สอบถามเรื่องการแปลค่ะ

ตอนที่อาราธนาศีล แล้วพระสงฆ์กล่าวว่า "ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง" ประโยคนี้แปลว่าอะไรหรือคะ

 

ขอบคุณค่ะ

สงสัยเรื่องการแปล ปธ.๔

อยากทราบว่า คำว่า ปฏิสงฺขารสวฺหยา ในมงคลลตฺถทีปนี ปฐโม ภาโค ข้อที่ ๕๙ หน้าที่ ๕๘ นับขึ้นบรรทัดที่ ๙
มาจากศัพท์อะไรบ้าง ช่วยแยกศัพท์ให้หน่อยครับ

ปฏิสงฺขาร + สวฺหยา สวฺหย

ปฏิสงฺขาร + สวฺหยา สวฺหย (น./คุ) แปลว่า ชื่อ,นาม มีคำที่ใช้แทนกันได้อีกคือ อวฺหย, นามํ, สมญฺญา, อภิเธยฺย, อภิธาน ฯลฯ

ตอบคุณสงสัยเรื่องการแปล ป.ธ.4

แยกเป็น ปฏิสงฺขาร + สห (พร้อม) + อวฺหย (ชื่อ) รวมกันเข้า สห ลบ ห ออกเหลือแค่ ส จาก มหา ป.ธ.8

ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ ไตรสรณคมน์

ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ

ไตรสรณคมน์ (พิธี)การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก) จบแล้ว

แล้วพระท่านจะให้ศีลต่อไป

เเปลประโยคบาลีเป็นไทยทั้งโดยพยัญชนะ และ โดยอรรถ

พราหมโณ นหานาย นทึ คโต

พราหมไปแล้วสู่แม่น้ำเพื่ออาบ

พราหมไปแล้วสู่แม่น้ำเพื่ออาบ

แปล

พราหมโณ นหานาย นทึ คโต
แปลโดยพยัญชนะ อ.พราหณ์ ไปแล้ว สู่แม่น้ำ เพื่ออันอาบ
แปลโดยอรรถ พราหมณ์ไปแม่น้ำอาบน้ำ

แปลโดยพยัญชนะยกศัพย์

พฺราหฺมโณ อ.พราหมณ์ คโต ไปแล้ว นทึ สู่แม่น้ำ นหานาย เพื่อการอาบ

แปลโดยพยัญชนะ อ.พราหมณ์

แปลโดยพยัญชนะ
อ.พราหมณ์ ไปแล้ว สู่แม่น้ำ เพื่ออาบ
แปลโดยอรรถ
พราหมณ์ ไปสู่แม่น้ำเพื่ออาบน้ำ

Powered by Drupal, an open source content management system