สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ย.1-2 มคธเป็นไทย

| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4

Download PDF

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2510 1 2 สามาวดี 56-58 มาคนฺทิยา ยมหํ คติ โก อภิสมฺปราโยติ.
  2 2 สามาวดี 58-59 สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว ญาติคณํ ปกโกสาเปหีติ.
2510 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 อิธ โสจติ เปจฺจ นิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.
  2 1 จุนทสูกริกะ 117-119 อวีจิสนฺตาโป นาม ผรุโส สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
2511 1 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.
  2 1 เทวสหายกภิกขุ 146-147 พหุมฺปิ เจ สหิตํ น ทุสฺสีลสฺส.
2512 1 2 อัญญตรภิกขุ 111-112 โส วิเสเสตฺวา กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ.
  2 3 ครหทิน 98-99 สตฺถา อนุโมทนํ วิโรจนติ โสภตีติ.
2513 1 3 ครหทิน 91-92 โส ตสฺมึ ทฺวินฺนํ อสุจินา มกฺขยึสูติ.
  2 4 สารีปุตตเถระ 67-68 สตฺถา ตํ กถํ นาม น โหนตีติ.
2514 1 2 จูฬปันถกเถระ 79-80 จูฬปนฺถโกปิ สุริยํ วิคตรชสฺส สาสเนติ.
  2 3 ชัมพุกาชีวก 152-153 สตฺถา มหาชนสฺส ตปจรนฺโต มหนฺตตรนฺติ.
2515 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 ฉาตกาเล สกเฏน ขาทิตฺวา เสสํ วิกฺกีณาติ.
  2 4 ปฏาจารา 140-142 สตฺถา ตสฺสา วจนํ มรนฺติเยวาติ จินฺเตสิ.
2516 1 2 สามาวดี 40-41 อถ นํ พฺราหฺมโณ อิมํ คาถมาห.
  2 4 เพฬัฏฐสีสเถระ 59-60 สตฺถา เอตสฺมึ น สกฺกา ปญฺญาเปตุนฺติ.
2517 1 1 สัญชัย 83-84 อถสฺส เอตทโหสิ มหาสมโณติ คาถมาห.
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ 3-4 สตฺถา คนฺธกุฏิยํ มหานิพฺพานํ คจฺเฉยฺยาติ.
2518 1 4 ราธเถระ 2-3 อถ นํ สตฺถา วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.
  2 2 มหากัสสปเถระ 91-92 สตฺถา เชตวเน อกิจฺเฉน อเวกฺขตีติ.
2519 1 4 กุณฑลเกสีเถรี 102 อถ นํ สา ติกฺขตฺตุํ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ.
  2 3 อัญญตรปุริสะ 109-110 โสปิ ปุริโส ตตเถว อสกฺโกนฺตานํ อติทีโฆเยวาติ.
2520 1 1 จุลลกาลมหากาล 67-68 สตฺถา มา ภิกฺขเว วิริยกรณวิรหิตํ.
  2 1 จุลลกาลมหากาล 68-69 ปสหตีติ อภิภวติ น สกฺโกตีติ อตฺโถ.
2521 1 3 วิฑูฑภะ 23-24 วิฑูฑโภปิ มยฺหํ นทิยํ วิสํ ปกฺขิปึสูติ.
  2 3 วิฑูฑภะ 24-25 สตฺถา อาคนฺตฺวา นิมุชฺชาเปตีติ.
2522 1 4 บัณฑิตสามเณร 24-25 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุํ.
  2 4 อนัตถปุจฉกพราหมณ์ 107-108 โส กิร พฺราหฺมโณ เนว สกฺกุเณยฺยาติ.
2523 1 3 อานันทเสฏฐิ 121-122 สา ตํ กิจฺเฉน มหาชนกาโย สนฺนิปติ.
  2 3 อานันทเสฏฐิ 122-123 สตฺถา มูลสิรึ สุขํ อุปฺปาทยึสูติ.
2524 1 1 มัฏฐกุณฑลี 26-28 พฺราหฺมโณ ตํ ทิสฺวา โก นีธ กนฺทตํ พาลฺยตโรติ.
  2 4 อายุวัฒนกุมาร 116 (สตฺถา) อิมํ คาถมาห วฑฺฒนํ นาม นตฺถีติ.
2525 1 1 มัฏฐกุณฑลี 32-33 ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตํ ตุฏฺฐึ ปเวเทสิ.
  2 4 สารีปุตตเถรสหายพราหมณ์ 111-113 ตมฺปิ หิ เถโร อภิวาทนเมว เสยฺโยติ.
2526 1 2 นันทโคบาลกะ 149-150 สาวตฺถิยํ กิร ฉินฺทิตฺวา นิวตฺติ.
  2 2 นันทโคบาลกะ 150-151 อถ นํ เอโก อุกฺขิปิตุ๋ น เทตีติ.
2527 1 3 มหากัสสปเถรปิณฑปาตทาน 81-82 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก สามีติ ปฏิวจนํ อทาสิ.
  2 3 สุมนมาลาการ 134-136 อถ มาลากาโร นิกฺขนฺโต นาม นตฺถิ.
2528 1 1 สุมนาเทวี 142 โส โสตาปนฺโนปิ เอวํ คหปตีติ.
  2 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก ปริวุโต วิจรติ.
2529 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.
  2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ นํ ตโต กเรติ.
2530 1 2 ปูติคัตตติสสเถระ 146-147 พุทธานญฺจ นาม หุตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.
  2 2 ปูติคัตตติสสเถระ 147 สตฺถา ตสฺส ปฐวิยํ เสสฺสตีติ.
2531 1 3 สุธัมมเถระ 165-166 สตฺถา ตยา อุปาสโก อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ.
  2 3 สุธัมมเถระ 166-167 ตตฺถ อสนฺตนฺติ นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ.
2532 1 1 เทวสหายกภิกขุ 147 ตํ อาจริเย น ทุสฺสีลสฺส.
  2 4 สังกิจจสามเณร 117-119 สา ตสฺมึ กุจฺฉิคเต อยํ สงฺกิจฺจสามเณโร นาม.
2533 1 1 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สทฺธึ เอกโต ว อเหสุํ.
  2 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทธานญฺจ มคฺคเทสเกน วฏฺฏตีติ วตฺวา (อาห).
2534 1 1 เทวทัต 129-130 อปรภาเค สตฺถริ ลาภสกฺการํ นิพฺพตฺเตสิ.
  2 4 ทารุจีริยเถระ 96-97 โส เอวํ วตฺวา น ปริปุณฺณนฺติ อาห.
2535 1 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร สตฺถา อธิวาเสสิ.
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 120-121 สาวตฺถิยํ กิร อาคเมถาติ อาห.
2536 1 1 จุลลกาลมหากาล 62-63 เถโร กึ ปน ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ.
  2 4 พหุปุตติกาเถรี 148-149 อถ นํ กติปาหจฺจเยน อิมํ คาถมาห.
2537 1 1 เทวทัต 70-71 อุปาสโก นครวีถิยํ วิจรตีติ วทึสุ.
  2 4 อนุรุธเถระ 61 เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ.
2538 1 1 จักขุปาลเถระ 3-4 สาวตฺถิยํ กิร วสฺสาวาเส วสิ.
  2 2 โสเรยยเถระ 153 ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตุถีภาวํ ปฏิลภิ.
2539 1 2 สามาวดี 1-2 อปฺปมาโท อมตํ ปทนฺติ เต ตถา กรึสุ.
  2 2 สามาวดี 61 เอวํ วุตฺเต ภิกฺขู พุทฺธนฺตเร ปุพฺพกมฺมํ.
2540 1 1 จักขุปาลเถระ 4-5 ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปญฺหํ น ปุจฺฉติ.
  2 4 ราธเถระ 1-2 อเถกทิวสํ สตฺถา กติปาเหเนว อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2541 1 2 จิตตหัตถเถระ 135 ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว นิวาสนฏฺฐานสทิสํ อุปาสิเกติ.
2542 1 3 วิฑูฑภะ 21-22 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน ฐิตา จ ชีวิตํ ลภึสุ.
  2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา กึ โทสํ ปสฺสตีติ.
2543 1 2 อัญญตรภิกขุ 125-126 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.
  2 3 วิสาขา 48-49 มหาปุญฺญาย หิ อตฺถิยา อิทํ วยกลฺยาณํ นาม.
2544 1 1 จักขุปาลเถระ 3 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ปตฺถนํ กตฺวา ปกฺกามิ.
  2 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา กิญฺจิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.
2545 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา อตฺถิ ตํ อาเนหีติ.
  2 4 มหากัสสปเถระ 55-56 เอกสฺมึ หิ สมเย ปริสาย สทฺธึ นิวตฺตสฺสูติ.
2546 1 1 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวร... ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 186-187 อานนฺทเถโร กิร การุญฺญตโร.
2547 1 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน อปฺปมตฺตา โหถาติ.
  2 1 จักขุปาลเถระ 8-9 เถรสฺส นิทฺทํ ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ.
2548 1 2 อัญญตรภิกขุ 2 123 โส (ภิกฺขุ) จินฺเตสิ สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 26-27 ตํ ทิวสํ ปน สตฺถา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ.
2548/2 1 1 กาลียักขินี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิโก ปุนปฺปุนํ กเถสิ.
  2 3 วิสาขา 45-46 สา (วิสาขา) กิร ปจฺจุคฺคมนํ กโรหีติ.
2549 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
  2 3 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อุปริปาสาเท อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
2549/2 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา พเลน นิกฺขมิ.
  2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก อุปาสโก น จิรสฺเสว อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2550 1 3 วิสาขา 70-71 อเถกทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสสมเย เถรสฺส ปตฺตํ คณฺหิ.
  2 4 มหากัปปินเถระ 11 อเถกทิวสํ วิหาเร ธมฺมสฺสวนํ จีวรานิ สชฺชยึสุ.
2550/2 1 1 จักขุปาลเถระ 11-12 เวชฺโช ทิสฺวา กึ กตฺวา คามํ ปวิสึสุ.
  2 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.
2551 1 3 วิฑูฑภะ 5-6 ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา วาสํ กปฺเปสิ.
  2 3 วิฑูฑภะ 7-8 อานนฺทตฺเถโรปิ อิมํ สุตฺตมาห.
2551/2 1 3 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อุปริปาสาเท อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
  2 3 วิฑูฑภะ 7 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆ มหาปุญฺญา อภินีหารสมฺปนฺนา.
2552 1 2 สามาวดี 20 เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อวตฺถริตฺวา คณฺหิ.
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ (เสฏฺฐิธีตา) ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
2552/2 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน อจฺฉ ตาวาติ อาห.
  2 2 สามาวดี 23-24 อถ เสฏฺฐิโน โรโค อตฺตโน ปุริเส อาณาเปสิ.
2553 1 1 กาลียักขินี 43 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ.
  2 1 กาลียักขินี 43-44 อถ นํ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
2553/2 1 1 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
2554 1 2 สามาวดี 48-49 อเถกทิวสํ มาคนฺทิยา อตฺตโน ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ.
  2 2 สามาวดี 49-50 มาคนฺทิยา ตาสํ กิญฺจิ ติสฺโส คาถา อภาสิ
2554/2 1 1 จักขุปาลเถระ 3 สาวตฺถิยํ กิร มหาสุวณฺโณ ทฺวินฺนํเยว วิวเรสุํ.
  2 1 เทวสหายกภิกขุ 146 สตฺถา สาธุ สาธูติ อิมา คาถา อภาสิ
2555 1 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 41-42 สาวตฺถิยํ หิ ฉตฺตปาณิ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
  2 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 42-43 สตฺถา กุปิตภาวํ ญตฺวา ครุกาเนตฺถ เทวาติ.
2555/2 1 3 วิฑูฑภะ 8-9 สตฺถา ภิกฺขูนํ โทสํ อวตฺวา ปุฏฺโฐ อตีตํ อาหริ.
  2 3 วิฑูฑภะ 11-12 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาเนยฺยาถาติ เปเสสิ.
2556 1 2 สามาวดี 9-10 ตํ ทิวสญฺจ โคปาลกสฺส ภตึ กโรนฺตี วสิ.
  2 2 สามาวดี 10-11 สาปิ โข สุนขี เอกมนฺเต นิปชฺชติ.
2556/2 1 2 สามาวดี 2-3 อปรภาเค เวฏฺฐทีปกตาปโส โกจิ อุปทฺทโว อตฺถีติ.
  2 2 สามาวดี 3 อาม อาวุโส หตฺถึ หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ.
2557 1 4 ราธเถระ 1-2 โส (ราโธ) กิร คิหิกาเล ตํ พฺราหฺมณํ ปพฺพาเชสิ.
  2 4 ราธเถระ 2-3 ตสฺส ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ. (ตัดคาถา)
2557/2 1 4 มหากัปปินเถระ 19-20 สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาวํ เอกจฺเจ  วทนฺติ.
  2 4 มหากัปปินเถระ 20 สตฺถา ปน ตา อุปาสิกาโย เอวํ  อุทานํ  อุทาเนตีติ (อาห).
2558 1 1 โกสัมพิกะ 58-59 อถ นํ สตฺถา ปาริเลยฺยก อาคจฺฉนฺตุ มหาราชาติ
  2 1 โกสัมพิกะ 59  อนาถปิณฺฑิโกปิ ภนฺเต ภาริยํ  กตนฺติ (อาห)
2558/2 1 1 จุลลกาลมหากาล 61 สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตนฺติ โอการํ สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ.
  2 1 จุลลกาลมหากาล 61-62 ตํ สุตฺวา มหากาโล วิหารํ อาคจฺฉติ.
2559 1 2 กุมภโฆสกะ 66-67 ราชคหนครสฺมึ หิ  ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ ปาปุณิ.
  2 2 กุมภโฆสกะ 67-68 อถ นํ ภตกา ทิสฺวา เอตํ ญาตุํ วฏฺฏตีติ
2559/2 1 2 จูฬปันถกเถระ 78-79 โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล วิพฺภมิตุํ ปายาสิ.
  2 2 จูฬปันถกเถระ 79 สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.
2560 1 4 มหากัปปินเถระ 9-10 อตีเต กิรายสฺมา ปจฺเจกพุทฺธา อธิวาสยึสุ.
  2 4 มหากัปปินเถระ 10 สา คามํ ปวิสิตฺวา อนุโมทนํ กตฺวา ปกฺกมึสุ.
2560/2 1 4 บัณฑิตสามเณร 35-36 อถสฺส คุณเตเชน ปูเรตฺวา อทํสุ.
  2 4 บัณฑิตสามเณร 36 เถโร สามเณโร เม เถโร วิสฺสชฺเชสิ.
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 81-82 ชีวโกปิ โข โกมารภจฺโจ ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ.
  2 2 จูฬปันถกเถระ 82 สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พลนฺนาม มหนฺตนฺติ.
2561/2 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.
  2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ อิมํ คาถมาห.
2562 1 1 โกสัมพิกะ 57-58 อนาถปิณฺฑิกาทีหิ เปสิตํ ยาวชีวํ  ปฏิชคฺเคยฺย.
  2 1 โกสัมพิกะ 58-59 สตฺถา ปน ตํ คามูปจารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.
2562/2 1 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ.
  2 1 เทวสหายกภิกขุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ ปุจฺฉิตุํ วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ.

 

เรียงตามปีสอบ | เรียงตามภาค-หน้า

พ.ศ. ข้อ ภาค   เรื่อง หน้า เริ่ม จบ
2538 1 1 จักขุปาลเถระ 3-4 สาวตฺถิยํ กิร วสฺสาวาเส วสิ.
2544 1 1 จักขุปาลเถระ 3 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ปตฺถนํ กตฺวา ปกฺกามิ.
2554/2 1 1 จักขุปาลเถระ 3 สาวตฺถิยํ กิร มหาสุวณฺโณ ทฺวินฺนํเยว วิวเรสุํ.
2540 1 1 จักขุปาลเถระ 4-5 ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปญฺหํ น ปุจฺฉติ.
2547 1 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน อปฺปมตฺตา โหถาติ.
2547 2 1 จักขุปาลเถระ 8-9 เถรสฺส นิทฺทํ ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ.
2550/2 1 1 จักขุปาลเถระ 11-12 เวชฺโช ทิสฺวา กึ กตฺวา คามํ ปวิสึสุ.
2550/2 2 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.
2553/2 1 1 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.
2524 1 1 มัฏฐกุณฑลี 26-28 พฺราหฺมโณ ตํ ทิสฺวา โก นีธ กนฺทตํ พาลฺยตโรติ.
2553/2 2 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.
2525 1 1 มัฏฐกุณฑลี 32-33 ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตํ ตุฏฺฐึ ปเวเทสิ.
2548/2 1 1 กาลียักขินี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิโก ปุนปฺปุนํ กเถสิ.
2553 1 1 กาลียักขินี 43 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ.
2553 2 1 กาลียักขินี 43-44 อถ นํ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
2562 1 1 โกสัมพิกะ 57-58 อนาถปิณฺฑิกาทีหิ เปสิตํ ยาวชีวํ  ปฏิชคฺเคยฺย.
2562 2 1 โกสัมพิกะ 58-59 สตฺถา ปน ตํ คามูปจารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.
2558 1 1 โกสัมพิกะ 58-59 อถ นํ สตฺถา ปาริเลยฺยก อาคจฺฉนฺตุ มหาราชาติ
2558 2 1 โกสัมพิกะ 59  อนาถปิณฺฑิโกปิ ภนฺเต ภาริยํ  กตนฺติ (อาห)
2558/2 1 1 จุลลกาลมหากาล 61 สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตนฺติ โอการํ สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ.
2558/2 2 1 จุลลกาลมหากาล 61-62 ตํ สุตฺวา มหากาโล วิหารํ อาคจฺฉติ.
2536 1 1 จุลลกาลมหากาล 62-63 เถโร กึ ปน ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ.
2520 1 1 จุลลกาลมหากาล 67-68 สตฺถา มา ภิกฺขเว วิริยกรณวิรหิตํ.
2520 2 1 จุลลกาลมหากาล 68-69 ปสหตีติ อภิภวติ น สกฺโกตีติ อตฺโถ.
2537 1 1 เทวทัต 70-71 อุปาสโก นครวีถิยํ วิจรตีติ วทึสุ.
2517 1 1 สัญชัย 83-84 อถสฺส เอตทโหสิ มหาสมโณติ คาถมาห.
2546 1 1 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวร... ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
2510 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 อิธ โสจติ เปจฺจ นิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.
2515 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 ฉาตกาเล สกเฏน ขาทิตฺวา เสสํ วิกฺกีณาติ.
2510 2 1 จุนทสูกริกะ 117-119 อวีจิสนฺตาโป นาม ผรุโส สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพติ.
2535 2 1 ธัมมิกอุบาสก 120-121 สาวตฺถิยํ กิร อาคเมถาติ อาห.
2534 1 1 เทวทัต 129-130 อปรภาเค สตฺถริ ลาภสกฺการํ นิพฺพตฺเตสิ.
2533 1 1 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สทฺธึ เอกโต ว อเหสุํ.
2528 1 1 สุมนาเทวี 142 โส โสตาปนฺโนปิ เอวํ คหปตีติ.
2562/2 1 1 เทวสหายกภิกขุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ.
2562/2 2 1 เทวสหายกภิกขุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ ปุจฺฉิตุํ วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ.
2511 2 1 เทวสหายกภิกขุ 146-147 พหุมฺปิ เจ สหิตํ น ทุสฺสีลสฺส.
2554/2 2 1 เทวสหายกภิกขุ 146 สตฺถา สาธุ สาธูติ อิมา คาถา อภาสิ
2532 1 1 เทวสหายกภิกขุ 147 ตํ อาจริเย น ทุสฺสีลสฺส.
2539 1 2 สามาวดี 1-2 อปฺปมาโท อมตํ ปทนฺติ เต ตถา กรึสุ.
2556/2 1 2 สามาวดี 2-3 อปรภาเค เวฏฺฐทีปกตาปโส โกจิ อุปทฺทโว อตฺถีติ.
2556/2 2 2 สามาวดี 3 อาม อาวุโส หตฺถึ หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ.
2556 1 2 สามาวดี 9-10 ตํ ทิวสญฺจ โคปาลกสฺส ภตึ กโรนฺตี วสิ.
2556 2 2 สามาวดี 10-11 สาปิ โข สุนขี เอกมนฺเต นิปชฺชติ.
2549 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.
2552 1 2 สามาวดี 20 เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อวตฺถริตฺวา คณฺหิ.
2552 2 2 สามาวดี 21 อถ นํ (เสฏฺฐิธีตา) ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.
2552/2 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน อจฺฉ ตาวาติ อาห.
2552/2 2 2 สามาวดี 23-24 อถ เสฏฺฐิโน โรโค อตฺตโน ปุริเส อาณาเปสิ.
2516 1 2 สามาวดี 40-41 อถ นํ พฺราหฺมโณ อิมํ คาถมาห.
2554 1 2 สามาวดี 48-49 อเถกทิวสํ มาคนฺทิยา อตฺตโน ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ.
2554 2 2 สามาวดี 49-50 มาคนฺทิยา ตาสํ กิญฺจิ ติสฺโส คาถา อภาสิ
2510 1 2 สามาวดี 56-58 มาคนฺทิยา ยมหํ คติ โก อภิสมฺปราโยติ.
2510 2 2 สามาวดี 58-59 สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว ญาติคณํ ปกโกสาเปหีติ.
2539 2 2 สามาวดี 61 เอวํ วุตฺเต ภิกฺขู พุทฺธนฺตเร ปุพฺพกมฺมํ.
2559 1 2 กุมภโฆสกะ 66-67 ราชคหนครสฺมึ หิ  ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ ปาปุณิ.
2559 2 2 กุมภโฆสกะ 67-68 อถ นํ ภตกา ทิสฺวา เอตํ ญาตุํ วฏฺฏตีติ
2559/2 1 2 จูฬปันถกเถระ 78-79 โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล วิพฺภมิตุํ ปายาสิ.
2514 1 2 จูฬปันถกเถระ 79-80 จูฬปนฺถโกปิ สุริยํ วิคตรชสฺส สาสเนติ.
2559/2 2 2 จูฬปันถกเถระ 79 สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 81-82 ชีวโกปิ โข โกมารภจฺโจ ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ.
2561 2 2 จูฬปันถกเถระ 82 สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พลนฺนาม มหนฺตนฺติ.
2545 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา อตฺถิ ตํ อาเนหีติ.
2518 2 2 มหากัสสปเถระ 91-92 สตฺถา เชตวเน อกิจฺเฉน อเวกฺขตีติ.
2512 1 2 อัญญตรภิกขุ 111-112 โส วิเสเสตฺวา กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ.
2548 1 2 อัญญตรภิกขุ 2 123 โส (ภิกฺขุ) จินฺเตสิ สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.
2543 1 2 อัญญตรภิกขุ 125-126 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.
2541 1 2 จิตตหัตถเถระ 135 ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2530 1 2 ปูติคัตตติสสเถระ 146-147 พุทธานญฺจ นาม หุตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.
2530 2 2 ปูติคัตตติสสเถระ 147 สตฺถา ตสฺส ปฐวิยํ เสสฺสตีติ.
2526 1 2 นันทโคบาลกะ 149-150 สาวตฺถิยํ กิร ฉินฺทิตฺวา นิวตฺติ.
2526 2 2 นันทโคบาลกะ 150-151 อถ นํ เอโก อุกฺขิปิตุ๋ น เทตีติ.
2538 2 2 โสเรยยเถระ 153 ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตุถีภาวํ ปฏิลภิ.
2529 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.
2561/2 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.
2561/2 2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ อิมํ คาถมาห.
2529 2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ นํ ตโต กเรติ.
2517 2 3 มรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ 3-4 สตฺถา คนฺธกุฏิยํ มหานิพฺพานํ คจฺเฉยฺยาติ.
2551 1 3 วิฑูฑภะ 5-6 ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา วาสํ กปฺเปสิ.
2549 2 3 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อุปริปาสาเท อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
2551/2 1 3 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อุปริปาสาเท อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.
2551/2 2 3 วิฑูฑภะ 7 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆ มหาปุญฺญา อภินีหารสมฺปนฺนา.
2551 2 3 วิฑูฑภะ 7-8 อานนฺทตฺเถโรปิ อิมํ สุตฺตมาห.
2555/2 1 3 วิฑูฑภะ 8-9 สตฺถา ภิกฺขูนํ โทสํ อวตฺวา ปุฏฺโฐ อตีตํ อาหริ.
2555/2 2 3 วิฑูฑภะ 11-12 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาเนยฺยาถาติ เปเสสิ.
2549/2 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา พเลน นิกฺขมิ.
2542 1 3 วิฑูฑภะ 21-22 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน ฐิตา จ ชีวิตํ ลภึสุ.
2521 1 3 วิฑูฑภะ 23-24 วิฑูฑโภปิ มยฺหํ นทิยํ วิสํ ปกฺขิปึสูติ.
2521 2 3 วิฑูฑภะ 24-25 สตฺถา อาคนฺตฺวา นิมุชฺชาเปตีติ.
2533 2 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทธานญฺจ มคฺคเทสเกน วฏฺฏตีติ วตฺวา (อาห).
2555 1 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 41-42 สาวตฺถิยํ หิ ฉตฺตปาณิ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
2555 2 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 42-43 สตฺถา กุปิตภาวํ ญตฺวา ครุกาเนตฺถ เทวาติ.
2548/2 2 3 วิสาขา 45-46 สา (วิสาขา) กิร ปจฺจุคฺคมนํ กโรหีติ.
2543 2 3 วิสาขา 48-49 มหาปุญฺญาย หิ อตฺถิยา อิทํ วยกลฺยาณํ นาม.
2544 2 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา กิญฺจิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.
2542 2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา กึ โทสํ ปสฺสตีติ.
2550 1 3 วิสาขา 70-71 อเถกทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสสมเย เถรสฺส ปตฺตํ คณฺหิ.
2527 1 3 มหากัสสปเถรปิณฑปาตทาน 81-82 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก สามีติ ปฏิวจนํ อทาสิ.
2513 1 3 ครหทิน 91-92 โส ตสฺมึ ทฺวินฺนํ อสุจินา มกฺขยึสูติ.
2512 2 3 ครหทิน 98-99 สตฺถา อนุโมทนํ วิโรจนติ โสภตีติ.
2519 2 3 อัญญตรปุริสะ 109-110 โสปิ ปุริโส ตตเถว อสกฺโกนฺตานํ อติทีโฆเยวาติ.
2523 1 3 อานันทเสฏฐิ 121-122 สา ตํ กิจฺเฉน มหาชนกาโย สนฺนิปติ.
2523 2 3 อานันทเสฏฐิ 122-123 สตฺถา มูลสิรึ สุขํ อุปฺปาทยึสูติ.
2527 2 3 สุมนมาลาการ 134-136 อถ มาลากาโร นิกฺขนฺโต นาม นตฺถิ.
2514 2 3 ชัมพุกาชีวก 152-153 สตฺถา มหาชนสฺส ตปจรนฺโต มหนฺตตรนฺติ.
2531 1 3 สุธัมมเถระ 165-166 สตฺถา ตยา อุปาสโก อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ.
2531 2 3 สุธัมมเถระ 166-167 ตตฺถ อสนฺตนฺติ นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ.
2546 2 3 วนวาสีติสสเถระ 186-187 อานนฺทเถโร กิร การุญฺญตโร.
2540 2 4 ราธเถระ 1-2 อเถกทิวสํ สตฺถา กติปาเหเนว อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2557 1 4 ราธเถระ 1-2 โส (ราโธ) กิร คิหิกาเล ตํ พฺราหฺมณํ ปพฺพาเชสิ.
2518 1 4 ราธเถระ 2-3 อถ นํ สตฺถา วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.
2557 2 4 ราธเถระ 2-3 ตสฺส ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ. (ตัดคาถา)
2560 1 4 มหากัปปินเถระ 9-10 อตีเต กิรายสฺมา ปจฺเจกพุทฺธา อธิวาสยึสุ.
2560 2 4 มหากัปปินเถระ 10 สา คามํ ปวิสิตฺวา อนุโมทนํ กตฺวา ปกฺกมึสุ.
2550 2 4 มหากัปปินเถระ 11 อเถกทิวสํ วิหาเร ธมฺมสฺสวนํ จีวรานิ สชฺชยึสุ.
2557/2 1 4 มหากัปปินเถระ 19-20 สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาวํ เอกจฺเจ  วทนฺติ.
2557/2 2 4 มหากัปปินเถระ 20 สตฺถา ปน ตา อุปาสิกาโย เอวํ  อุทานํ  อุทาเนตีติ (อาห).
2535 1 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร สตฺถา อธิวาเสสิ.
2522 1 4 บัณฑิตสามเณร 24-25 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุํ.
2548 2 4 บัณฑิตสามเณร 26-27 ตํ ทิวสํ ปน สตฺถา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ.
2560/2 1 4 บัณฑิตสามเณร 35-36 อถสฺส คุณเตเชน ปูเรตฺวา อทํสุ.
2560/2 2 4 บัณฑิตสามเณร 36 เถโร สามเณโร เม เถโร วิสฺสชฺเชสิ.
2549/2 2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก อุปาสโก น จิรสฺเสว อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2545 2 4 มหากัสสปเถระ 55-56 เอกสฺมึ หิ สมเย ปริสาย สทฺธึ นิวตฺตสฺสูติ.
2516 2 4 เพฬัฏฐสีสเถระ 59-60 สตฺถา เอตสฺมึ น สกฺกา ปญฺญาเปตุนฺติ.
2537 2 4 อนุรุธเถระ 61 เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ.
2513 2 4 สารีปุตตเถระ 67-68 สตฺถา ตํ กถํ นาม น โหนตีติ.
2541 2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว นิวาสนฏฺฐานสทิสํ อุปาสิเกติ.
2534 2 4 ทารุจีริยเถระ 96-97 โส เอวํ วตฺวา น ปริปุณฺณนฺติ อาห.
2519 1 4 กุณฑลเกสีเถรี 102 อถ นํ สา ติกฺขตฺตุํ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ.
2522 2 4 อนัตถปุจฉกพราหมณ์ 107-108 โส กิร พฺราหฺมโณ เนว สกฺกุเณยฺยาติ.
2525 2 4 สารีปุตตเถรสหายพราหมณ์ 111-113 ตมฺปิ หิ เถโร อภิวาทนเมว เสยฺโยติ.
2511 1 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.
2528 2 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก ปริวุโต วิจรติ.
2524 2 4 อายุวัฒนกุมาร 116 (สตฺถา) อิมํ คาถมาห วฑฺฒนํ นาม นตฺถีติ.
2532 2 4 สังกิจจสามเณร 117-119 สา ตสฺมึ กุจฺฉิคเต อยํ สงฺกิจฺจสามเณโร นาม.
2515 2 4 ปฏาจารา 140-142 สตฺถา ตสฺสา วจนํ มรนฺติเยวาติ จินฺเตสิ.
2536 2 4 พหุปุตติกาเถรี 148-149 อถ นํ กติปาหจฺจเยน อิมํ คาถมาห.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system