ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี

ตุมตฺถกตฺตา  แปลว่าอะไรครับ

สตฺตมีปจฺจตฺต  แปลว่าอะไรครับ

สจฺจวาจกลิงคตฺถ แปลว่าอะไรครับ

ช่วยด้วยนะครับ อิอิ ขอบคุณมากครับ

ช่วยด้วยครับไม่เก่งบาลี

ตุมตฺถกตฺตา ได้แก่ ตุํ ปัจจัย ที่ใช้เป็นประธานในประโยค แปลว่า อ.อัน... เช่น กาตุํ = อ.อันทำ เป็นต้น

สตฺตมีปจฺจตฺต, สตฺตมีปจฺจตฺตสยกตฺตา ได้แก่ ศัพท์ที่เป็นสัตมีวิภัตติที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้ แปลว่า อันว่า (อ.) เช่น อชฺช = อ.วันนี้ เป็นต้น

สจฺจวาจกลิงฺคตฺถ ได้แก่ เอวํ (เอวัง) ศัพท์ ที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้ แปลว่า อ.อย่างนั้น,อ.ดีละ ส่วนใหญ่ใช้เป็นคำตอบ เช่น เอวํ ภนฺเต = ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อ.อย่างนั้น,อ.ดีละ แปลโดยอรรถก็แปลว่า อย่างนั้น ขอรับ,ดีละ ขอรับ เป็นต้น

คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ...
สิริวรรณ

คนที่ไม่เก่งภาษาบาลี

อย่างให้รู้ภาษาบาลี
ช่วยสอนน้อย
น่ะครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Powered by Drupal, an open source content management system