เข้มพระ-เณรเรียนสายสามัญต้องผ่านบาลีประโยค 2

"พระพรหมโมลี" ผุดแนวคิดพระ-เณร ก่อนจบหลักสูตรปริยัติธรรมสายสามัญ ต้องจบบาลีประโยค 2 ด้วย หวังเป็นกำลังสำคัญสืบต่อพระพุทธศาสนา

วันนี้ (12 ธ.ค.) พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าพระภิกษุ สามเณร ที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำเป็นต้องศึกษาหลักสูตรบาลีและนักธรรมของคณะสงฆ์เป็นหลักด้วย เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนบาลีใน 3 ส่วนคือ

  1. หลักสูตรการเรียนบาลีในในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้ตรงกับหลักสูตรบาลี และนักธรรม
  2. จัดตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจน
  3. พัฒนาบุคลากรที่สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเน้นอบรมให้ความรู้ก่อนสอนบาลีแก่นักเรียน

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควรไปทำความตกลงกันเรื่องการจัดการเรียนและการจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นว่าสามารถทำได้พร้อมกันหรือไม่ เพื่อจะได้เหมือนกับโรงเรียนทางโลกทั่วไป และจะได้มีการแข่งขันทักษะบาลีแต่ละระดับชั้นพร้อมกันทุกโรงเรียน เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนการสอนบาลีว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

รวมทั้งได้เสนอแนวคิดว่าการจบการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาว่า ควรให้สอบผ่านบาลีประโยค 2 ก่อนจบ เพื่อเป็นการการันตีความเป็นพระภิกษุสามเณร จึงมอบหมายให้กองพุทธศาสนศึกษาไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่าจะมีช่องทางใดทำได้หรือไม่ เพื่อให้มีการบันทึกผลการจบบาลีประโยค 2 ไว้ในใบระเบียนการเรียน หรือหากจะจบหลักสูตร ม.6 ต้องสอบผ่านบาลีประโยค 2 ได้ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าการศึกษาสงฆ์ เป็นการศึกษาพิเศษเฉพาะด้านของพระพุทธศาสนาจึงต้องคงอัตลักษณ์ในความรู้ด้านบาลีให้แก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในอนาคต.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system