อุล

ประเภท: 
ธา.

เร่าร้อน; ให้; แสวงหา

ตัวอย่าง: 

อุลตีติ อุกฺกา. คบเพลิง.
โอลติ. ย่อมให้.
อุลปํ. หญ้าอ่อน.
อุลติ คเวสตีติ อุลูโก นกฮูก.

อรรถของธาตุ: 
ทาหทานคเวสเน
หมวดธาตุ: 
ภู (อ)