คำสั่ง ตั้งคณะทำงานชุดใหม่ แม่กองบาลีฯเพิ่มศักยภาพการศึกษาสงฆ์

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง รายงานให้ที่ประชุมมหาเถรฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา รับทราบคำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง

เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงและฝ่ายเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ดังนี้ ที่ปรึกษา จำนวน 8 รูป ประกอบด้วย

 • พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 • พระพรหมดิลก วัดสามพระยา
 • พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส
 • พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม
 • พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร
 • พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ
 • พระเทพปริยัติวงศ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ฝ่ายเลขานุการ 10 รูป ประกอบด้วย ตำแหน่งรองเลขานุการแม่กองบาลี จำนวน 3 รูป ได้แก่

 • พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • พระปิฎกโกศล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • พระปิฎกเมธี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีฯ จำนวน 7 รูป ได้แก่

 • พระปริยัติธรรมธาดา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระมหาบุญชู กิตฺติโชติโก วัดปากน้ำฯ
 • พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน วัดปากน้ำฯ
 • พระมหาหวน ยสาโส วัดปากน้ำฯ
 • พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช วัดปากน้ำฯ
 • พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ วัดปากน้ำฯ
 • พระมหากฤชาภัค มหิสฺสโร วัดปากน้ำฯ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพแห่งงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี อาตมามีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงชุดใหม่ เพื่อช่วยบริหารงานการศึกษาบาลี ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง " แม่กองบาลีสนามหลวงกล่าว

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system