สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ติวเข้มอบรมบาลีก่อนสอบ

"สำนักเรียนวัดสร้อยทอง" เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประโยค ป.ธ.6-9 ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ซึ่งกำหนดอบรมพระภิกษุสามเณร ในระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2552

พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง และเจ้าสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ว่า เพื่อสืบทอดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในด้านแผนกบาลีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นพุทธพจน์ เน้นให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในวิชาแต่ละชั้นเพื่อเตรียมสอบ เน้นให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย เข้าใจเกี่ยวกับการตอบปัญหาสนามหลวง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในด้านวิชาการให้นักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในการเข้าสอบบาลี สนามหลวง

สำหรับในปีการศึกษา 2552 มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรเข้าร่วมอบรมจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 427 รูป แยกเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยค 112 รูป เปรียญธรรม 7 ประโยค 108 รูป เปรียญธรรม 8 ประโยค 118 รูป เปรียญธรรม 9 ประโยค 89 รูป

คณะวิทยากรผู้ทำการอบรม ดังนี้

  1. ชั้นประโยค ป.ธ.9  พระเมธีปริยัตโยดม (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.9) พระมหาชัยวัฒน์ ปัญญาคโม (ป.ธ.9)  พระมหาชัยศรี กิตติปัญโย (ป.ธ.9, พธ.บ., พธ.ม.)
  2. ชั้นประโยค 8  พระเมธีปริยัตโยดม (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.9) พระมหาบุญธรรม ปุญญธัมโม (ป.ธ.9) พระมหาณรงค์ จันทวังโส (ป.ธ.9)
  3. ชั้นประโยค 7  พระมหาประกาศิต อาจารปาลี (ป.ธ.9 พธ.บ.) พระมหาบุญส่ง สิริภัทโท (ป.ธ.9)
  4. ชั้นประโยค 6  พระมหาสนอง นาควโร (ป.ธ.9) พระมหาเกษม อานันโท (ป.ธ.9 พธ.บ.)

คาดหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในด้านแผนกบาลี ได้ แพร่หลายยิ่งขึ้น พระภิกษุสามเณร มีความตั้งใจในการศึกษาบาลียิ่งขึ้น นักเรียนมีความรู้ และทักษะในวิชาแต่ละชั้นเพื่อเตรียมสอบ นักเรียนเกิดความคุ้นเคย เข้าใจเกี่ยวกับการสอบปัญหาสนามหลวง และนักเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในด้านวิชาการให้มีความพร้อม และมั่นใจในการเข้าสอบบาลีสนามหลวง

นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการอบรมดังกล่าว การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา จำต้องอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักในการศึกษา จึงได้มีการศึกษาแผนกบาลีนี้ในประเทศไทยสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยส่งเสริมการเผยแผ่ศีลธรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง คณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูการศึกษาแผนก นี้มาโดยตลอด

ในส่วนของการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นสูง คือชั้น ป.ธ.6-9 ถือได้ว่าเป็นชั้นที่จะต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ เพราะหลักสูตรที่กำหนดให้นั้นมีเนื้อหามาก และค่อนข้างยาก อีกทั้งนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ต่างก็เป็นอาจารย์สอนประจำวัดหรือสำนักเรียนของตน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการเป็นอาจารย์หรือนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย ทำให้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงจึงจะประสบผลสำเร็จได้

"การมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบเพื่อทบทวนความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนสอบเป็นอย่างยิ่ง" นายอำนาจกล่าว

ที่มา: ข่าวสด

', '

"สำนักเรียนวัดสร้อยทอง" เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ประโยค ป.ธ.6-9 ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ซึ่งกำหนดอบรมพระภิกษุสามเณร ในระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2552

ความคิดเห็น

ผมน้อมบูชาครู

น้อมบูชาพระรัตนตรัย
น้อมบูชาหลวงพ่อเหลือ
น้อมบูชาอดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองทุกรูป
กราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองและพระอาจารย์แห่งวัดสร้อยทองทุกรูป
จาก..ลูกศิษย์พระอาจารย์ พระเมธีปริยัตโยดม เป็นต้น

ตารางอบรมบาลีปรโยค1-2ถึง5

ขอบคุณครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system