ผลสอบบาลีปี 56 สอบประโยค 9 ได้ 65 รูป สามเณร 5 รูป

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 เม.ย.2556 ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2556 ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 1-2 ถึง ป.ธ.9 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมรอฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

จากนั้น พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวประกาศรายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 โดยในปีนี้มีพระสงฆ์สอบได้ 60 รูป สามเณร 5 รูป รวม 65 รูป  ดังนี้

 1. พระมหาจำนงค์ อินฺทปญฺโญ  วัดชนะสงคราม
 2. พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต วัดชนะสงคราม
 3. พระมหากำพล ฐานเปโม วัดเทพธิดาราม
 4. พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโย วัดเทพศิรินทราวาส
 5. พระมหาวิรัตน์  สุมงฺคโล วัดเทพลีลา
 6. พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณวัดเทพลีลา
 7. พระมหาสุแพง กนฺตจาโร วัดเทพลีลา
 8. พระมหาสุขุม อุตฺตโม วัดเทพลีลา
 9. พระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา วัดเทพลีลา
 10. สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา วัดเทพลีลา
 11. พระมหานิยม ญาณวีโร วัดธาตุทอง
 12. สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์วัดธาตุทอง
 13. พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร วัดบพิตรพิมุข
 14. พระมหาทองสืบ เขมปญฺโญ วัดบรมนิวาส
 15. พระมหาพิชิต  รตินฺธโร วัดบางนา
 16. พระมหาสุเนตร์  จตฺตมโล  วัดปทุมคงคา
 17. พระมหาหยัด  จนฺโทภาโส วัดพรหมวงศาราม
 18. พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน  วัดพระเชตุพนฯ
 19. พระมหาดวง  โชติญาโณ  วัดพระเชตุพนฯ
 20. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม วัดมหาธาตุ
 21. พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี วัดสร้อยทอง
 22. พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย วัดสระเกศ
 23. พระมหาบรรยงค์  จนฺทเมธี  วัดสามพระยา
 24. สามเณรอรรณ ใจอารีย์ วัดสามพระยา
 25. พระมหาจำเริญ   สิริจนฺโท วัดสามพระยา
 26. พระมหาทินกร  ทีปนนฺโท วัดเสมียนนารี
 27. พระมหาสัญชัย  เตชสีโล  คณะเขตพระโขนง-บางนา
 28. พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทีโป  คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
 29. พระมหาไพรัช  วิรโช วัดปากน้ำ
 30. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร วัดโมลีโลกยาราม
 31. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร วัดโมลีโลกยาราม
 32. พระมหาโอภาส   วรรํสี วัดโมลีโลกยาราม
 33. พระมหาสนธยา วรรตฺติ    วัดโมลีโลกยาราม
 34. พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ  วัดอรุณราชวราราม
 35. พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ วัดอาวุธวิกสิตาราม
 36. พระมหาสราวุธ  ญาณโสภโณ   วัดอาวุธวิกสิตาราม
 37. พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 38. พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 39. พระมหาทวิช ธีรชาโต วัดเขียนเขตปทุมธานี
 40. พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ
 41. พระมหาปกรณ์ ฐานุตฺตโมวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
 42. พระมหานิยม หิริธมฺโม วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
 43. พระมหาอังคณา อินฺทวํโส วัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
 44. พระมหาสุภาพ ธมฺมเตโช  วัดพระพุทธบาท  สระบุรี
 45. พระมหาอดิศักด์ กตปุญฺโญ พระพุทธบาทสระบุรี
 46. พระมหายุทธนา  โสภณาจาโร วัดจองคำ ลำปาง
 47. สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี  วัดจองคำ ลำปาง
 48. พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร วัดท่ามะโอ   ลำปาง
 49. สามเณรธนวัฒน์    พุฒหอม   วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่
 50. พระมหาพรพล พทฺธธมฺโม วัดชัยมงคล ชลบุรี
 51. พระมหาณัฐพงศ์ ญาณาวุโธ วัดชัยมงคล ชลบุรี
 52. พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต วัดสุทธิวารี จันทบุรี
 53. พระมหาสมคิด  ยสพโล วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม
 54. พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร วัดพระประโทณเจดีย์  นครปฐม
 55. พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ  วัดพระประโทณเจดีย์ นครปฐม
 56. พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ วัดปรีดาราม  นครปฐม
 57. พระมหาสุธี  อาสโภ  เทียนดัด นครปฐม
 58. พระมหาภูวนาท สุชาโต วัดลานคา สุพรรณบุรี
 59. พระมหาสันติ  โชติกโร วัดราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี
 60. พระมหาสายชล สนฺติกโร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
 61. พระมหาอธิโชค   สุโชโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
 62. พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ วัดเกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
 63. พระมหาวินัยจนฺทวํโส     จงรักษ์วัดขันเงิน  ชุมพร
 64. พระมหากิตติศักดิ์  โอภาโส  วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
 65. พระมหาจารัญ  พุทฺธปฺปิโย หาดใหญ่สิตาราม สงขลา

สำหรับสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้เป็นอันดับ 1 ได้แก่ สำนักเรียนวัดเทพลีลา สอบได้ 6 รูป อันดับ 2 วัดโมลีโลกยาราม สอบได้ 4 รูป อันดับ 3 ได้จำนวน 11 วัด อาทิ วัดสามพระยา วัดธาตุทอง วัดชนะสงคราม 

ส่วนสถิติการเข้าสอบทุกระดับนั้น ป.ธ. 9 จำนวนผู้สอบ 322 รูป สอบได้ 65 รูป ป.ธ.8 ผู้สอบ 380 รูป สอบได้ 50 รูป ป.ธ.7 ผู้สอบ 514 รูป สอบได้ 166 รูป ป.ธ. 6 ผู้สอบ 558 รูป สอบได้ 158 รูป ป.ธ.5 ผู้สอบ 911 รูป สอบได้ 148 รูป ป.ธ.4 ผู้สอบ 1,656 รูป สอบได้ 418 รูป ป.ธ.3 ผู้สอบ 3,637 รูป สอบได้ 530 รูป   ป.ธ.1-2 ผู้สอบ 14,876 รูป สอบได้ 1,885 รูป รวมจำนวนผู้สอบทั้งหมดตั้งแต่ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9    22,853 รูป สอบได้รวมทั้งหมด 3,420 รูป  และสามเณรที่สอบ ป.ธ.9 ได้ทั้ง 5 รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นนาคหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
https://www.facebook.com/WATPAKNAM.BKK/photos_albums

ที่มา: คมชัดลึก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system