สอบถามคำแปลบาลีครับ

สอบถามคำแปลบาลีครับ
ทั้ง 5คำนี้ ในพระไตรปิฎกท่านแปลว่า "เข้าสิง" เหมือนกัน แต่รูปศัพท์ต่างกัน ได้แก่ คำว่า
อาวิสนฺติ , อสฺสสนฺติ , อนฺวาวิสิตฺวา , คหิโต , อมนุสฺสวิฏฺฐสฺส
ซึ่งมีทั้ง "มาร" เข้าสิงคน เข้าสิงกายพรหม เข้าสิงเทพบุตร
"ปีศาจ" (ผี) เข้าสิงภิกษุ เข้าสิงคน
"ยักษ์" "อมนุษย์" หรือ "เปรต" เข้าสิงคน
 
ซึ่งคำว่า “เข้าสิง” นั้นท่านผู้แปลพระไตรปิฎกท่านแปล มาจาก
คำบาลีที่แตกต่างกัน ได้แก่
 
ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา ความว่า
“อิธ ปน ภิกฺขเว วสฺสูปคตา ภิกฺขู ปิสาเจหิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ ฯ อาวิสนฺติปิ หรนฺติปิ เอเสว อนฺตราโยติ ปกฺกมิตพฺพํ ฯ อนาปตฺติ วสฺสจฺ เฉทสฺส”
แปลว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้ จำพรรษา แล้วถูกพวกปิศาจรบกวนมันเข้าสิงบ้าง พาเอาไปบ้าง พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติแต่พรรษาขาด”
ใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ / อโยฆรชาดก ความว่า
“ยกฺขา ปิสาจา อถวาปิ เปตา กุปฺปิตา เต อสฺสสนฺติ มนุสฺเส”
แปลว่า “ยักษ์ก็ดี ปีศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้”
 
ใน พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ / มารตัชชนีย
สูตร ความว่า
“อถ โข ปาปิม ทูสี มาโร อญฺญตรํ กุมารกํ อนฺวาวิสิตฺวา สกฺขรํ
คเหตฺวา อายสฺมโต วิธุรสฺส สีเส ปหารมทาสิ สีสํ โวภินฺท”
แปลว่า “ดูกรมารผู้ลามก ครั้งนั้นแล ทูสีมารเข้าสิงเด็กคนหนึ่ง แล้วเอาก้อนหินขว้างที่
ศีรษะท่านพระวิธุระศีรษะแตก...”
 
ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค / สานุสูตรที่ ๕
“เตน โข ปน สมเยน อญฺญตริสฺสา อุปาสิกาย สานุ นาม ปุตฺโต ยกฺเขน คหิโต โหติ”
แปลว่า “สมัยนั้นแล บุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุ ถูกยักษ์เข้าสิง”
 
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ / กามนีตชาดก
"กณฺหาหิ ทฏฺฐสฺส กโรนฺติ เหเก อมนุสฺสวิฏฺฐสฺส ๒- กโรนฺติ ปณฺฑิตา น กามนีตสฺส กโรติ โกจิ โอกฺกนฺตสุกฺกสฺส หิ กา ติกิจฺฉาติ ฯ กามนีตชาตกํ อฏฺฐมํ ฯ"
เชิงอรรถ: ๒ สี. ยุ. อมนุสฺสวทฺธสฺส ฯ ม. อมนุสฺสปวิฏฺฐสฺส ฯ
แปลว่า "อันที่จริง เมื่อบุคคลถูกงูเห่ากัด หมอบางคนก็รักษาได้ อนึ่ง บุคคลถูกผีเข้าสิง  หมอผู้ฉลาดก็ไล่ออกได้แต่บุคคลถูกความใคร่ครอบงำแล้วใครๆ ก็รักษาไม่หาย เพราะว่า เมื่อบุคคลล่วงเลยธรรมขาวเสียแล้วจะรักษาได้อย่างไร?"
...ผมอยากทราบว่า ตามรากศัพท์ของทั้ง 5คำ ดังกล่าวนี้ แปลว่าอะไรบ้างครับ อยากทราบถึงรูปแบบลักษณะของการเข้าสิง...ฝากผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ...ขอบพระคุณครับ

สิง     อธิวตฺถา    

สิง    
อธิวตฺถา     สิงต้นไม้, สิงบ้านเรือน
อธิมุจฺจิตฺวา     สิงคน, สิงสัตว์
www.palidict.com/พจนานุกรมไทยบาลี
 
เรื่องรากศัพท์ ลองค้นดูใน www.palidict.com/พจนานุกรมธาตุ
ได้องค์ความรู้ใหม่ยังไง มาช่วยกันแชร์ได้ครับ

Powered by Drupal, an open source content management system