ผศ.เวทย์ บรรณกรกุล

การศึกษา

 • จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเป็นสามเณร)
 • จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร CAI-MULTIMEDIA วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาบาลีและสันสกฤต

ผลงาน

 • ตำราวิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลี กว่า 15 เล่ม
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAI-MULTIMEDIA) กว่า 10 ชุด
 • งานวิจัย "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาบาลีไวยากรณ์" (2547)
 • งานวิจัย "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย ประโยค 1-2" (2548)
 • เอกสารประกอบการสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท จำนวน 6 รายวิชา

สถานที่ทำงาน

 • หัวหน้าสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 0-3429-9356

งานพิเศษ

 • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรโปรแกรม CAI-MULTIMEDIA สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • วิทยากรอบรมโปรแกรม AUTHORWARE 7.0 ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษานครปฐม เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI-MULTIMEDIA) ประจำศูนย์การศึกษาต่างๆ

ติดต่อ

ที่มา: th.wikipedia.org

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.