สงสัยศัพท์ สพฺภิ สตํ

สพฺภิ สตํ ที่แปลว่า สัตบุรุษ รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับ แจกวิภัตติให้ด้วยก็ดีนะครับ

นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ วิเคราะห์ศัพท์ และการทำวิเคราะห์สมาสอย่างไรครับ
และมีการทำตัวด้วยกัจจายนะสูตรอย่างไรครับ

รอคำตอบอยู่นะครับผม

pyn_th@hotmail.com

นย+อุปาย+สาธารณ ๑.นย =

นย+อุปาย+สาธารณ
๑.นย = นัย,นย,อุบาย,วิธี ฯลฯ
วิ. นยนํ ปวตฺตนํ นโย การไป (นี ธาตุ ในความหมายว่า นำไป ,ลง อ ปัจจัย, พฤทธิ์ อี เป็น เอ, แปลง เอ เป็น อย)
วิ. นยติ อเนนาติ นโย อุบายเป็นเครื่องแนะนำ (เหมือน วิ. ต้น)
วิ. เนตพฺโพติ นโย วิธีที่พึงแนะนำ (เหมือน วิ. ต้น)
วิ. นียเต ญาเต อเนนาติ นโย วิธีเป็นเหตุให้รู้ (นี ธาตุ ในความรู้, ลง อ ปัจจัย)
๒.อุปาย = อุบาย,กลวิธี,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม
วิ. สตฺตุวิชยํ อุปคจฺฉนฺติ เอเตหีติ อุปาโย กลวิธีเป็นเหตุให้ถึงความชนะศัตรู (อุป บทหน้า อิ ธาตุ ในความหมายว่า ไป,ถึง,เป็นไป, ลง อ ปัจจัย, พฤทธิ์ อิ เป็น เอ,
แปลง เอ เป็น อย, ลบสระหน้า ทีฆะสระหลัง)
วิ. อุเปติ เอเตนาติ อุปาโย วิธีเป็นเหตุให้เข้าถึง (อุป บทหน้า อิ ธาตุ ในความหมายว่า ไป,ถึง, ลง อณ ปัจจัย, พฤทธิ์ อิ เป็น เอ, แปลง เอ เป็น อาย)
๓.สาธารณ = สาธารณะ,ทั่วไป,สามัญ (สามญฺญ)
วิ. สห อาธารเณน วตฺตตีติ สาธารณํ สิ่งที่เป็นไปพร้อมกับการรองรับทั่วไป (สห+อาธารณ แปลง สห เป็น ส)
วิ. สมํ อาธาริยนฺติ ตสฺมินฺติ สาธารณํ ที่เป็นที่อันบุคคลรับรองสิ่งทั้งหลายอันเสมอภาคกัน (สม+อา บทหน้า ธร ธาตุ ในความหมายว่า ทรงไว้, ลง ยุ ปัจจัย,
แปลง สม เป็น ส, ยุ เป็น อน, น เป็น ณน)

นโย อุปาโย นโยปาโย
นโยปาโย สาธารโณ นโยปายสาธารโณ

สนฺต ปุลลิงค์ คนดี สปฺปุริส,

สนฺต ปุลลิงค์ คนดี สปฺปุริส, สัตบุรุษ (ส. สตฺปุรุษฺ)

ป.  สํ  สนฺโต สนฺโต สนฺตา
ทุ.  สํ  สนฺตํ  สนฺเต
ต. สตา สนฺเตน สนฺเตหิ สนฺเตภิ  สพฺภิ
จ. สโต สนฺตสฺส สตํ สตานํ สนฺตานํ
ปญ. สตา สนฺตสฺมา สนฺตมฺหา สนฺตา สนฺเตหิ สนฺเตภิ  สพฺภิ
ฉ. สโต สนฺตสฺส สตํ สตานํ สนฺตานํ
ส. สติ สนฺตสฺมึ สนฺตมฺหิ สนฺเต สนฺเตสุ
อา. สนฺต สนฺโต

สมฺมตีติ สนฺโต 

ราคาทโย สเมตีติ สนฺโต

สม สงบ  ต ปัจ.
 

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ ในที่สุดก็ได้ความกระจ่างซะที

Powered by Drupal, an open source content management system