แปลฉายาพระ

จิตตวุฒโฐ แปลว่าอะไร 
ภาษาบาลี เขียนแบบไหน