556 2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 ตสฺมึ ขเณ สา อตฺตโน คเหตฺวา อุตฺตรา สํวิทหิ.
2551 2 6 อุตตราอุบาสิกา 173-174 อถ นํ สตฺถา ปุจฺฉิ สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.
2541 1 7 จูฬสารีภิกขุ 17-17 สุชีวํ อหิริเกนาติ อิมํ สุทฺธาชีเวน ปสฺสตาติ.
2541 2 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 ยถา หิ สุรกาโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2540 2 7 ปัญจุบาสก 25-26 เอเตสุ หิ โย เอส วิย สกฺกจฺจํ สุณาติ.
2563 1 7 เมณฑกเศรษฐี 33-34 สุณิสาปิสฺส อตฺตโน โอโลเกนฺตาว อฏฺฐํสุ.
2563 2 7 เมณฑกเศรษฐี 34-35 อติกฺกนฺเต ปน ชีวิตํ ลภึสุเยว.
2538 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี กลึว กตฺวา สโฐติ.
2554 1 7 สูกรเปรต 68-69 ธมฺมกถิโก "ภนฺเต อิตโรปิ ปาวิสิ.
2554 2 7 สูกรเปรต 69-70 มหาเถโร ตํ ทิสฺวาว อตฺตภาเวน ทุกฺขํ อนุโภติ.
2543 2 7 มหาธนวาณิช 80-81 สตฺถา นคเร ปิณฺฑาย อาจิกฺขเต มุนีติ.
2548 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2557 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 87-88 นครวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ทตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.
2557 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 88-89 เตน จ สมเยน พิมฺพิสารสฺส สตฺถุ คมนกาลํ อาโรเจสิ.
2544 2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2546 2 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ อนาถปิณฺฑิโกปิ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.
2558 1 8 เขมา 23-24 สาปิ เตน สทฺธึ ตสฺส มตฺถเก อฏฺฐาสิ.
2558 2 8 เขมา 24-25 ตํทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสกาเล สิปฺปํ กิร ทสฺเสตูติ อาห.
2545 2 8 สัมพหุลภิกขุ 69-70 ตสฺมึ ปน กาเล นวสตา กริ, เคหํ คจฺฉาติ.
2549 2 8 วักกลิเถระ 82-83 โส กิรายสฺมา สาวตฺถิยํ คิชฺฌกูฏํ  อภิรุหิ.
2553 1 8 สุมนสามเณร 86-87 ปจฺเจกพุทฺโธ "เอวํ โหตุ กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ.
2553 2 8 สุมนสามเณร 87-88 อถสฺส โส อุปมํ อาหริ ตทเหว วิปากํ เทติ.
2542 2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร เตเชน วิโรจตีติ วตฺวา (อาห).
2560 1 8 ปัพภารวาสิติสสเถระ 130-131 เทวตา ตํ อาคจฺฉนฺตํ เลนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
2560 2 8 ปัพภารวาสิติสสเถระ 131-132 เถโรปิ ภตฺตกิจฺจาวสาเน พลวปฺปีติ อุปฺปชฺชิ.
2538 2 8 สุนทรสมุทรเถระ 155-156 เต ปุนทิวเส เถรสฺส ฐิตา อิมํ คาถมาห.
2555 1 8 โชติกเถระ 177-178 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส หิ ขมาเปหิ ตาตาติ.
2555 2 8 โชติกเถระ 178-179 โส "สาธุ ภนฺเตติ กตภาเวน นิพฺพตฺติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system