ตัวอย่าง ปติ-ฐา

 • อถสฺส ภริยาย กุจฺฉิยํ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.
 • อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
 • ยาว คีวโต ปวิสิตฺวา หนุกฏฺฐิกสฺส ภูมิยํ ปติฏฺฐิตกาเล คาถมาห.
 • คาถาปริโยสาเน เมฆิยตฺเถโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิโต.
 • อโห ทานํ ปรมทานํ กสฺสเป สุปติฏฺฐิตํ.
 • ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา
 • อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฺฐาปิตมตฺติกํ สาสนํ ราชมุทฺทาย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา
 • สตฺถา ปน เตสํ ปติฏฺฐา ชาโต.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system