สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 ไทยเป็นมคธ

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ปฐมสมนฺตปาสาทิกา

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 ทุติยปาราชิก 436-437 สุงฺกํ ตโต หนนฺตีติ อนฺโต ปวิสติ ปาราชิกเมว.
  2 ทุติยปาราชิก 454-455 วิสฺสาสคฺคาโห ปน อนุชานาติ อาหราเปนฺเต ทาตพฺพํ.
2539 1 ปฐมปาราชิก 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร สํวโร ปาสาทิโกติ วุจฺจติ.
  2 ปฐมปาราชิก 276-277 อลชฺชี หิ พหุสฺสุโตปิ ฐิโต โหติ ปติฏฺฐิโต.
2540 1 จตุตฺถปาราชิก 591-592 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ตติโย มหาโจโร.
  1 จตุตฺถปาราชิก 592-593 เตหิ คีหิ สงฺคณฺหาตีติ จตุตฺโถ มหาโจโร.
  2 จตุตฺถปาราชิก 593 อยํ อคฺโค มหาโจโรติ ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ.
2541 1 เวรัญชกัณฑ์ 173-174 อิติ อิมานิ จตฺตาริ เตสํ ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 191 โส หิ พฺรหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก พฺรหฺมณสฺส ทสฺเสสิ.
2542 1 เวรัญชกัณฑ์ 220-221 เอวํ ปฏิปชฺชนฺฌตเยว จ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 223 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.
2543 1 ปฐมปาราชิก 329 อยมฺปน ปาลิมุตฺโต ภิกฺขุนีนํ สนฺติกํ คนฺตพฺพํ.
  2 ตติยปาราชิก 478-579 ปิณฺฑปาเต ปน สมฺปตฺโตสิ คจฺฉาหีติ น วตฺตพฺโพ.
2544 1 เวรัญชกัณฑ์ 140-141 อถสฺส ภควา เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺสาติ.
  2 ทุติยปาราชิก 458-459 อิเมสํ ปน อวหารานํ คณฺหาติ อุทฺธาเร ปาราชิกํ.
2545 1 ทุติยปาราชิก 432 อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสสาปิ สพฺพนฺตสฺส คีวา.
  2 ตติยปาราชิก 512-513 ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิกกุลปุตฺเตน สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณติ.
2546 1 เวรัญชกัณฑ์ 120 อปิจ จกฺขุํ ทุกฺขสจฺจํ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 212-213 อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ สนฺนิปาตกาโลติ.
2547 1 เวรัญชกัณฑ์ 160-161 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ อยํ โอกาสปริกปฺโป นาม.
  2 ตติยปาราชิก 519-520 เตน หิ ภิกฺขุนา กมฺมฏฺฐานสฺส มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏํ โหติ.
2548 1 เวรัญชกัณฑ์ 172-173 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ สติปาริสุทฺธีติ น วุตฺตํ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 227 ตํ โข ปเนตํ อาจิณฺณํ ติโยชนิกสติกํ.
2549 1 พาหิรนิทาน 28-29 ตตฺถ เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ ปาตุรเหสุนฺติ.
  2 พาหิรนิทาน 93 กุโต รญฺญา ปติฏฺฐาตูติ อธิฏฺฐาสิ.
2550 1 พาหิรนิทาน 27-28 กํ องฺควเสน องฺควเสน นววิธํ.
  2 ตติยปาราชิก 520 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา.
2551 1 เวรัญชกัณฑ์ 147-148 ตตฺรายํ ปทตฺโถ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ.
  2 ปฐมปาราชิก 283 ภิกฺขุนิทฺเทเส ภิกฺขตีติ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ.
2552 1 ปฐมปาราชิก 287-288 ภทฺโรติ อปาปโก อุปสมฺปนฺโนติ วุจฺจติ.
  2 ตติยปาราชิก 521 เอวเมว เตน ภิกฺขุนา เอกจฺเจ อาหุ.
2553 1 เวรัญชกัณฑ์ 191-192 เอวํ ทสฺเสนฺโต จ อภิกฺกนฺตํ โภ โคตมาติอาทิมาห.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 193-194 อยํ ปน อธิปฺปายโยชนา เอวํ ชานามิ พุชฺฌามีติ.
2554 1 ปฐมปาราชิก 280-281 อถ ปนสฺส อาจริโย โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ
  2 ปฐมปาราชิก 283-284 คิหิวตฺถวิสภาคานํ กาสาวานํ วา มยํ ภิกฺขูติ วทนฺติ.
2555 1 ปฐมปาราชิก 338-339 อุปริ สยนฺเตน นิสฺเสณึ น มุจฺจตีติ วุตฺตํ.
  2 ปฐมปาราชิก 339-340 โย ปน พหุเมว รตฺตึ พนฺธิตฺวา นิปชฺชาปิโตติ.
2556 1 ทุติยปาราชิก 430-431 โย ปน อตฺตนา จ เตน จ หรนฺติ ตสฺเสว คีวา.
  2 ทุติยปาราชิก 432 โย ปิ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺมา คีวา น โหติ.
2557 1 ทุติยปาราชิก    373-374 ภุมฺมฏฺฐนฺนาม ภณฺฑํ ภูมิยํ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ.
  2 ทุติยปาราชิก 374-375 สพฺเพ สมาคเต ทิสฺวา ปาจิตฺติยานีติ มหาปจฺจริยํ วุตฺตํ.
2558 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ ปริกปฺปาวหาโรติ เวทิตพฺโพ.
  2 ทุติยปาราชิก 461-462 ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปน อวหรณํ ตสฺส ปเวสิตมตฺเตเยว ปาราชิกํ.
2559 1 ตติยปาราชิก 541-542 เอวํ อุทฺทิฏฺฐสิกฺขาปทํ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ.
  2 ตติยปาราชิก 542-543 ตตฺถ อุทฺทิสิเก ยํ อุทฺทิสฺส กมฺมุนา พนฺโธ โหตีติ.
2560 1 ตติยปาราชิก 482-483 อิทมฺปิ จ นครํ เอวํ โลมาทีนนฺติ.
  2 ตติยปาราชิก 486-487 นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ ตํ ภควา อทฺทส.
2561 1 เวรัญชกัณฑ์ 137-138 อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ สริตพฺพภาวโต จ สาราณียํ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 138-139 อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร เอกมนฺตํ นิสีทีติ.
2562 1        
  2        

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2550 1 พาหิรนิทาน 27-28 กํ องฺควเสน องฺควเสน นววิธํ.
2549 1 พาหิรนิทาน 28-29 ตตฺถ เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ ปาตุรเหสุนฺติ.
2549 2 พาหิรนิทาน 93 กุโต รญฺญา ปติฏฺฐาตูติ อธิฏฺฐาสิ.
2546 1 เวรัญชกัณฑ์ 120 อปิจ จกฺขุํ ทุกฺขสจฺจํ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.
2561 1 เวรัญชกัณฑ์ 137-138 อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ สริตพฺพภาวโต จ สาราณียํ.
2561 2 เวรัญชกัณฑ์ 138-139 อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร เอกมนฺตํ นิสีทีติ.
2544 1 เวรัญชกัณฑ์ 140-141 อถสฺส ภควา เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺสาติ.
2551 1 เวรัญชกัณฑ์ 147-148 ตตฺรายํ ปทตฺโถ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ.
2547 1 เวรัญชกัณฑ์ 160-161 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ อยํ โอกาสปริกปฺโป นาม.
2548 1 เวรัญชกัณฑ์ 172-173 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ สติปาริสุทฺธีติ น วุตฺตํ.
2541 1 เวรัญชกัณฑ์ 173-174 อิติ อิมานิ จตฺตาริ เตสํ ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติ.
2541 2 เวรัญชกัณฑ์ 191 โส หิ พฺรหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก พฺรหฺมณสฺส ทสฺเสสิ.
2553 1 เวรัญชกัณฑ์ 191-192 เอวํ ทสฺเสนฺโต จ อภิกฺกนฺตํ โภ โคตมาติอาทิมาห.
2553 2 เวรัญชกัณฑ์ 193-194 อยํ ปน อธิปฺปายโยชนา เอวํ ชานามิ พุชฺฌามีติ.
2546 2 เวรัญชกัณฑ์ 212-213 อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ สนฺนิปาตกาโลติ.
2542 1 เวรัญชกัณฑ์ 220-221 เอวํ ปฏิปชฺชนฺฌตเยว จ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ.
2542 2 เวรัญชกัณฑ์ 223 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.
2548 2 เวรัญชกัณฑ์ 227 ตํ โข ปเนตํ อาจิณฺณํ ติโยชนิกสติกํ.
2539 1 ปฐมปาราชิก 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร สํวโร ปาสาทิโกติ วุจฺจติ.
2539 2 ปฐมปาราชิก 276-277 อลชฺชี หิ พหุสฺสุโตปิ ฐิโต โหติ ปติฏฺฐิโต.
2554 1 ปฐมปาราชิก 280-281 อถ ปนสฺส อาจริโย โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ
2551 2 ปฐมปาราชิก 283 ภิกฺขุนิทฺเทเส ภิกฺขตีติ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ.
2554 2 ปฐมปาราชิก 283-284 คิหิวตฺถวิสภาคานํ กาสาวานํ วา มยํ ภิกฺขูติ วทนฺติ.
2552 1 ปฐมปาราชิก 287-288 ภทฺโรติ อปาปโก อุปสมฺปนฺโนติ วุจฺจติ.
2543 1 ปฐมปาราชิก 329 อยมฺปน ปาลิมุตฺโต ภิกฺขุนีนํ สนฺติกํ คนฺตพฺพํ.
2555 1 ปฐมปาราชิก 338-339 อุปริ สยนฺเตน นิสฺเสณึ น มุจฺจตีติ วุตฺตํ.
2555 2 ปฐมปาราชิก 339-340 โย ปน พหุเมว รตฺตึ พนฺธิตฺวา นิปชฺชาปิโตติ.
2557 1 ทุติยปาราชิก    373-374 ภุมฺมฏฺฐนฺนาม ภณฺฑํ ภูมิยํ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ.
2557 2 ทุติยปาราชิก 374-375 สพฺเพ สมาคเต ทิสฺวา ปาจิตฺติยานีติ มหาปจฺจริยํ วุตฺตํ.
2556 1 ทุติยปาราชิก 430-431 โย ปน อตฺตนา จ เตน จ หรนฺติ ตสฺเสว คีวา.
2545 1 ทุติยปาราชิก 432 อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสสาปิ สพฺพนฺตสฺส คีวา.
2556 2 ทุติยปาราชิก 432 โย ปิ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺมา คีวา น โหติ.
2538 1 ทุติยปาราชิก 436-437 สุงฺกํ ตโต หนนฺตีติ อนฺโต ปวิสติ ปาราชิกเมว.
2538 2 ทุติยปาราชิก 454-455 วิสฺสาสคฺคาโห ปน อนุชานาติ อาหราเปนฺเต ทาตพฺพํ.
2544 2 ทุติยปาราชิก 458-459 อิเมสํ ปน อวหารานํ คณฺหาติ อุทฺธาเร ปาราชิกํ.
2558 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ ปริกปฺปาวหาโรติ เวทิตพฺโพ.
2558 2 ทุติยปาราชิก 461-462 ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปน อวหรณํ ตสฺส ปเวสิตมตฺเตเยว ปาราชิกํ.
2543 2 ตติยปาราชิก 478-579 ปิณฺฑปาเต ปน สมฺปตฺโตสิ คจฺฉาหีติ น วตฺตพฺโพ.
2560 1 ตติยปาราชิก 482-483 อิทมฺปิ จ นครํ เอวํ โลมาทีนนฺติ.
2560 2 ตติยปาราชิก 486-487 นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ ตํ ภควา อทฺทส.
2545 2 ตติยปาราชิก 512-513 ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิกกุลปุตฺเตน สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณติ.
2547 2 ตติยปาราชิก 519-520 เตน หิ ภิกฺขุนา กมฺมฏฺฐานสฺส มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏํ โหติ.
2550 2 ตติยปาราชิก 520 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา.
2552 2 ตติยปาราชิก 521 เอวเมว เตน ภิกฺขุนา เอกจฺเจ อาหุ.
2559 1 ตติยปาราชิก 541-542 เอวํ อุทฺทิฏฺฐสิกฺขาปทํ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ.
2559 2 ตติยปาราชิก 542-543 ตตฺถ อุทฺทิสิเก ยํ อุทฺทิสฺส กมฺมุนา พนฺโธ โหตีติ.
2540 1 จตุตฺถปาราชิก 591-592 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ตติโย มหาโจโร.
2540 1 จตุตฺถปาราชิก 592-593 เตหิ คีหิ สงฺคณฺหาตีติ จตุตฺโถ มหาโจโร.
2540 2 จตุตฺถปาราชิก 593 อยํ อคฺโค มหาโจโรติ ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system