มหาเถรสมาคม หนุนทำ "ปทานุกรมบาลี-ไทย"

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระเกียรติฉลองเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ โดยแต่งตั้งให้ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เป็นประธานในการดำเนินงาน

สำหรับการจัดทำปทานุกรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 เพื่อรักษาบาลีพระไตรปิฎกอันเป็นต้นฉบับเดิมไว้ เพื่อป้องกันการปฏิรูปความหมายที่แท้จริงของภาษาบาลี เพื่อให้มีการใช้ศัพท์ธรรมที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นคู่มือศึกษาค้นคว้าบาลีพระไตรปิฎกของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานจากนี้ไปจะมีการรวบรวมคำศัพท์ในพระไตรปิฎก จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์และแปลความหมาย ตรวจ ชำระ ก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์ทั้งในรูปแบบของหนังสือและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อไป โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system