ประกาศผลสอบบาลี ป.ธ.9 ปี 55 สามเณรเจ๋งสอบได้ 4 รูป

ประกาศผลสอบบาลี ป.ธ.9 ปี 55 มีพระ-เณร สอบได้ 63 รูป สามเณรเจ๋ง สอบได้ 4 รูป รอเป็นนาคหลวง ขณะที่วัดเทพลีลา ครองแชมป์อันดับ 1 สอบได้มากสุด 7 รูป ส่วนสถิติผู้เข้าสอบครั้งนี้มีมากกว่า 2 หมื่นรูป สอบผ่านกว่า 3 พันรูป

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เปรียญธรรม (ป.ธ.) 1-2 ประโยค ถึงระดับ ป.ธ.9 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบเป็นจำนวนมาก

พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้จำนวน 63 รูป ดังนี้

 1. สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ วัดจักรวรรดิราชาวาส
 2. พระมหาเกียรติขจร อภิวณฺโณ วัดเทพลีลา
 3. พระมหามงคล มานิโต วัดเทพลีลา
 4. พระมหาอุทัย ฐานจาโร วัดเทพลีลา
 5. พระมหาสุนทร โอภาโส วัดเทพลีลา
 6. พระมหาวิพล เปสโล วัดเทพลีลา
 7. พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท วัดเทพลีลา
 8. พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ วัดเทพลีลา
 9. พระมหาศักดา ธมฺมิโก วัดนรนาถสุนทริการาม
 10. พระมหาโสภา ภทฺทเมธี วัดบพิตรพิมุข
 11. พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ วัดชัยชนะสงคราม
 12. พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ วัดน้อยนพคุณ
 13. พระมหาอริญชย์ ฐิตสิริ วัดปทุมคงคา
 14. พระมหาพิเชษฐ์ ปิยภาณี วัดพรหมวงศาราม
 15. พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร วัดพรหมวงศาราม
 16. พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี วัดพระเชตุพนฯ
 17. พระมหาวินัย วชิรเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 18. พระมหาสุจินดา ธมฺมสโร วัดสร้อยทอง
 19. พระมหาปัญญา วรกฺขรญฺญู วัดสร้อยทอง
 20. พระมหาสุธีรชาติ ธีรธมฺมญฺญู วัดสุทัศนเทพวราราม
 21. พระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู วัดสุทัศนเทพวราราม
 22. พระมหานิติสนธิ์ คุณสํวโร วัดบางบัว
 23. พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท วัดคลองเตยใน
 24. พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ วัดกัลยาณมิตร
 25. พระมหาภูวนาท มหาปทุโม วัดกาญจนสิงหาสน์
 26. พระมหาวงศ์ศักดิ์ อาภากโร วัดทองนพคุณ
 27. พระมหากฤษณลักษณ์ เขมงฺกโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 28. พระมหาเทวา ญาณทสฺสี วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 29. พระมหาจรูญ อาภทฺธโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 30. พระมหานรินทร์ วรเมธี วัดโมลีโลกยาราม
 31. พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี วัดชัยฉิมพลี
 32. พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี
 33. พระมหาธนู ปญฺญวุฑฺโฒ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
 34. พระมหาจารุวัตร จารุวตฺโต วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
 35. พระมหาวีระ ธีรวํโส วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
 36. พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
 37. พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ ไตรรัตนานุสรณ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 38. พระมหาธนา เตชธมฺโม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 39. พระมหาอาคม สนฺติชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 40. พระมหานรพล พลญฺชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 41. พระมหา นิติวิทย์ วฑฺฒชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 42. สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 43. พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 44. พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต วัดต้นสน จ.อ่างทอง
 45. พระมหาจรูญ เขมกาโม วัดทับคล้อ จ.พิจิตร
 46. สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
 47. พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
 48. พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
 49. สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ จ.ลำปาง
 50. พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่
 51. พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
 52. พระมหายุทธนา วรชโย วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
 53. พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์
 54. พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
 55. พระมหามานะ สุภาทโร วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม
 56. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
 57. พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
 58. พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
 59. พระมหาสุนทร อติเมโธ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
 60. พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 61. พระมหาพะยอม ธมฺมรกฺขิโต วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 62. พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 63. พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี

พระพรหมโมลี กล่าวอีกว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ

 • ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 361 รูป สอบได้ 63 รูป แบ่งเป็นสามเณร 4 รูป พระสงฆ์ 59 รูป
 • ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 357 รูป สอบได้ 50 รูป
 • ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 558 รูป สอบได้ 132 รูป
 • ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 559 รูป สอบได้ 167 รูป
 • ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 914 รูป สอบได้ 180 รูป
 • ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,553 รูป สอบได้ 388 รูป
 • ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,258 รูป สอบได้ 642 รูป
 • ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 14,315 รูป สอบได้ 2,060 รูป
 • รวมผู้เข้าสอบ 21,875 รูป สอบได้ 3,692 รูป

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2554 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 60 รูป มากกว่าปีผ่านมาเพียง 3 รูปเท่านั้น ส่วนวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด

 • อันดับที่ 1 ได้แก่ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ สอบได้ 7 รูป
 • อันดับที่ 2 ได้แก่ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี สอบได้ 6 รูป
 • อันดับที่ 3 สอบได้ 3 รูป ได้แก่
  • วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
  • วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
  • วัดจองคำ ลำปาง
  • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
  • วัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา
 • อันดับที่ 4 สอบได้ 2 รูป ได้แก่
  • วัดบพิตรภิมุข กรุงเทพฯ
  • วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ
  • วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
  • วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ในจำนวนนี้ มีสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 ทั้งหมด 4 รูป ได้แก่

 1. สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
 2. สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 3. สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย
 4. สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ ลำปาง

ความคิดเห็น

บาลี

ขอให้ตรวจสอบมาตรฐาน การสอนบาลี ต้องเข้าถึงสำนักเรียนเพราะบางแห่งไม่ใสใจในการสอน ส่วนมากมีการทุจริตเกิดขึ้น เวลาสอบ

เขมนันท์

ดีมากครับ

เก่งทุกปีวัดพระธรรมกาย

ไม่แชมป์ ก็รองแชมป์

เก่งทุกปีวัดพระธรรมกาย

ไม่แชมป์ ก็รองแชมป์

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system