ทุนเล่าเรียนหลวงถวายสงฆ์ เพื่อการศึกษาพระธรรมวินัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศอันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

นอกจากนี้ โครงการยังมีนโยบายที่จะพิจารณาการสนับสนุนในลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทยตลอดจนการเผยแผ่พุทธธรรม เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นไปในอนาคต

มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน

การให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อการลงทะเบียนเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าหนังสือตำราเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะได้มอบให้แก่สถาบันการศึกษาหรือผู้รับพระราชทานทุนโดยตรง ประกอบด้วย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม 6, 7, 8 และ 9 ประโยค กำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง การถวายทุนพระราชทานและดำเนินการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้จัดสรรทุน 76 ทุน

ประกอบพิธีอัญเชิญทุนถวายคณะสงฆ์เพื่อมอบให้แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ได้ รับ การคัดเลือก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 การให้ทุนจะให้ติดต่อกันไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาถ้าผู้รับทุนผ่านการ ประเมินผลประจำปี

พระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต และกองบาลีสนามหลวง

ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไปโครงการจะเพิ่มประเภททุน ดังนี้

ทุนพระธรรมทูต ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูตอำเภอ ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามเขตต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 9 สาย โครงการจะพิจารณาถวายทุนพระราชทานแก่หน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูตที่มีผลงานดี เด่นสายละ 1 ทุน รวม 9 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีผลดียิ่ง โดยมีกองงานพระธรรมทูตเป็นผู้กำกับดูแล

ทุนสำนักเรียน เขตปกครองคณะสงฆ์ได้จัดให้มีสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ที่จะเข้าสอบเปรียญธรรม หรือศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนาในขั้นสูงต่อไป โครงการจึงจะพิจารณาถวายทุนพระราชทานแก่สำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละเขตปกครองคณะสงฆ์ รวม 5 ทุนๆ ละ 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนดำเนินการและแรงจูงใจให้สำนักเรียนเหล่านี้สามารถปรับปรุง คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมีกองบาลีสนามหลวงเป็นผู้กำกับดูแล

สำหรับในปีพุทธศักราช 2552 ได้กำหนดให้มีพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมพุทธมณฑล โดย พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ประกอบพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง, พระพรหมโมลี ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต, พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ น.ต.เกริก ตั้งสง่า กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวง กล่าวรายงานว่า ทุนเล่าเรียนหลวงฯ ประจำปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วย 1.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลกองบาลีสนามหลวง 81 ทุน รวมเป็นเงิน 870,000 บาท 2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมจร. 241 ทุน รวมเป็นเงิน 1,812,000 บาท 3.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับของมมร. 47 ทุน รวมเป็นเงิน 446,000 บาท

4.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้กำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต 9 ทุน เป็นเงิน 180,000 บาท 5.ทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ในการผลิตบุคลากรวิปัสสนาจารย์ ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโท โดยถวายทุนผ่านคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3,075 ทุน เป็นเงิน 6,750,000 บาท

รวมทุนเล่าเรียนหลวงประจำปีนี้ทั้งหมด 3,453 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 10,508,000 บาท

น.ต.เกริก เปิดเผยว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง ได้หารือกับตนถึงหาแนวทางให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงจะเข้าไปสนับสนุน โครงการพระธรรมจาริก ซึ่งเป็นโครงการที่พระธรรมทูตจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขาบนดอยในภาค เหนือ ทั้งนี้ จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

ฝากเว็บเรียนบาลีอีกเว็บครับ

เว็บ http://www.mahapruettharam.net/ คลิ็กเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับมีไฟล์สอนบาลี mp3บาลี และอื่นๆอีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system