นโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล ปริยัติธรรมสามัญได้เพิ่ม 117 ล้าน - เสนอ มส.ตั้ง "วิทยาลัยบาลี"

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาฟรี 15 ปี นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับพระภิกษุสามเณร ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผน พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ซึ่งกำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องนี้ตนได้สั่งการให้กองพุทธศาสนศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามที่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากได้มอบหมายให้ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ทำการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายการศึกษาของชาติ เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 ทำให้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 117 ล้านบาท เรื่องนี้ ทำให้รัฐบาลได้รับความชื่นชมอย่างมาก จากคณะสงฆ์และบุคลากร ทั่วประเทศ ที่กำลังจัดการศึกษากันอยู่ ว่ามีความตั้งใจจริงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ตนเองยังได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมประสานกับกอง พุทธ ศาสนศึกษา จัดทำแผนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยโครงการที่สำคัญเป็นเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยบาลี ซึ่ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลี ได้เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อนที่จะนำเสนอของบสนับสนุนจากรัฐบาลต่อ ไป

ที่มา: พศ.

Powered by Drupal, an open source content management system