พศ.จัดทำดีวีดีบาลี "วิชาแปลมคธเป็นไทย"

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการจัดการศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณรมีรูปแบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่จารึกเป็นภาษาบาลี และนิยมนำหลักพุทธธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้น มาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลแก่ผู้เรียน อีกทั้งให้ผู้อื่นได้รู้ตาม ปฏิบัติตาม นับเป็นการดำรงรักษาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมช่วยการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน จึงได้จัดทำ โครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ประจำปีงบประมาณ 2551 การผลิตสื่อการเรียนประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทยในรูปแบบดีวีดี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำจำนวน 10,000 ชุด เพื่อมอบสำหรับ สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม และผู้ที่สนใจ สนใจสอบถามรายละเอียดและขอได้รับที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-4552

ผู้เขียน: จุไรรัตน์ มีศิริ

ที่มา: พศ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system