ตัวอย่าง ปฏิ-อุ-ฐา

  • มชฺฌิมยาเม วิสฺสมิตฺวา ปจฺฉิมยาเม ปจฺจุฏฺฐาย สมณธมฺมํ กโรติ.  พักผ่อนในมัชฌิมยามแล้ว กลับลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยาม.
  • เถโร ปจฺจูสกาเล ปจฺจุฏฺฐาย ... พระเถระลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง
  • อนฺนภารสฺส สมฺมุเข ปจฺจุฏฺฐาสิ. ปรากฏเฉพาะหน้าของอันนภาระ
  • กตเมหิ นวหิ มนาเปน ปจฺจุฏฺเฐนฺติ มนาเปน อภิวาเทนฺติ ...  เขาต้อนรับด้วยความพอใจ, อภิวาทด้วยความพอใจ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system