แผนผังพระไตรปิฎก

แผนผังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

วินัยปิฎก
(คัมภีร์ว่าด้วยระเบียบวินัย)
สุตตันตปิฎก
(คัมภีร์ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วๆ ไป มีประวัติและท้องเรื่องประกอบ)
อภิธัมมปิฎก
(คัมภีร์ว่าด้วยข้อธรรมล้วนๆ ไม่มีประวัติและท้องเรื่องประกอบ)


วินัยปิฎก

มหาวิภังค์
(ว่าด้วยข้อห้ามหรือวินัยที่เป็นหลักใหญ่ๆ ของภิกษุ)
ภิกขุนีวิภังค์
(ว่าด้วยข้อห้ามหรือวินัยของนางภิกษุณี)
มหาวรรค
(ว่าด้วยพุทธประวัติตอนแรกและพิธีกรรมทางวินัย)
จุลวรรค
(ว่าด้วยพิธีกรรมทางพระวินัยและความเป็นมาของนางภิกษุณีและประวัติการทำสังคายนา)
บริวาร
(ว่าด้วยข้อเบ็ดเตล็ดทางพระวินัย)

สุตตันตปิฎก

ทีฆนิกาย
(ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาขนาดยาว)
มัชฌิมนิกาย
(ว่าด้วยพระสูตร หรือพระธรรมเทศนาขนาดกลาง ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป)
สังยุตตนิกาย
(ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาอันประมวลธรรมะหรือเรื่องราวไว้เป็นพวกๆ เช่นว่าด้วยพระมหากัสสป เรียกกัสสปสังยุต ว่าด้วยเหตุการณ์ในแคว้นโกศล เรียกโกศลสังยุต ว่าด้วยมรรค (ข้อปฏิบัติ) เรียกมัคคสังยุต)
อังคุตตรนิกาย
(ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรม เทศนาเป็นข้อๆ ตามลำดับจำนวน เช่นธรรมะหมวด 1 ธรรมะหมวด 2 ธรรมะหมวด 3 แต่ละข้อก็มีจำนวน 1, 2 หรือ 3 ตามหมวดนั้น)
ขุททกนิกาย
(ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ดรวมทั้งภาษิตของพระสาวก,ประวัติต่างๆ และชาดก)


อภิธัมมปิฎก

ธัมมสังคณี
(ว่าด้วยธรรมะรวมเป็นหมวดเป็นกลุ่ม)
วิภังค์
(ว่าด้วยธรรมะแยกเป็นข้อๆ)
ธาตุกถา
(ว่าด้วยธรรมะจัดระเบียบความสัมพันธ์ โดยถือธาตุเป็นหลัก)
ปุคคลบัญญัติ
(ว่าด้วยบัญญัติ 6 ชนิดและแสดงรายละเอียด เฉพาะบัญญัติอันเกี่ยวกับบุคคล)
กถาวัตถุ
(ว่าด้วยคำถามคำตอบในหลักธรรมประมาณ 219 หัวข้อ เพื่อถือเป็นหลักในการตัดสินพระธรรม)
ยมก
(ว่าด้วยธรรมะที่รวมเป็นคู่ๆ)
ปัฏฐาน
(ว่าด้วยปัจจัยคือสิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุน 24 อย่าง)

บรรณานุกรม

  • สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน.พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550.

ความคิดเห็น

ขอบคุณมากค่ะ ความรู้จริงๆ

ขอบคุณมากค่ะ ความรู้จริงๆ ตอนนี้เรียนไตรปิฎก1อยู่ค่ะ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ อุตสาห์เรียบเรียงมาให้

ขอบคุณครับ ได้ความรู้จริงๆนะ

ขอบคุณครับ ได้ความรู้จริงๆนะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

มีคำย่อด้วย ฑี . ม. สํ . อํ

มีคำย่อด้วย ฑี . ม. สํ . อํ . ขุ----พระสูตร
สงฺ วิ ธา ปุ ก ย ป ----พระอภิธรรม
อ ปา ม จุ ป---พระวินัย อ คือ อาทิกมฺมิก เรียงโดยหัวข้อในมหาวิภังค์
ปา คือ ปาจิตฺติยกณฺฑ เรียงโดยหัวข้อในภิกขุนีวิภังค์

ขอบคุณมาก ไม่งั๊นแย่แน่นอน

ขอบคุณมาก ไม่งั๊นแย่แน่นอน ...

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากนะคับที่ช่วยให้ผมได้

ขอบคุณมากนะคับที่ช่วยให้ผมได้ทำงานส่งครู และช่วยให้ผมมีความรู้ด้วย ขอบคุณมากคับ จากเด็ก ศ.ศ.

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.