สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

วิสุทฺธิมคฺค

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 1 สีล 41-42 เสนาสนนฺติ สยนญฺจ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ.
  2 2 อนุสสติ 41-41 อุทรํ นาม อุภโต โลหิตมํสาทีนิ อุปพฺรูหยติ.
2539 1 1 ปฐวีกสิณ 203-204 เอตฺตาวตา ปเนส วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ.
  2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2540 1 1 สีล 67-68 ตตฺถ ปจฺฉิเม ภิกฺขเว สมฺปชฺชลิตํ สโชติภูตนฺติ.
  2 2 สมาธิ 158-160 กถํ อาสยโต ปริปกฺกโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2541 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
  2 2 อนุสสติ 31-32 ตโจติ สกลสรีรํ สีสจมฺมํ ววฏฺฐเปตพฺพํ.
2542 1 1 สีล 26-27 เอวํ ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ.
  2 1 อนุสสติ 89-90 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 154-155 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ วิตฺถาโร.
  2 2 สมาธิ 155-156 ตตฺถ คมนโตติ อุทกเวคภินฺนวิสมมคฺโคปิ ทฏฺฐพฺโพ โหติ.
2544 1 1 กัมมัฏฐาน 108-109 จตุกฺเกสุ ปฐมจตุกฺเก. โหติ กตาธิการสฺส ขิปฺปา.
  2 2 สมาธิ 157-158 กถํ ปริเยสนโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2545 1 1 ฉอนุสสติ 270 ภาคฺยวตาย จสฺส ภควาติ วุจฺจติ.
  2 2 อนุสสติ 89-90 เอวเมเตสํ มทนิมฺมทนตาทีนํ อริเย อุปสเม สตินฺติ.
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 204 อุเปกฺขโก จ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา.
  2 2 อนุสสติ 80 เอวํ นิพฺพตฺตจตุกฺกปญฺจกชฺฌาโน อคฺคทกฺขิเนยฺโย โหติ.
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 129-130 ตา ปเนตาจริยา มตานุสาเรน วินิจฺฉโย.
  2 2 สมาธิ 188-189 จุณฺณโตติ อิมสฺมึ หิ จุณฺณโต มนสิกาตพฺพา.
2548 1 1 ปฐวีกสิณ 200-201 อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ วตฺตพฺพเมวาติ.
  2 2 อิทธิ 201-202 อิธ ภิกฺขุ ปฐวีกสิเณ องฺคารมฺมณสงฺกนฺติกํ นาม.
2549 1 1 เสสกสิณ 216-217 ปญฺจกชฺฌานํ ปน นิพฺพตฺตนฺเตน ปฐมํ ปฐมเมวาติ
  2 2 อนุสสติ 53-54 อิทานิ ยนฺตํ ปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส.
2550 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อาจารโคจรสมฺปนฺโน.
  2 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต อนุสฺสริตพฺโพ.
2551 1 1 ปฐวีกสิณ 184-185 ผรณาปีติยา ปน เอวเมตฺถ ทฏฺฐพฺโพ.
  2 1 ปฐวีกสิณ 196-197 ตตฺริมา ปญฺจ อุฏฺฐานวสี นาม.
2552 1 2 วิสุทธิมรรค 120-121 มุทิตาภาวนํ อารภนฺเตนาปิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ.
  2 2 วิสุทธิมรรค 124 เอเกกสฺส เจตฺถ วิเหเสสฺสตีติ อฏฺฐานเมตํ.
2553 1 1 ธุดงค์ 79-80 อยํ ปน ปเภโท ปํสุกูเล รโต สิยาติ.
  2 1 ธุดงค์ 90-91 สเจ ปน วิหาโร ภิชฺชตีติ อยเมตฺถ เภโท.
2554 1 1 ธุดงค์ 86 ปเภทโต ปน อยมฺปิ รติเมกาสนโภชเน ยตีติ.
  2 1 ปฐวีกสิณ 193-194 นิมิตฺตคฺคหเณน จสฺส ปุน ปฏิภาคนิมิตฺตํ วฑฺเฒตพฺพนฺติ.
2555 1 2 อิทธิ 218-220 กามญฺจ เอส อตฺโถ ตํ ปน วตฺถุนา ทีเปตพฺพํ.
  2 2 อิทธิ 222-224 ตตฺร เย เต พหู นิมฺมิตา สยมฺปิ ปสฺสิตุกาโม ปสฺสติ.
2556 1 2 อนุสสติ 44-45 เสมฺหนฺติ สรีรพฺภนฺตเร วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว.
  2 2 อนุสสติ 54-55 อานาปานสฺสติสมาธีติ เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ.
2557 1 1 เสสกสิณ 225-226 สพฺพาเนว อุทฺธํ อโธ ภาวนา น อิชฺฌติ.
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237-239 เอวํ อาคมนมคฺคํ ววฏฺฐเปตฺวา นิมิตฺตุปลกฺขณา อสมฺโมหตฺถาติ.
2558 1 2 อภิญญา 277-278 ตตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติปิ เจตฺถ ปุริโส โอปมฺมํ.
  2 2 อภิญญา 278-279 เอโก กิร รตฺตึ รูปทสฺสเนน อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพํ.
2559 1 2 สมาธิ 197-198 เอตฺตาวตา จ ยํ สมาธิสฺส ภววิเสสานิสํสา โหติ.
  2 2 อิทธิวิธี 247-248 มโนมยํ กาตุกาโม ปน อยํ มโนมยา อิทฺธิ.
2560 1 1 ฉอนุสสติ 289-290 ยํ ปน เอตาสํ ปรมตฺถวิสุทฺธิอธิคมตฺถาย กถิตา.
  2 1 ฉอนุสสติ 290-291 อุโปสถสุตฺเตปิ กถญฺจ กฏฺฐอนฺธการวาสิปุสฺสเทวตฺเถโร วิย.
2561 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 245-246 อฏฺฐิกํ โส ปสฺเสยฺย ยุชฺชมานวเสน  สลฺลกฺเขตพฺพํ.
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 246-247 อิทญฺจ ปน กมฺมฏฺฐานํ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ.
2562 1          
  2          

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2550 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อาจารโคจรสมฺปนฺโน.
2542 1 1 สีล 26-27 เอวํ ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ.
2538 1 1 สีล 41-42 เสนาสนนฺติ สยนญฺจ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ.
2540 1 1 สีล 67-68 ตตฺถ ปจฺฉิเม ภิกฺขเว สมฺปชฺชลิตํ สโชติภูตนฺติ.
2553 1 1 ธุดงค์ 79-80 อยํ ปน ปเภโท ปํสุกูเล รโต สิยาติ.
2554 1 1 ธุดงค์ 86 ปเภทโต ปน อยมฺปิ รติเมกาสนโภชเน ยตีติ.
2542 2 1 อนุสสติ 89-90 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.
2553 2 1 ธุดงค์ 90-91 สเจ ปน วิหาโร ภิชฺชตีติ อยเมตฺถ เภโท.
2544 1 1 กัมมัฏฐาน 108-109 จตุกฺเกสุ ปฐมจตุกฺเก. โหติ กตาธิการสฺส ขิปฺปา.
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 129-130 ตา ปเนตาจริยา มตานุสาเรน วินิจฺฉโย.
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 154-155 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ วิตฺถาโร.
2551 1 1 ปฐวีกสิณ 184-185 ผรณาปีติยา ปน เอวเมตฺถ ทฏฺฐพฺโพ.
2554 2 1 ปฐวีกสิณ 193-194 นิมิตฺตคฺคหเณน จสฺส ปุน ปฏิภาคนิมิตฺตํ วฑฺเฒตพฺพนฺติ.
2551 2 1 ปฐวีกสิณ 196-197 ตตฺริมา ปญฺจ อุฏฺฐานวสี นาม.
2548 1 1 ปฐวีกสิณ 200-201 อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ วตฺตพฺพเมวาติ.
2539 1 1 ปฐวีกสิณ 203-204 เอตฺตาวตา ปเนส วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ.
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 204 อุเปกฺขโก จ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา.
2541 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
2549 1 1 เสสกสิณ 216-217 ปญฺจกชฺฌานํ ปน นิพฺพตฺตนฺเตน ปฐมํ ปฐมเมวาติ
2557 1 1 เสสกสิณ 225-226 สพฺพาเนว อุทฺธํ อโธ ภาวนา น อิชฺฌติ.
2557 2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237-239 เอวํ อาคมนมคฺคํ ววฏฺฐเปตฺวา นิมิตฺตุปลกฺขณา อสมฺโมหตฺถาติ.
2561 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 245-246 อฏฺฐิกํ โส ปสฺเสยฺย ยุชฺชมานวเสน  สลฺลกฺเขตพฺพํ.
2561 2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 246-247 อิทญฺจ ปน กมฺมฏฺฐานํ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ.
2545 1 1 ฉอนุสสติ 270 ภาคฺยวตาย จสฺส ภควาติ วุจฺจติ.
2560 1 1 ฉอนุสสติ 289-290 ยํ ปน เอตาสํ ปรมตฺถวิสุทฺธิอธิคมตฺถาย กถิตา.
2560 2 1 ฉอนุสสติ 290-291 อุโปสถสุตฺเตปิ กถญฺจ กฏฺฐอนฺธการวาสิปุสฺสเทวตฺเถโร วิย.
2541 2 2 อนุสสติ 31-32 ตโจติ สกลสรีรํ สีสจมฺมํ ววฏฺฐเปตพฺพํ.
2538 2 2 อนุสสติ 41-41 อุทรํ นาม อุภโต โลหิตมํสาทีนิ อุปพฺรูหยติ.
2556 1 2 อนุสสติ 44-45 เสมฺหนฺติ สรีรพฺภนฺตเร วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว.
2549 2 2 อนุสสติ 53-54 อิทานิ ยนฺตํ ปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส.
2556 2 2 อนุสสติ 54-55 อานาปานสฺสติสมาธีติ เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ.
2546 2 2 อนุสสติ 80 เอวํ นิพฺพตฺตจตุกฺกปญฺจกชฺฌาโน อคฺคทกฺขิเนยฺโย โหติ.
2545 2 2 อนุสสติ 89-90 เอวเมเตสํ มทนิมฺมทนตาทีนํ อริเย อุปสเม สตินฺติ.
2550 2 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต อนุสฺสริตพฺโพ.
2552 1 2 วิสุทธิมรรค 120-121 มุทิตาภาวนํ อารภนฺเตนาปิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ.
2552 2 2 วิสุทธิมรรค 124 เอเกกสฺส เจตฺถ วิเหเสสฺสตีติ อฏฺฐานเมตํ.
2543 2 2 สมาธิ 155-156 ตตฺถ คมนโตติ อุทกเวคภินฺนวิสมมคฺโคปิ ทฏฺฐพฺโพ โหติ.
2544 2 2 สมาธิ 157-158 กถํ ปริเยสนโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2539 2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2540 2 2 สมาธิ 158-160 กถํ อาสยโต ปริปกฺกโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2547 2 2 สมาธิ 188-189 จุณฺณโตติ อิมสฺมึ หิ จุณฺณโต มนสิกาตพฺพา.
2559 1 2 สมาธิ 197-198 เอตฺตาวตา จ ยํ สมาธิสฺส ภววิเสสานิสํสา โหติ.
2548 2 2 อิทธิ 201-202 อิธ ภิกฺขุ ปฐวีกสิเณ องฺคารมฺมณสงฺกนฺติกํ นาม.
2555 1 2 อิทธิ 218-220 กามญฺจ เอส อตฺโถ ตํ ปน วตฺถุนา ทีเปตพฺพํ.
2555 2 2 อิทธิ 222-224 ตตฺร เย เต พหู นิมฺมิตา สยมฺปิ ปสฺสิตุกาโม ปสฺสติ.
2559 2 2 อิทธิวิธี 247-248 มโนมยํ กาตุกาโม ปน อยํ มโนมยา อิทฺธิ.
2558 1 2 อภิญญา 277-278 ตตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติปิ เจตฺถ ปุริโส โอปมฺมํ.
2558 2 2 อภิญญา 278-279 เอโก กิร รตฺตึ รูปทสฺสเนน อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพํ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system