มจร.ตั้ง "พระพรหมโมลี" ศาสตราจารย์พิเศษภาษาบาลี

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการและ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จึงได้ทำหนังสือผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาภาษาบาลี   นอกจากนี้ พระพรหมโมลี ยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกัมมัฏฐานด้วย

สำหรับพระสงฆ์ที่เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งศาสตราจารย์ พิเศษ รูปแรก คือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยพระพรหมโมลี ถือเป็นรูปที่ 2 ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 และรองอธิการบดีมหาจุฬาฯ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชญญาติการาม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาบาลี ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

อนุโมทนาสาธุการ ต่อพระเดชพระคุณ ฯ

พระเดชพระคุณ คือ กำลังสำคัญในการดำรงพระพุทธศาสนา ให้สืบทอดยาวนานต่อไป

กระผม ใคร่ขอกราบสักการะนมัสการ ขอให้พระเดชพระคุณมีพลานามัยสมบูรณ์กระทำกิจในทางพระศาสนานี้

สืบต่อไป.

ดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system