ศัพท์บาลีที่มักเขียนผิด

คำที่ถูกต้อง มักเขียนผิดเป็น 
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
สุข อื่นจากความสงบ ไม่มี
สุขอื่นนอกจากความสงบ ไม่มี
ไม่มีความสุข [อันแท้จริง] อื่น นอกจากความสงบ
นตฺถิ สนฺติ ปรํสุขํ
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
   
อาโรคฺยปรมา ลาภา
ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง - แปลตามตัวอักษร (พยัญชนะ)
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง - แปลเอาความหมาย (อรรถ)
อาโรคฺยา ปรมา ลาภา
อโรคฺยา ปรมา ลาภา
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนนั่นแหละ เป็นที่พึ่ง ของตน
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ธรรม ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

 

การอ้างที่มาผิด

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

คำนี้ มิใช่พระพุทธพจน์/พระพุทธวจนะ/พระพุทธดำรัส  แต่เป็นภาษิตของ สมเด็จพระสังฆราช (สา)  แต่ก็จัดเป็น ธรรมภาษิต (ภาษิตธรรมะ) หรือ พุทธสาสนสุภาษิต (สุภาษิตในพระพุทธศาสนา)

ส่วนคำว่า พุทธภาษิต ก็อาจหมายถึงได้ทั้ง ภาษิตในพระพุทธศาสนา หรือ ภาษิตของพระพุทธเจ้า ก็ได้ (ดังนั้น หากต้องต้องการระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอง ควรใช้คำว่า พระพุทธพจน์ พระพุทธวจนะ หรือพระพุทธดำรัส ย่อมดีกว่า)

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ
ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
คำเหล่านี้เป็นภาษิตของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 

การใช้ราชาศัพท์

การเขียนที่ถูก การเขียนที่ผิด
พระพุทธองค์ตรัส (พูด)
พระพุทธองค์เสด็จแต่พระองค์เดียว (ไป)
พระพุทธองค์เสด็จไป/เสด็จมา/เสด็จกลับ/เสด็จดำเนิน/เสด็จเดินทาง/เสด็จขึ้น/เสด็จลง/เสด็จจาริก/  (ใช้ เสด็จ นำหน้ากริยาทั้งสามัญและราชาศัพท์ได้)
พระพุทธองค์ประทับ/เสด็จประทับ ณ พระคันธกุฎี (อยู่ที่, อยู่กับที่)
พระพุทธองค์ประทับ/เสด็จประทับ บนอาสนะ (นั่ง)
  = พระพุทธองค์ทรงนั่งบนอาสนะ (ใช้ ทรง นำหน้ากริยาสามัญ)
พระพุทธองค์ทรงยืนใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์
พระราชาทรงรับสั่ง ให้อำมาตย์เข้าเฝ้า
พระพุทธองค์ประชวร (ป่วย)
พระพุทธองค์บรรทม (นอน) 
พระพุทธองค์เสวย (กิน)
(คำว่า เสวย ที่ไม่ใช่ราชาศัพท์ แปลว่า ได้รับ, ประสบ, เช่น เสวยทุกขเวทนา, เสวยสิทธิ์ (ได้รับประโยชน์), พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมหากบิลวานร, พระเทวทัตเสวยกรรมอย่างสาหัส)
เจ้าชายนันทะประสูติ (เกิด) 
พระราชาโปรด (รัก, ชอบ)

พระพุทธองค์ทรงตรัส
พระพุทธองค์ทรงเสด็จ
พระพุทธองค์ทรงประทับ
พระพุทธองค์ประทับนั่ง/ประทับยืน
พระพุทธองค์ทรงเสวย
กริยาที่เป็นราชาศัพท์ในตัวเอง เช่น ตรัส เสด็จ ประทับ เสวย กริ้ว โปรด ประสูติ ฯลฯ  ไม่ต้องใช้คำว่า ทรง นำหน้าอีก  ยกเว้นคำเดียวคือ ทรงผนวช

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.