สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ไทยเป็นมคธ

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

วิสุทฺธิมคฺค

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 1 สีล 21-22 ทุวิโธ หิ อนาจาโร วุจฺจติ กายิโก อนาจาโร.
  2 2 อนุสสติ 55-56 อรญฺญคโต วา สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส.
2539 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 249 ยเถว หิ มตสรีรํ เวมตฺตํ นาม นตฺถิ.
  2 1 พรหมวิหาร 124 เอเกกสฺส เอตฺถ ตโต นิพฺพเยน กรุณายิตพฺพํ.
2540 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อยํ วุจฺจติ อุปนิพนฺธโคจโร.
  2 2 อนุสสติ 10-11. อนิมิตฺโตติ อววฏฺฐานโต ชาตานํ อนฺโตคาเม.
2541 1 1 สีล 49-50 ยถา ปน อินฺทริยสํวโร นิมิตฺโตภาสปริกตา วฏฺฏนฺติ.
  2 2 อนุสสติ 76 กิญจาปิ หิ ยงฺกิญฺจิ พลวตี อิจฺฉิตพฺพา.
2542 1 1 ปฐวีกสิณ 151-152 ชิณฺณวิหาเร ปน พหุ ตตฺราปิ ตาทิโสเยว อุปทฺทโว.
  2 2 อนุสสติ 74-75 อิธ ปนสฺส สุขุมตรนิมิตฺตารมฺมณํ ปวตฺตติเยว.
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 163-164 ตตฺถ วตฺถุวิสทกิริยา นาม เจตฺถ นิทสฺสนํ.
  2 2 พรหมวิหาร 99-100 สเจ ปนสฺส เอวํ อตฺตานํ ทุคฺคนฺธญฺจ กโรสีติ.
2544 1 1 ปฐวีกสิณ 213-214 เอตฺถาห อเถวํ ตสฺส หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ.
  2 2 อนุสสติ 51 สเจ ปน พหิทฺธาปิ ปฐมชฺฌานานิ นิพฺพตฺตนฺติ.
2545 1 1 ปฐวีกสิณ 152-153 ยตฺถ นานาวิธํ อนาวาสายปิสฺส ปรกฺกมนฺติ.
  2 2 พรหมวิหาร 106-107 สเจ ปน เอวมฺปิ ปติฏฺฐานฏฺฐานํ น โหติ.
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 164-165 อินฺทริยสมตฺตปฏิปาทนํ นาม อุทฺธจฺจํ อภิภวติ.
  2 2 สมาธิ 191 มหาภูตสามญฺญโตติ มหาภูตสามญฺญโตปิ มหาภูตานิ.
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 123-124 มมญฺหิ อานนฺท ตสฺส สนฺติเก คเหตพฺพํ.
  2 2 อนุสสติ 8-9 กายพหุสาธารณโตติ มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ.
2548 1 1 กัมมัฏฐาน 124-125 เตเนว โปราณกตฺเถรา อุชุกํ ตตฺเถว คนฺตพฺพํ.
  2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2549 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา.
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 252 สราคํ วา จิตฺตนฺติ โลกุตฺตํ อนุตฺตรํ.
2550 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237 โส ตํ นิมิตฺตํ อิมสฺมึ ลตาติ.
  2 2 อนุสสติ 89 โส หิ ยสฺมา อุปสโม อนุสฺสริตพฺโพ.
2551 1 2 อนุสสติ 3 ตตฺถ วธกปจฺุจ- มรณาภิมุโข ว ยาติ.
  2 2 อนุสสติ 48-49 สิงฺฆาณิกาติ เกสสทิโสเยว.
2552 1 1 วิสุทธิมรรค 40 ฆรูปตฺถมฺภมิว หิ เภสชฺชมิว คิลาโน.
  2 1 ปฐวีกสิณ 150-151 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ เอวรูเป วิหาตพฺพํ
2553 1 1 สีล 50-51 เย ปเนเต จีวราทโย เสยฺยถาปิ เถโร สารีปุตฺโต.
  2 1 สีล 53-54 ยถา จ วิริเยน ปริโภเคปิ สติปจฺจยตา วฏฺฏติ.
2554 1 1 กัมมัฏฐาน 117-118 คโณติ สุตฺตนฺติกคโณ วา สงฺฆสฺส ปริจฺจชิตฺวา คนฺตฺวา
  2 1 ปฐวีกสิณ 155-157 ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉทํ กตฺวาติ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.
2555 1 1 ปฐวีกสิณ 155-156 โย ปน โคจรคามโต มญฺจปีฐาทีนิ โสเธตพฺพานีติ.
  2 1 ปฐวีกสิณ 157-158 โย ปน เอวํ อกตาธิกาโร ปริจฺเฉทตฺถาย วุตฺตํ.
2556 1 2 อนุสสติ 76 อถาเนน ปกติผุฏฺฐวเสน อานาปานสฺสติภาวนํ วทามีติ.
  1 2 อนุสสติ 77 ตาหิ จ ปน สติปญฺญาหิ อุปฏฺฐาตีติ เอกจฺเจ อาหุ.
  2 2 อนุสสติ 78 ตญฺจ ปเนตํ ยถา อปฺปนญฺจ ปาปุณาติ.
2557 1 2 อภิญญา 274-275 อริยานํ อุปวาทกาติ กมฺมํ ปากติกํ อโหสิ.
  2 2 อภิญญา 275-276 สเจปิ ทิสาปกฺกนฺโต โหติ โหติ ปากติกเมว โหตีติ.
2558 1 2 อิทธิวิธี 223-224 ตตฺรายํ อิทฺธิมา อาวิภาวํ ยาว พฺรหฺมโลกํ ทสฺเสสิ.
  2 2 อิทธิวิธี 229-230 เอตํ คนฺตุกาเมน ปน คจฺฉติ เสยฺยถาปิ อากาเสติ.
2559 1 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต วายมโต มโนสมาจารวูปสโมเยว อนุสฺสริตพฺโพ.
  2 2 อารุปป 134-135 ตสฺส กิญฺจาปี รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานวเสน ตตฺริทํ โอปมฺมสํสนฺทนํ.
2560 1 1 สีลนิทเทส 29-30 วุตฺตมฺปิ เจตํ มหานิทฺเทเส โอสถํ กเรยฺยาติ.
  2 1 เสสกสิณ 217-218 อิธาปิ ปุพฺเพปิ กตาธิการสฺส อาโปกสิณํ สมตฺตํ.
2561 1 1 เสสกสิณ 222-223 โอทาตกสิเณปิ โอทาตกสิณํ เสสํ ตาทิสเมวาติ.
  2 1 เสสกสิณ 223 ปริจฺฉินฺนากาสกสิเณปิ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณํ.
2562 1          
  2          

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 1 สีล 21-22 ทุวิโธ หิ อนาจาโร วุจฺจติ กายิโก อนาจาโร.
2540 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อยํ วุจฺจติ อุปนิพนฺธโคจโร.
2560 1 1 สีลนิทเทส 29-30 วุตฺตมฺปิ เจตํ มหานิทฺเทเส โอสถํ กเรยฺยาติ.
2552 1 1 วิสุทธิมรรค 40 ฆรูปตฺถมฺภมิว หิ เภสชฺชมิว คิลาโน.
2541 1 1 สีล 49-50 ยถา ปน อินฺทริยสํวโร นิมิตฺโตภาสปริกตา วฏฺฏนฺติ.
2553 1 1 สีล 50-51 เย ปเนเต จีวราทโย เสยฺยถาปิ เถโร สารีปุตฺโต.
2553 2 1 สีล 53-54 ยถา จ วิริเยน ปริโภเคปิ สติปจฺจยตา วฏฺฏติ.
2554 1 1 กัมมัฏฐาน 117-118 คโณติ สุตฺตนฺติกคโณ วา สงฺฆสฺส ปริจฺจชิตฺวา คนฺตฺวา
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 123-124 มมญฺหิ อานนฺท ตสฺส สนฺติเก คเหตพฺพํ.
2539 2 1 พรหมวิหาร 124 เอเกกสฺส เอตฺถ ตโต นิพฺพเยน กรุณายิตพฺพํ.
2548 1 1 กัมมัฏฐาน 124-125 เตเนว โปราณกตฺเถรา อุชุกํ ตตฺเถว คนฺตพฺพํ.
2552 2 1 ปฐวีกสิณ 150-151 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ เอวรูเป วิหาตพฺพํ
2542 1 1 ปฐวีกสิณ 151-152 ชิณฺณวิหาเร ปน พหุ ตตฺราปิ ตาทิโสเยว อุปทฺทโว.
2545 1 1 ปฐวีกสิณ 152-153 ยตฺถ นานาวิธํ อนาวาสายปิสฺส ปรกฺกมนฺติ.
2554 2 1 ปฐวีกสิณ 155-157 ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉทํ กตฺวาติ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.
2555 1 1 ปฐวีกสิณ 155-156 โย ปน โคจรคามโต มญฺจปีฐาทีนิ โสเธตพฺพานีติ.
2555 2 1 ปฐวีกสิณ 157-158 โย ปน เอวํ อกตาธิกาโร ปริจฺเฉทตฺถาย วุตฺตํ.
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 163-164 ตตฺถ วตฺถุวิสทกิริยา นาม เจตฺถ นิทสฺสนํ.
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 164-165 อินฺทริยสมตฺตปฏิปาทนํ นาม อุทฺธจฺจํ อภิภวติ.
2544 1 1 ปฐวีกสิณ 213-214 เอตฺถาห อเถวํ ตสฺส หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ.
2549 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา.
2560 2 1 เสสกสิณ 217-218 อิธาปิ ปุพฺเพปิ กตาธิการสฺส อาโปกสิณํ สมตฺตํ.
2561 1 1 เสสกสิณ 222-223 โอทาตกสิเณปิ โอทาตกสิณํ เสสํ ตาทิสเมวาติ.
2561 2 1 เสสกสิณ 223 ปริจฺฉินฺนากาสกสิเณปิ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณํ.
2550 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237 โส ตํ นิมิตฺตํ อิมสฺมึ ลตาติ.
2539 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 249 ยเถว หิ มตสรีรํ เวมตฺตํ นาม นตฺถิ.
2549 2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 252 สราคํ วา จิตฺตนฺติ โลกุตฺตํ อนุตฺตรํ.
2551 1 2 อนุสสติ 3 ตตฺถ วธกปจฺุจ- มรณาภิมุโข ว ยาติ.
2547 2 2 อนุสสติ 8-9 กายพหุสาธารณโตติ มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ.
2540 2 2 อนุสสติ 10-11. อนิมิตฺโตติ อววฏฺฐานโต ชาตานํ อนฺโตคาเม.
2551 2 2 อนุสสติ 48-49 สิงฺฆาณิกาติ เกสสทิโสเยว.
2544 2 2 อนุสสติ 51 สเจ ปน พหิทฺธาปิ ปฐมชฺฌานานิ นิพฺพตฺตนฺติ.
2538 2 2 อนุสสติ 55-56 อรญฺญคโต วา สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส.
2542 2 2 อนุสสติ 74-75 อิธ ปนสฺส สุขุมตรนิมิตฺตารมฺมณํ ปวตฺตติเยว.
2541 2 2 อนุสสติ 76 กิญจาปิ หิ ยงฺกิญฺจิ พลวตี อิจฺฉิตพฺพา.
2556 1 2 อนุสสติ 76 อถาเนน ปกติผุฏฺฐวเสน อานาปานสฺสติภาวนํ วทามีติ.
2556 1 2 อนุสสติ 77 ตาหิ จ ปน สติปญฺญาหิ อุปฏฺฐาตีติ เอกจฺเจ อาหุ.
2556 2 2 อนุสสติ 78 ตญฺจ ปเนตํ ยถา อปฺปนญฺจ ปาปุณาติ.
2550 2 2 อนุสสติ 89 โส หิ ยสฺมา อุปสโม อนุสฺสริตพฺโพ.
2559 1 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต วายมโต มโนสมาจารวูปสโมเยว อนุสฺสริตพฺโพ.
2543 2 2 พรหมวิหาร 99-100 สเจ ปนสฺส เอวํ อตฺตานํ ทุคฺคนฺธญฺจ กโรสีติ.
2545 2 2 พรหมวิหาร 106-107 สเจ ปน เอวมฺปิ ปติฏฺฐานฏฺฐานํ น โหติ.
2559 2 2 อารุปป 134-135 ตสฺส กิญฺจาปี รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานวเสน ตตฺริทํ โอปมฺมสํสนฺทนํ.
2548 2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2546 2 2 สมาธิ 191 มหาภูตสามญฺญโตติ มหาภูตสามญฺญโตปิ มหาภูตานิ.
2558 1 2 อิทธิวิธี 223-224 ตตฺรายํ อิทฺธิมา อาวิภาวํ ยาว พฺรหฺมโลกํ ทสฺเสสิ.
2558 2 2 อิทธิวิธี 229-230 เอตํ คนฺตุกาเมน ปน คจฺฉติ เสยฺยถาปิ อากาเสติ.
2557 1 2 อภิญญา 274-275 อริยานํ อุปวาทกาติ กมฺมํ ปากติกํ อโหสิ.
2557 2 2 อภิญญา 275-276 สเจปิ ทิสาปกฺกนฺโต โหติ โหติ ปากติกเมว โหตีติ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system