ผลสอบบาลีสุดยอดพระ-เณร 44 รูปผ่าน ป.ธ.9

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2559 มีพระ-เณร สอบผ่านป.ธ.9 จำนวน 44 รูป แบ่งเป็นสามเณรสอบได้ 7 รูป พระภิกษุ 37 รูป ขณะที่แชมป์สอบป.ธ.9 ครั้งนี้ได้แก่ “วัดสร้อยทอง-วัดสามพระยา-วัดจองคำ” สอบได้มากที่สุด แห่งละ 3 รูป วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 16:44 น.

วันนี้  (28 มี.ค.) ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง ได้เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7 – 9 ประโยคซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์

นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลสอบบาลีศึกษา (บ.ศ.) ซึ่งเป็นการศึกษาพระบาลีสำหรับฆราวาสด้วย โดยการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในปี 2559 นี้เริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. ภายหลังที่พระพรหมโมลีกล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจข้อสอบเสร็จ พร้อมทั้งมอบตราตั้งกรรมการตรวจข้อสอบบาลีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เสร็จแล้ว พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้อ่านรายชื่อผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 โดยมีสำนักเรียนส่งสอบ 882 รูป ขาดสอบ 333 รูป ขาดสิทธิ์ 4 รูป เหลือคงสอบ 545 รูป สอบได้ 142 รูป ส่วนผลการสอบบ.ศ. 7 มีสำนักเรียนส่งสอบ  8 คน ขาดสิทธิ์ 1 คน สอบได้ 3 คน

ต่อมาพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการ มส. ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ระดับ ป.ธ.8  มีสำนักเรียนส่งสอบ 662 รูป ขาดสอบ 265 รูป เหลือคงสอบ 397 รูป สอบได้ 34 รูป ส่วนผลการสอบ บ.ศ.8 ส่งสอบ 12 คน คงสอบ 3 คน ไม่มีผู้สอบผ่าน จากนั้น พระพรหมดิลกได้ประกาศผลสอบ ป.ธ.9  โดยมีสำนักเรียนส่งสอบ 420 รูปขาดสอบ 72 รูป สอบได้ 44 รูป ดังนี้

 1. พระมหานักรบ อรินฺทโม วัดเทพลีลา
 2. พระมหากฤษดากิตฺติสจฺโจ วัดเทพลีลา
 3. พระมหาชินวัฒน์ปภสฺสโรวัดบพิตรพิมุข
 4. พระมหาสายชล อคฺคธมฺโมวัดเทวราชกุญชร
 5. พระจักริน ป.รตนวโร วัดปทุมวนาราม
 6. พระมหาพงษ์ทวีกิตฺติภทฺโท วัดพรหมวงศาราม
 7. พระมหาเอื้อ ปริปุณฺโณ วัดอภัยทายาราม
 8. พระมหาศรชัย ธมฺมิโกภาโส วัดศรเอี่ยม
 9. พระมหาสมพงษ์กิตฺติภทฺโท วัดสร้อยทอง
 10. พระมหาสมชาย เขมานนฺโท วัดสร้อยทอง
 11. สามเณรนฤเบศ สิขะโต วัดสร้อยทอง
 12. พระมหาธวัชชัย สิริธโช วัดสระเกศ
 13. พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร วัดสามพระยา
 14. พระมหาอรรถพล ปญฺญาโชติ วัดสามพระยา
 15. สามเณรกวีศักดิ์วาปีกุลเศรษฐ์ วัดสามพระยา
 16. พระมหาบุญส่งวรวีโร วัดสุทัศนเทพวราราม
 17. พระมหาจุลพล สารทสฺสี วัดสุทัศนเทพวราราม
 18. พระมหาวรจักษ์วรจกฺกวฑฺฒโน วัดเสมียนนารี
 19. พระมหาวิลัย วรกวินฺโท วัดหัวลําโพง
 20. พระมหากิตติศักดิ์ จตฺตมโล วัดบางนานอก
 21. พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ วัดทองธรรมชาติ
 22. พระมหาสายฝน มณิโชติ วัดปากน้ำ
 23. พระมหาเอกชัย เอกญฺชโย วัดปากน้ำ
 24. พระมหาชาตรีธมฺมฏฺฐิติ วัดจันทาราม
 25. พระมหาทัศพล คนฺธวโร วัดโมลีโลกยาราม
 26. พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที วัดโมลีโลกยาราม
 27. พระมหาเอกชัย อาภาธโร วัดอรุณราชวราราม
 28. พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 29. พระมหากฤษดา โอภาโส วัดจากแดง สมุทรปราการ
 30. พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ วัดจากแดง สมุทรปราการ
 31. สามเณรทองสุข พรหมมีเดช วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย
 32. สามเณรสมยศ ดาทอง วัดจองคํา ลําปาง
 33. สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์ วัดจองคํา ลําปาง
 34. สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย วัดจองคํา ลําปาง
 35. พระมหาวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน วัดสวนดอก เชียงใหม่
 36. พระมหาธนิต ธนิโต วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่
 37. พระมหาสิทธิชัย เตชวณฺโณ วัดชัยมงคล เชียงใหม่
 38. พระมหาคัมภีร์ภูริวฑฺฒโน วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 39. สามเณรธนธรณ์ คูสูงเนิน วัดไวกูลฐาราม อุดรธานี
 40. พระมหาประทวน อาภสฺสโร วัดสายทอง หนองบัวลําภู
 41. พระมหาวิทวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี วัดสว่างหัวนาคํา กาฬสินธุ์
 42. พระมหาสิงหา อาภสฺสโร วัดชัยมงคล ชลบุรี
 43. พระมหาอมรเทพ วรธมฺโม วัดทับไทร จันทบุรี
 44. พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี

ส่วนระดับ บ.ศ.9 มีสำนักเรียนส่งสอบ 3 คนคงสอบ 3 คน สอบได้ 1 คนคือ น.ส.สิรินุช บุสโร สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี สำหรับสถิติพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบทุกระดับชั้นตั้งแต่ประโยค 1-3 ถึง ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบจำนวน 22,986 รูป มีผู้สอบได้ทั้งหมด 2,755 รูป

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system