ขอให้ท่านช่วยแปล ตัวนี้ให้หน่อยขอรับ

โอม นะโม ชีวโก สิระสา อะหัง

กรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง

ปะภาโส สริยะจันทัง โกมารภัจโจ ปะกาเสสิ

วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อโรคา สุมนา โหมิ
ช่วยแปลเป็นไทยให้ด้วยครับบ
ผมแปลมา ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแปลเองครับ

โอม..ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่ท่านชีวก

เป็นผู้มีความกรุณา แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสถทิพย์

ของท่านโกมารภัจจ์เป็นที่แสดงให้ทราบทั่ว

ดั่งแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

ขอสักการะท่านบัณฑิตผู้มีเก่งกล้า ด้วยดอกไม้(มะลิ)

ขอให้อย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียน สาธุ

Powered by Drupal, an open source content management system