ความหมาย ฯ เป ฯ

[๕๗๖] กตเมหิ ทสหากาเรหิ ทิสา ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํปริหรนฺตุ สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา ฯ เป ฯ สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา

อยากทราบความหมายของ ฯ เป ฯ
ในพระไตรปิฏก ฉบับ บาลี ครับ จาก พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

ฯเปฯ  มาจาก เปยฺยาล 

ฯเปฯ  มาจาก เปยฺยาล  ใช้ละข้อความไว้ (เพราะซ้ำกัน หรืออื่นๆ) 
อ่านว่า "เป"
 
ส่วนในภาษาไทยใช้  ฯลฯ  (ล ตรงกลางนั้นก็มาจากคำว่า ละ นั่นเอง)
อ่านว่า "ละ" ถ้าไม่มีข้อความต่อท้าย  เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ
อ่านว่า "ละถึง" ถ้ามีข้อความต่อท้าย เช่น  องค์ใดพระสัมพุทธ  ฯลฯ  -ยภาพนั้นนิรันดร
 
 
 

Powered by Drupal, an open source content management system