ตัวอย่าง อุป-ฐา

 • รญฺโญ มณิปฐวี สตโปริสปฺปปาโต วิย หุตฺวา อุปฏฺฐาติ. ย่อมปรากฏแก่พระราชา เป็นเหมือนเหวที่ลึกตั้ง 100 ชั่วบุรุษ
 • ชีวนฺตสฺเสว อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐาสิ/อุปฏฺฐหิ.  ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว.
 • อยํ เม มุโขทกทานาทีหิ สกฺกจฺจํ อุปฏฺฐหติ
 • ปญฺจสตา อิตฺถิโย เต อุปฏฺฐหนฺติ.
 • อถ นํ ราชา มํ อุปฏฺฐาหิ-อิติ อาห. พระราชา ตรัสกะบุรุษนั้นว่า "เธอจงบำรุงเรา.
 • ปานียํ ปริโภชนียํ อุปฏฺฐเปติ
 • "อยํ สสุโร เม-อิติ เมตฺตจิตฺตํ อุปฏฺฐเปสิ.
 • สามเณรา วตฺตปฏิวตฺตํ กตฺวา เถรํ อุปฏฺฐหึสุ.
 • นิพทฺธํ ปานียฆเฏ อุปฏฺฐาเปหิ. จงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอๆ
 • อุปฏฺฐหิสฺสาม นํ.
 • มยํ เอวรูปํ ภทนฺตํ คุณํ วา อคุณํ วา อชานนฺตาปิ อุปฏฺฐหิมฺหา.
 • ปาริเลยฺยเกน หตฺถินา อุปฏฺฐิยมาโน
 • อฏฺฐหิ สุมนปุปฺผนาฬีหิ อุปฏฺฐหนฺโต อฏฺฐฏฺฐกหาปเณ ลภติ.
 • นนุ นาม มาตาปิตโร มหลฺลกกาเล อุปฏฺฐาตพฺพา.
 • เต ภิกฺขู สกฺกจฺจํ อุปฏฺฐาตุํ โอกาสํ น ลภึสุ.
 • ตุมฺเห คิลาเน อุปฏฺฐหิตุํ ภนฺเต
 • เอวํ ตุมฺเห หิ สตึ อุปฏฺฐาเปตฺวา
 • กติปาเหเนว เต อุปฏฺฐหิตฺวา
 • มหาปุริโส สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏิกฺกมิตฺวา สตฺตึ วญฺเจสิ.
 • วรุโณ นาม อุปฏฺฐาโก
 • สา มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อุปฏฺฐายิกา อโหสิ.
 • ตโต ปฏฺฐาย เตสํ ปจฺจยทายกา อุปฏฺฐากาปิ เทฺว โกฏฺฐาสา อเหสุํ. จำเดิมแต่กาลนั้น แม้พวกอุปัฏฐากผู้ถวายปัจจัยของภิกษุ 2 รูปนั้น ก็ได้เป็น 2 ฝ่าย.
 • ตถาคตสฺส อุปฏฺฐานํ คจฺฉนฺติ. ไปสู่ที่อุปัฏฐาก/บำรุงพระตถาคต
 • วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายํ ภนฺเต.  ที่โรงฉันกลางวิหาร
 • ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวรญฺโญ อุปฏฺฐานํ อาคตานิ ... ผู้มาสู่ที่บำรุงของท้าวสักกกเทวราช ในภพดาวดึงส์
 • อุปฏฺฐิตสติตาย หิ อปฺปมตฺโต ฌายนฺโต ปุคฺคโล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system