แจ้งข่าวบุญ จากวัดท่ามะโอ

คณะศิษยานุศิษย์ของวัดท่ามะโอจะจัดงานทำบุญอายุครบ 4 รอบ
ของพระคันธสาราภิวงศ์ (อ.มหาสมลักษณ์)
ณ บ้านบุญชู เธียรสวน ในวันที่ 25 เมษายน 2552
ขอเชิญคณะศิษย์มาร่วมกันทำบุญถวายเพลพระ 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 9.00 น.
ในวันนั้นจะมีการแจกหนังสือ ชินาลังการ (เครื่องประดับของพระชินเจ้า) ฉบับแปลและอธิบายโดยพระคันธสาราภิวงศ์
 
วัดท่ามะโอจัดพิมพ์หนังสือ ชินาลังการ (เครื่องประดับของพระชินเจ้า)
ผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ ขอให้โอนเข้าบัญชี วัดท่ามะโอ (พิมพ์หนังสือ)
ธนาคารทหารไทย สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-72627-7
 
วัดท่ามะโอได้ดำเนินการแปลหนังสือของพระโสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ)
อีกเล่มหนึ่ง คือ ปฏิจจสมุปบาท (ฉบับแปลและอธิบาย) เป็นคัมภีร์อธิบายเนื้อหาของ
ปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดโดยนำหลักปริยัติมาอธิบายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรม
อีกทั้งได้นำข้อความจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกามาอ้างอิงไว้เป็นหลักฐาน
ในการอธิบายอย่างชัดเจน  หนาราว 600 หน้า ค่าพิมพ์เล่มละ 100 บาท ในจำนวนพิมพ์ 1 หมื่นเล่ม
และจะจัดพิมพ์ในราวเดือนมิถุนายน 2552 จึงขอแจ้งให้ท่านสาธุชนได้ทราบเพื่อร่วมบุญในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่ครั้งนี้
อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรตราบนานเท่านาน
 
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาค เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ " ปฏิจจสมุปบาท" ของ พระโสภณมหาเถระ (มหาสี-สยาดอ)
ซึ่งแปลและอธิบายโดย พระคันธสาราภิวงศ์ ให้โอนเข้าบัญชี วัดท่ามะโอ (พิมพ์หนังสือ) ธนาคารทหารไทย สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-72627-7
 
ดูรายละเีอียดเพิ่มเติมที่ http://www.wattamaoh.com/

Powered by Drupal, an open source content management system