ขอความกรุณา เมตตาแปลความหมายคาถาบทนี้ให้ผมหน่อยครับ

 
อิมัสมิง วันทามิ ครูอาจาริยัง อุปาทะไสย ยัง วินาศสันติ     สิทธิการะปาระประชา    ตัสมิง สิทธิภวันตุ สัพพะทา 
 
อิมัง อัคคี พะหูบุปผัง อะหังวันทา ครู อาจาริยัง ดุริยะไสยยัง
วินาสสันติ สิทธิปะระประชา อิมัสสะมิง ภะวันตุ เต