การพิมพ์เฉลยข้อสอบวิชาสัมพันธ์ไทย

การพิมพ์เฉลยข้อสอบวิชาสัมพันธ์ไทย โดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่น Auto-complete ในโปรแกรม Notepad++
ซึ่งจะแสดงคำ/ข้อความที่มีอยู่แล้วในไฟล์นั้น ขึ้นมาให้เลือก โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
ช่วยในการพิมพ์ข้อความที่มีอยู่แล้วเร็วขึ้นมาก และลดความผิดพลาดในการพิมพ์ด้วย
(ดาวน์โหลดโปรแกรม Notepad++ ได้ที่ notepad-plus-plus.org)

เตรียมศัพท์ชื่อสัมพันธ์และเนื้อหาบาลี

 1. เปิดโปรแกรม Notepad++ จะมีไฟล์ว่างๆ เปิดอยู่
  copy คัดลอกชื่อสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ท้ายหน้านี้  แล้ว paste วางไว้ในไฟล์ (วางไว้ท้ายหน้าหรือตำแหน่งไหนก็ได้)
 2. นำเนื้อหาบาลีที่ต้องการสัมพันธ์มาวางไว้ในไฟล์ด้วย (วางไว้ท้ายหน้าหรือตำแหน่งไหนก็ได้)
  (เนื้อหาบาลีดาวน์โหลดที่ อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค  ต้องลบคำแปลภาษาไทยออก)
  (มีไฟล์ pdf ที่สัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 4 ภาค ใน pariyat.com  แต่ไม่สามารถค้นหาคำในไฟล์/คัดลอกได้ เพราะใช้ฟอนต์ DB 75 Naraiz)

เมื่อพิมพ์อักษร 2-3 ตัวแรก (จำนวนขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) ของศัพท์บาลีที่เป็นเนื้อหา/ชื่อสัมพันธ์ จะมีศัพท์แสดงขึ้นมาให้เลือก

 • ถ้าเป็นคำที่ต้องการก็กด Enter ได้เลย
 • หากไม่ใช่ ก็กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อหาคำที่ต้องการ เมื่อพบแล้วก็กด Enter

หากคำที่ต้องการไม่มีในรายการเลือก ก็พิมพ์ด้วยตัวเองแล้วเก็บไว้ในรายการ เพื่อจะได้ปรากฎในรายการที่จะเลือกต่อไป


 

การตั้งค่าโปรแกรม Notepad++ สำหรับใช้งาน

หลังการติดตั้ง
1. การเลือกฟอนต์ที่ใช้ ให้แสดงผลภาษาไทย
ไปที่เมนู Settings > Style configurator...
  - ที่ Font name เลือกฟอนต์ที่ต้องการ เช่น Tahoma, Leelavadee, TH Sarabun New
  - คลิกที่ Enable global font และ Enable global font size
  - คลิกที่ save & close
2. การตั้งค่าให้เติมข้อความอัตโนมัติ (เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อติดตั้งโปรแกรมอยู่แล้ว)
ไปที่เมนู Settings > Preferences... > Auto-complete
คลิกที่ Enable Auto-completion > word completion
จำนวนตัวอักษรที่ตัองพิมพ์ เพื่อให้ปรากฏรายชื่อคำให้เลือก.   ให้ตั้งค่าที่  From 1 th character

 


ชื่อสัมพันธ์ สำหรับวางไว้ท้ายไฟล์ ชั่วคราว
อาขฺยาตบท กิตบท
กตฺตุวาจก กมฺมวาจก เหตุกตฺตุวาจก เหตุกมฺมวาจก ภาววาจก
ปุพฺพกาลกิริยา สมานกาลกิริยา อพฺภนฺตรกิริยา อนาทรกิริยา ลกฺขณกิริยา
1 สยกตฺตา เหตุกตฺตา วุตฺตกมฺม ลิงฺคตฺถ อุปมาลิงคตฺถ ตุมตฺถกตฺตา
2 อวุตฺตกมฺม สมฺปาปุณิยกมฺม การิตกมฺม อจฺจนฺตสํโยค อกถิตกมฺม กิริยาวิเสสน
3 กรณ ตติยาวิเสสน อนภิหิตกตฺตา เหตุ อิตฺถมฺภูต สหตฺถตติยา
4 สมฺปทาน ตุมตฺถสมฺปทาน
5 อปาทาน เหตุ
6 สามีสมฺพนฺธ สมุหสมฺพนฺธ ภาวาทิสมฺพนฺธ อนาทร นิทฺธารณ ฉฏฺฐีกมฺม ฉฏฺฐีอนภิหิตกตฺตา
7 ปฏิจฺฉนฺนาธาร พฺยาปิกาธาร วิสยาธาร สมีปาธาร อุปสิเลสิกาธาร กาลสตฺตมี นิมิตฺตสตฺตมี ลกฺขณ นิทฺธารณ
8 อาลปน

วิเสสน สญฺญาวิเสสน อุปมาวิเสสน  วิกติกตฺตา วิกติกมฺม  
วิวริย วิวรณ วิเสสลาภี
วิตฺถารโชตก ผลโชตก เหตุโชตก สงฺเขปโชตก อุปมาโชตก ทฬฺหีกรณโชตก ปกฺขนฺตรโชตก พฺยติเรกโชตก วากฺยารมฺภโชตก / วากฺยารมฺภ

ใน ของ เข้ากับ ก็ดี และ
ศัพท์ บท
ปทปูรณ
จ ปทสมุจฺจยตฺถ วากฺยสมุจฺจยตฺถ     วา วิกปฺปตฺถ
ปิ อเปกฺขตฺถ      สเจ ปริกปฺปตฺถ    กึ ปุจฺฉนตฺถ
ว อวธารณ อวธารณตฺถ    อาม สมฺปฏิจฺฉนตฺถ
เตนหิ อุยฺโยชนตฺถ    อโห อจฺฉริยตฺถ
อิติ ปฏิเสธ อาการ สรูป สมาปนฺน สญฺญาโชตก


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system