เรื่องการแจก อนฺต ปัจจัยใน กิริยากิตก์ ตามผู้จัดทำบนเว็บนี้นั้น

...เรื่องการแจก  อนฺต  ปัจจัยใน กิริยากิตก์
ในปุํลิงค์ จะว่าแจกตาม ภควนฺตุ (ยกเว้น ป. เอก.)  อย่างนี้ก็ได้  แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยนัก
จริงๆ ตามตำราไวยากรณ์ ให้แจกตาม ภวนฺต ศัพท์
ส่วน สนฺต ที่มาจาก อสฺ ธาตุ ลง อนฺต ปัจจัยนั้น  ในไวยากรณ์บาลีใหญ่ แจกดังนี้
ป.                   สํ สนฺโต                                                        สนฺโต สนฺตา
ทุ.                   สนฺตํ                                                                สนฺเต
ต.                   สตา  สนฺเตน                                                สนฺเตหิ สนฺเตภิ
จ.                   สโต  สนฺตสฺส                                                  สตํ  สนฺตานํ
ปญ.               สตา  สนฺตา  สนฺตมฺหา  สนฺตสฺมา                   สนฺเตหิ สนฺเตภิ
ฉ.                   สโต  สนฺตสฺส                                                 สตํ  สนฺตานํ
ส.                   สติ สนฺเต  สนฺตมฺหิ                                      สนฺตสฺมิํ  สนฺเตสุ
อา.                 สํ  ส สา                                                      สนฺโต  สนฺตา
ขอฝากไว้สำหรับพิจารณาด้วยครับ
ปล. บอร์ดไม่ยอมแสดง code html  ที่เป็นตาราง   

Powered by Drupal, an open source content management system