กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ปี 2553 ครั้งที่ 1

การสอบบาลีครั้งที่ 1
ประโยค ป.ธ. 6-7 สอบวันขึ้น 2-3 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 17-18 มกราคม 2553) 
ประโยค ป.ธ. 8-9 สอบวันขึ้น 4-5-6 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 19-20-21 มกราคม 2553) 
ประโยค 1-2 สอบวันแรม 10-11 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2553) 
ประโยค ป.ธ. 3 สอบวันแรม 10-11-12 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 9-10-11 กุมภาพันธ์ 2553)
ประโยค ป.ธ. 4-5 สอบวันแรม 10-11 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2553)
 
การสอบบาลีครั้งที่ 2
ประโยค 1-2 สอบวันแรม 10-11 คํ่า เดือน 5   (วันที่ 9-10 เมษายน 2553)
ประโยค ป.ธ. 3 สอบวันแรม 10-11-12 คํ่า เดือน 3    (วันที่ 9-10-11 เมษายน 2553)
ประโยค ป.ธ. 4-5 สอบวันแรม 10-11 คํ่า เดือน 5   (วันที่ 9-10 เมษายน 2553)

Powered by Drupal, an open source content management system