ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ

 
อิมัสมิง วันทามิ ครูอาจาริยัง อุปาทะไสย ยัง วินาศสันติ     สิทธิการะปาระประชา    ตัสมิง สิทธิภวันตุ สัพพะทา 
 
อิมัง อัคคี พะหูบุปผัง อะหังวันทา ครู อาจาริยัง ดุริยะไสยยัง
วินาสสันติ สิทธิปะระประชา อิมัสสะมิง ภะวันตุ เต

Powered by Drupal, an open source content management system