คำแปลของคำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ

ขอทราบความหมายคำบาลี เป็นภาษาไทยครับ สมาหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ ในพระไตรปิกฏกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฏกเล่มที่เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค หน้าที่ ๙๖/๔๖๙ ข้อที่ ๓๗๙ แปลเป็นไทยว่า ป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี. คำว่า อชฺฌุเปกฺขิตา แปลไทยว่าเพ่งหรือครับ และมีความหมายอื่นอีกหรือไม่ ขอบคุณครับ

Powered by Drupal, an open source content management system