อุล


อุล ธาตุ
ประเภท:ธา.  
หมวดธาตุ:ภู (อ เอ).  
อรรถของธาตุ:ทาหทานคเวสเน
ความหมาย:

เร่าร้อน; ให้; แสวงหา

ตัวอย่าง:

อุลตีติ อุกฺกา. คบเพลิง.
โอลติ. ย่อมให้.
อุลปํ. หญ้าอ่อน.
อุลติ คเวสตีติ อุลูโก นกฮูก.