สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์

1. การนับภิกษุในการสวดปาฏิโมกข์ คำว่า วีสตฺยุตฺตรภิกขุสตํ ซึ่งเทียบกับศัพท์อื่นที่คล้ายกันคือ สฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ, สตฺตตฺยุตฺตรภิกขุสตํ, อสีตฺยุตฺตรภิกขุสตํ, นวุตฺยุตฺตรภิกขุ เคยถามอาจารย์มหา ป.ธ.๖ กับ ป.ธ. ๘ ท่านว่า อ่านอย่างนี้ วีสัต๎ยุตตะระภิกขุสะตัง อยากจะถามซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจเเละความถูกต้องในการสวด
2. คำว่า ทวาย หรือ ทฺวาย ในบทปฏิสังขาโย และอัชชะมยา ว่า โส เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ ฯเปฯ จะออกเสียงอย่างไร บางเล่ม เขียนเป็น ทฺวาย (ท๎วายะ) บางเล่มเป็น ทวาย (ทะวายะ ) อาจารย์มหา ท่านบอกว่า ทฺวาย (ท๎วายะ)
3. คำว่า ทฺวิ เทฺว ทฺวา ที่แปลว่า ๒ ใช้ต่างกันอย่างไร

การนับภิกษุในการสวดปาฏิโมกข์

1. การนับภิกษุในการสวดปาฏิโมกข์ คำว่า วีสตฺยุตฺตรภิกขุสตํ ซึ่งเทียบกับศัพท์อื่นที่คล้ายกันคือ สฏฺฐฺยุตฺตรภิกฺขุสตํ, สตฺตตฺยุตฺตรภิกขุสตํ, อสีตฺยุตฺตรภิกขุสตํ, นวุตฺยุตฺตรภิกขุ เคยถามอาจารย์มหา ป.ธ.๖ กับ ป.ธ. ๘ ท่านว่า อ่านอย่างนี้ วีสัต๎ยุตตะระภิกขุสะตัง อยากจะถามซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจเเละความถูกต้องในการสวด

ท่านว่าถูกแล้ว ออกเสียงครึ่งหนึ่งของเสียงสั้น

2. คำว่า ทวาย หรือ ทฺวาย ในบทปฏิสังขาโย และอัชชะมยา ว่า โส เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ ฯเปฯ จะออกเสียงอย่างไร บางเล่ม เขียนเป็น ทฺวาย (ท๎วายะ) บางเล่มเป็น ทวาย (ทะวายะ ) อาจารย์มหา ท่านบอกว่า ทฺวาย (ท๎วายะ)

ทวาย ทะ-วา-ยะ
ทโว ปุ. การเล่น
เป็น ทวา อิต. ก็มี

3. คำว่า ทฺวิ เทฺว ทฺวา ที่แปลว่า ๒ ใช้ต่างกันอย่างไร

palidict.com/content/นาม-คุณนาม

Powered by Drupal, an open source content management system