บทปณามกถานี้ จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ

นะโม ตัสสาระหันตัสสะ

ภะคะวัน ตัสสะ สัตถุโน

สัมมาสัมพุทธัสสะ มะยัตโถ

โลกะเชฏฐัส สะตาทิโน)

นะโม ตัสสาระหันตัสสะ              ภะคะวัน ตัสสะ ตาทิโน
สัมมาสามัง วะ พุทธัสสะ             ธัมเม วิภัชชะ วาทิโน
นะโม ตัสเส วะ ธัมมัสสะ              นิยยานิ กัสสะ วัฏฏะโต
ปะเภทานะ วะ วีทัสสะ                  สุอากขา ตัสสะ สัจจะโต
นะโม อะริยะสังฆัสสะ                  สักขิ ภูตัสสะ สัตถุโน
กิเลสานุสะเย สัพเพ                   ปะหานะ ปะฏิปัตติยา
มะยัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ           สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
สัจจะ กิริยัง กะริสสามะ               อาทิสสะ ระตะนัตตะยัง.

 

จัดรูปประโยคอย่างไร แปลว่าอะไรครับ

ขอความกรุณาผู้รู้อนุเคราะห์ด้วยครับ

Powered by Drupal, an open source content management system